| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WE.031.7.2013 Prezydenta Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 11 października 2013r.

w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

1. Powierzający powierza Przyjmującemu zadanie do realizacji - kształcenie uczniów klas wielozawodowych uczęszczających do zasadniczych szkół zawodowych Powierzającego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych, określonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty.

2. Kształcenie uczniów odbywać się będzie w formie 4 – tygodniowych turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników zwanych dalej turnusami.

§ 2.

Kształcenie uczniów, o który mowa w § 1 będzie realizowane wOśrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze(ul. Botaniczna 66), zwanego dalejOśrodkiem, dla którego Przyjmujący jest organem prowadzącym.

§ 3.

1. Powierzający zobowiązuje się do przekazania Przyjmującemu dotacji na realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust 1, w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby uczniów podejmujących kształcenie na turnusie i jednostkowego kosztu kształcenia ucznia.

2. Jednostkowy koszt kształcenia ucznia wynosi -340,00 złotych(słownie: trzysta czterdzieści złotych).

3. Zakwaterowanie i wyżywienie odbywa się na koszt skierowanych uczniów.

§ 4.

1. Dotacja w wysokości określonej w § 3 ust 1, zostanie przekazana przez Powierzającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Przyjmującego imiennego wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na turnusie.

2. Powiat będzie przekazywać dotację, o których mowa w ust 1 niniejszego paragrafu, za każdy turnus przelewem bankowym na rachunek budżetu Przyjmującego PKO BP I Oddział w Zielonej Górze nr 98 1020 5402 0000 0702 0027 6634.

§ 5.

Ośrodek w terminie 14 dni od dnia zakończenia każdego turnusu, zobowiązany jest do przekazania szkołom imiennych zaświadczeń o ukończeniu turnusu.

§ 6.

1. Przyjmujący w terminie 21 dni od dnia otrzymania środków przygotuje rozliczenie dotacji i przekaże je Powierzającemu.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 stanowi rozliczenie otrzymanej przez Przyjmującego dotacji.

3. Przez uczestnictwo w turnusie rozumie się rozpoczęcie przez ucznia kształcenia, o którym mowa w § 1.

§ 7.

Zakwaterowanie uczniów podczas pobytu niezbędnego na czas przeprowadzenia kursu zapewni Ośrodek.

§ 8.

Porozumienie zostaje zawarte na okres od 2 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10.

Wszelkie zmiany postanowień objętych porozumieniem wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 11.

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 12.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia.

§ 13.

Powierzający przekaże porozumienie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Powierzający:                                                                                                  Przyjmujący:

Starosta


Joachim Smyła


Wicestarosta


Tadeusz Konina


Skarbnik


Jacek Fokczyński

Zastępca Prezydenta Miasta


Wioleta Haręźlak


Skarbnik


Emilia Wojtuściszyn

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Góralski&Goss Legal

Góralski&Goss Legal to butikowa kancelaria prawna, specjalizująca się w doradztwie transakcyjnym i procesowym na rzecz dużych podmiotów gospodarczych, w szczególności firm z sektora ubezpieczeniowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »