| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 607/XL/2013 Rady Miasta Rybnika

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie przyjęcia Statutu Rybnickich Służb Komunalnych

Or .0007.184.2013

2013/099235

UCHWAŁA NR 607/XL/2013
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Rybnickich Służb Komunalnych

Na podstawie:

- art. 40 ust.2 pkt. 2, art. 41 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 594)

- § 59 Statutu Miasta Rybnika stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 834/XLIII/2002 Rady Miasta Rybnika
z dnia 4 października 2002 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 80, poz. 2876 ze zmianami)

na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej

Rada Miasta Rybnika

uchwala:

§ 1. Przyjąć Statut Rybnickich Służb Komunalnych w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.                           

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 110/VII/2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 marca 2007 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Rybnickich Służb Komunalnych (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 86, poz.1772).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Wojaczek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 607/XL/2013
Rady Miasta Rybnika
z dnia 27 listopada 2013 r.

Statut Rybnickich Służb Komunalnych

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. „Rybnickie Służby Komunalne” zwane w dalszej części Statutu RSK są jednostką organizacyjną Miasta Rybnika nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

§ 2. Siedziba RSK mieści się w Rybniku przy ul. Jankowickiej 41B.

Rozdział 2.
Przedmiot działania

§ 3. RSK realizują zadania Miasta  Rybnika w zakresie:

1) letniego i zimowego utrzymania dróg, ulic, placów i mostów na terenie Miasta,
w zakresie wykonywania robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających;

2) wykonywania i utrzymania w należytym stanie rowów odwadniających, przepustów przydrożnych oraz poboczy w pasach drogowych;

3) wykonywania, ustawiania, utrzymania i wymiany znaków, sygnałów, urządzeń ostrzegawczo – zabezpieczających na drogach, chodnikach i ścieżkach rowerowych;

4) utrzymania czystości na terenie Miasta poprzez jego mechaniczne i ręczne oczyszczanie wraz z opróżnianiem koszy ulicznych;

5) likwidacji dzikich wysypisk śmieci;

6) utrzymania i eksploatacji zakładu odzysku odpadów gruzowych,

7) utrzymania i eksploatacji  targowisk, parkingów i szaletów miejskich oraz giełdy samochodowej;

8) utrzymania i eksploatacji  parkingu strzeżonego znajdującego się przy ul. Jankowickiej 41B w Rybniku;

9) zbiórki odpadów niebezpiecznych w Gminnych Punktach Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych;

10) wykonywania, utrzymania i eksploatacji urządzeń sygnalizacji świetlnej drogowej, skrzyżowań i przejść dla pieszych;

11) wywozu nieczystości stałych w zakresie posiadanego zezwolenia;

12) utrzymania i eksploatacji jazu wylotowego zbiornika wodnego Paruszowiec;

13) udrażniania i utrzymania w czystości kanalizacji deszczowej w pasach drogowych;

14) wyznaczonych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;

15) innych zadań przekazanych do realizacji przez Prezydenta Miasta.

§ 4. RSK może prowadzić także, dla maksymalnego wykorzystania posiadanego potencjału, działalność usługową na rzecz innych podmiotów po uprzednim wykonaniu zadań Miasta.

Rozdział 3.
Organy i organizacja

§ 5. 1. Działalnością  RSK kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada
za całokształt jego działalności, dobro pracowników i powierzone składniki majątku.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.

3. Dyrektor działa jednoosobowo i jest upoważniony do dokonywania czynności prawnych w zakresie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta.

§ 6. Wewnętrzną organizację RSK oraz szczegółowy zakres działania, podział czynności i odpowiedzialność osób pełniących kierownicze i samodzielne funkcje określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.

§ 7. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników oraz wykonuje w stosunku do nich uprawnienia zwierzchnika służbowego.

Rozdział 4.
Mienie i gospodarka finansowa

§ 8. 1. RSK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w jednostkach budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej RSK jest roczny plan finansowy.

§ 9. RSK jest wyposażone w majątek konieczny do realizacji nałożonych na nie zadań statutowych. Majątek ten stanowi własność komunalną Miasta i jest przekazywany RSK na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 10. Reorganizacja lub likwidacja RSK następuje Uchwałą Rady Miasta Rybnika.

§ 11. Zmiana postanowień niniejszego statutu jest dokonywana zgodnie z zasadami przewidzianymi dla jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Szajkowski

Konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »