| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/413/2013 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 41 ust. 1 i art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) w związku art. 11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.z 2013r., poz.885), na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach

Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje

§ 1. Uchwala się statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojkowice.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/111/2008 Rady Miejskiej w Wojkowicach z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Jerzy Podleżyński

Statut
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wojkowicach

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach (dalej zwany „MOPS”) jest   jednostką organizacyjną Gminy Wojkowice utworzoną przez Radę Miasta Wojkowice, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej, realizującą zadania pomocy społecznej

2. Siedzibą MOPS jest miasto Wojkowice.

3. Obszar działania MOPS obejmuje teren Gminy Wojkowice (dalej zwana „Gminą”).

4. Nadzór nad MOPS sprawuje Burmistrz Miasta Wojkowice (zwany „dalej Burmistrzem”).

§ 2. MOPS działa na podstawie niniejszego statutu oraz obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.); ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182); ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.); ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1228); ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027);  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.); ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.); innych przepisów prawa materialnego, dotyczących działania MOPS.

Rozdział 2.
Przedmiot i zakres działalności

§ 3. Ośrodek jest jednostką organizacyjną utworzoną w celu zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych ludzi oraz umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek realizuje swoje cele poprzez wykonywanie zadań własnych Gminy oraz
zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej, określonych w ustawie o pomocy społecznej.

§ 4. Do zakresu działania MOPS należy w szczególności:

1) realizacja zadań własnych Gminy i zadań zleconych przez administrację rządową zza              kresu pomocy społecznej, przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w szczególności w zakresie przepisu art. 17 i art. 18 tej ustawy;

2) podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych osób
niepełnosprawnych;

3) współpraca z istniejącymi na terenie Gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi i fundacjami w celu realizacji zadań pomocy społecznej;

4) sporządzanie bilansu potrzeb i środków w zakresie pomocy społecznej;

5) prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych określonych ustawą z dnia                      28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

6) prowadzenie postępowań w trybie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

7) pracę z rodziną w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

8) wydawanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na
zasadach określonych w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach              opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

9) inne zadania wynikające z przepisów prawa i upoważnień stosownych organów
Gminy.

§ 5. MOPS może pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację zadań statutowych.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 6. 1. Kierownik MOPS kieruje i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Burmistrz nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Kierownikiem.

3. Pozostali pracownicy MOPS zatrudniani są przez Kierownika.

4. Kierownik MOPS działa jednoosobowo.

§ 7. 1. Organizację wewnętrzną oraz szczegółowy zakres działania poszczególnych komórek            organizacyjnych MOPS ustala Kierownik w regulaminie organizacyjnym.

2. Regulamin organizacyjny MOPS wydawany jest na mocy zarządzenia Kierownika.

§ 8. W indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza wydaje Kierownik MOPS.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 9. MOPS jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową i rachunkową na podstawie odrębnych przepisów. Podstawą gospodarki finansowej MOPS jest roczny plan dochodów i wydatków sporządzany przez Kierownika i zatwierdzony przez Burmistrza. MOPS samodzielnie gospodaruje przydzielonym oraz nabytym mieniem i prowadzi księgowość z uwzględnieniem zasad rachunkowości. MOPS pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek tego budżetu z zastrzeżeniem ust. 5. Nadzór nad prowadzoną przez MOPS gospodarką finansową sprawuje Burmistrz.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 10. Statut MOPS nadaje Rada Miasta Wojkowice. Zmiany statutu MOPS mogą być wprowadzane jedynie w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Mikołajewski

prawnik, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »