| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WE.031.7.2013 Prezydenta Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 11 października 2013r.

w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

1. Powierzający powierza Przyjmującemu zadanie do realizacji - kształcenie uczniów klas wielozawodowych uczęszczających do zasadniczych szkół zawodowych Powierzającego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych, określonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty.

2. Kształcenie uczniów odbywać się będzie w formie 4 – tygodniowych turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników zwanych dalej turnusami.

§ 2.

Kształcenie uczniów, o który mowa w § 1 będzie realizowane wOśrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze(ul. Botaniczna 66), zwanego dalejOśrodkiem, dla którego Przyjmujący jest organem prowadzącym.

§ 3.

1. Powierzający zobowiązuje się do przekazania Przyjmującemu dotacji na realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust 1, w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby uczniów podejmujących kształcenie na turnusie i jednostkowego kosztu kształcenia ucznia.

2. Jednostkowy koszt kształcenia ucznia wynosi -340,00 złotych(słownie: trzysta czterdzieści złotych).

3. Zakwaterowanie i wyżywienie odbywa się na koszt skierowanych uczniów.

§ 4.

1. Dotacja w wysokości określonej w § 3 ust 1, zostanie przekazana przez Powierzającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Przyjmującego imiennego wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na turnusie.

2. Powiat będzie przekazywać dotację, o których mowa w ust 1 niniejszego paragrafu, za każdy turnus przelewem bankowym na rachunek budżetu Przyjmującego PKO BP I Oddział w Zielonej Górze nr 98 1020 5402 0000 0702 0027 6634.

§ 5.

Ośrodek w terminie 14 dni od dnia zakończenia każdego turnusu, zobowiązany jest do przekazania szkołom imiennych zaświadczeń o ukończeniu turnusu.

§ 6.

1. Przyjmujący w terminie 21 dni od dnia otrzymania środków przygotuje rozliczenie dotacji i przekaże je Powierzającemu.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 stanowi rozliczenie otrzymanej przez Przyjmującego dotacji.

3. Przez uczestnictwo w turnusie rozumie się rozpoczęcie przez ucznia kształcenia, o którym mowa w § 1.

§ 7.

Zakwaterowanie uczniów podczas pobytu niezbędnego na czas przeprowadzenia kursu zapewni Ośrodek.

§ 8.

Porozumienie zostaje zawarte na okres od 2 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10.

Wszelkie zmiany postanowień objętych porozumieniem wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 11.

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 12.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia.

§ 13.

Powierzający przekaże porozumienie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Powierzający:                                                                                                  Przyjmujący:

Starosta


Joachim Smyła


Wicestarosta


Tadeusz Konina


Skarbnik


Jacek Fokczyński

Zastępca Prezydenta Miasta


Wioleta Haręźlak


Skarbnik


Emilia Wojtuściszyn

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

LAUREN PESO POLSKA Sp. z o.o.

Specjaliści w zakresie doradztwa personalnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »