| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 279/13 Wojewody Śląskiego

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206[1])) zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach, stanowiący załącznik do zarządzenia, zwany dalej „Statutem Urzędu”.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 149/09 Wojewody Śląskiego z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r., poz. 6008).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

WOJEWODA ŚLĄSKI


dr Zygmunt Łukaszczyk


Załącznik do zarządzenia Nr 279/13
Wojewody Śląskiego
z dnia 20 listopada 2013 r.

STATUT[2])
ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

§ 1. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach zapewnia wykonywanie przez Wojewodę Śląskiego zadań wynikających ze sprawowania przez Wojewodę funkcji:

1) przedstawiciela Rady Ministrów w województwie;

2) zwierzchnika rządowej administracji zespolonej w województwie;

3) organu rządowej administracji zespolonej w województwie;

4) organu nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków;

5) organu administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą sprawy niezastrzeżone do właściwości innych organów administracji rządowej w województwie;

6) reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach;

7) organu wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym.

§ 2. Ilekroć w Statucie Urzędu jest mowa o:

1) Wojewodzie – należy przez to rozumieć Wojewodę Śląskiego;

2) Wicewojewodach – należy przez to rozumieć I i II Wicewojewodę;

3) Dyrektorze Generalnym Urzędu – należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach;

4) Urzędzie – należy przez to rozumieć Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach;

5) Statucie Urzędu – należy przez to rozumieć Statut Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach;

6) Regulaminie Urzędu – należy przez to rozumieć Regulamin Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach;

7) wydziale - należy przez to rozumieć wydział lub biuro, o których mowa w § 6 w ust. 1;

8) województwie – należy przez to rozumieć województwo śląskie.

§ 3. 1. Siedzibą Urzędu jest miasto Katowice.

2. Stałe wykonywanie zadań poza siedzibą Urzędu możliwe jest także w innych wyznaczonych do tego miejscach.

§ 4. 1. Wojewoda realizuje zadania przy pomocy organów rządowej administracji zespolonej w województwie, Wicewojewodów, Dyrektora Generalnego Urzędu oraz dyrektorów wydziałów.

2. Wicewojewodowie wykonują kompetencje i zadania określone przez Wojewodę.

3. Jeżeli Wojewoda nie może pełnić obowiązków służbowych zakres zastępstwa I Wicewojewody rozciąga się na wszystkie kompetencje Wojewody.

4. Dyrektor Generalny Urzędu zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Urzędu, warunki jego działania, a także organizację pracy;

5. Dyrektor Generalny Urzędu wykonuje także określone zadania kierownika Urzędu, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią oraz wykonuje inne zadania z upoważnienia kierownika Urzędu.

§ 5. Przy Wojewodzie działa Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

§ 6. 1. W skład Urzędu wchodzą następujące wydziały:

1) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;

2) Wydział Finansów i Budżetu;

3) Wydział Infrastruktury;

4) Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji;

5) Wydział Kontroli;

6) Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej;

7) Wydział Nadzoru Prawnego;

8) Wydział Nadzoru Właścicielskiego;

9) Wydział Polityki Społecznej;

10) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców;

11) Wydział Centrum Powiadamiania Ratunkowego;

12) Wydział Współpracy i Rozwoju;

13) Biuro Budżetowo-Księgowe;

14) Biuro Dyrektora Generalnego;

15) Biuro Inwestycji, Zamówień Publicznych i Logistyki;

16) Biuro Wojewody.

2. Ponadto w strukturze Urzędu funkcjonują:

1) Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna – jako wydzielona komórka organizacyjna obsługująca organ administracji rządowej zespolonej w województwie (nieposiadający własnego aparatu pomocniczego);

2) Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – jako działający przy Wojewodzie organ orzekający;

3) formacje umundurowane:

a) Państwowa Straż Łowiecka,

b) Państwowa Straż Rybacka;

4) inne komórki organizacyjne:

a) Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

b) Zespół Audytu Wewnętrznego,

c) Oddział Urzędu do Spraw Kontroli Zarządczej.

3. Wszystkie komórki organizacyjne Urzędu funkcjonujące jako biura,którym do realizacji przypisane są zadania w zakresie obsługi Urzędu - z wyjątkiem Biura Wojewody - podporządkowane są Dyrektorowi Generalnemu Urzędu. Dyrektorowi Generalnemu Urzędu mogą podlegać także inne komórki organizacyjne - zgodnie z podziałem dokonanym przez Wojewodę.

4. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców posiada oddziały zamiejscowe w Bielsku-Białej i Częstochowie.

5. Szczegółowe struktury organizacyjne wydziałów oraz komórek, o których mowa w ust. 2 określają ich regulaminy organizacyjne ustalane odpowiednio przez Wojewodę lub Dyrektora Generalnego Urzędu.

§ 7. 1. Wydziałami, o których mowa w § 6 w ust. 1 kierują:

1) Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;

2) Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu;

3) Dyrektor Wydziału Infrastruktury;

4) Dyrektor Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji;

5) Dyrektor Wydziału Kontroli;

6) Dyrektor Wydziału Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej;

7) Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego – radca prawny;

8) Dyrektor Wydziału Nadzoru Właścicielskiego;

9) Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej;

10) Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców;

11) Dyrektor Wydziału  Centrum Powiadamiania Ratunkowego;

12) Dyrektor Wydziału Współpracy i Rozwoju;

13) Dyrektor Biura Budżetowo-Księgowego;

14) Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego;

15) Dyrektor Biura Inwestycji, Zamówień Publicznych i Logistyki;

16) Dyrektor Biura Wojewody – rzecznik prasowy.

2. Funkcjonującymi w strukturze Urzędu komórkami i formacjami wymienionymi w § 6 w ust. 2 kierują odpowiednio:

1) Wojewódzką Inspekcją Geodezyjną i Kartograficzną - Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego będący organem rządowej administracji zespolonej w województwie;

2) Wojewódzkim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;

3) umundurowanymi formacjami:

a) Państwową Strażą Łowiecką – Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej,

b) Państwową Strażą Rybacką – Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej;

4) innymi komórkami organizacyjnymi:

a) Zespołem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych - Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

b) Zespołem Audytu Wewnętrznego – Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego,

c) Oddziałem Urzędu do Spraw Kontroli Zarządczej – Kierownik Oddziału Urzędu do Spraw Kontroli Zarządczej.

§ 8. 1. Do zakresu działaniaWydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowegonależy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

1) obrona narodowa, z wyłączeniem zadań, o których mowa w § 17 w pkt 2;

2) sprawy wewnętrzne, z wyłączeniem zadań, o których mowa w § 17 w pkt 3;

3) administracja publiczna, w zakresie przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażającym bezpieczeństwu powszechnemu.

2. W ramach Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego realizowane są także zadania lekarza koordynatora ratownictwa medycznego.

§ 9. Do zakresu działaniaWydziału Finansów i Budżetunależy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

1) budżet, z wyłączeniem zadań, o których mowa w § 20 w pkt 1;

2) finanse publiczne, z wyłączeniem zadań, o których mowa w § 20 w pkt 2.

§ 10. Do zakresu działaniaWydziału Infrastrukturynależy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

1) administracja publiczna, w zakresie podziału administracyjnego państwa oraz nazw jednostek osadniczych i obiektów fizjograficznych;

2) budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, z wyłączeniem  zadań, o których mowa w § 15 w pkt 1;

3) gospodarka;

4) środowisko, z wyłączeniem zadań, o których mowa w § 26;

5) rolnictwo;

6) rozwój wsi, z wyłączeniem zadań, o których mowa w § 24 w pkt 2;

7) transport.

§ 11. Do zakresu działaniaWydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacjinależy realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej – rozwój regionalny, w sprawach z zakresu certyfikacji dla programów operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013.

§ 12. 1. Do zakresu działaniaWydziału Kontrolinależy realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej - sprawiedliwość, w zakresie tłumaczy przysięgłych.

2. Do zadań Wydziału Kontroli należy realizacja zadań z zakresu:

1) kontroli wewnętrznych;

2) kontroli zewnętrznych;

3) skarg i wniosków;

4) odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

5) oświadczeń majątkowych i lustracyjnych pracowników Urzędu oraz kierowników organów rządowej administracji zespolonej w województwie.

§ 13. 1. Do zakresu działaniaWydziału Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnejnależy realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej – zdrowie.

2. Do zakresu działania Wydziału Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej należy także realizacja zadań przypisanych wojewódzkim centrom zdrowia publicznego.

§ 14. 1. Do zakresu działaniaWydziału Nadzoru Prawnegonależy realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej - administracja publiczna, w zakresie procedur administracyjnych.

2. Do zakresu działania Wydziału Nadzoru Prawnego należy także:

1) wykonywanie obsługi prawnej Wojewody, Wicewojewodów, Dyrektora Generalnego Urzędu, komórek organizacyjnych Urzędu, o których mowa w § 6 oraz organów rządowej administracji zespolonej w województwie;

2) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego;

3) redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego;

4) opiniowanie projektów aktów prawa pod względem formalno-prawnym;

5) uzgadnianie projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy niezespolonej administracji rządowej działających w województwie;

6) prowadzenie spraw dotyczących skarg kierowanych do sądu administracyjnego związanych z nadzorem sprawowanym przez Wojewodę;

7) realizacja zadań z zakresu oświadczeń majątkowych i lustracyjnych składanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz dyrektorów przedsiębiorstw państwowych podległych Wojewodzie.

§ 15. Do zakresu działaniaWydziału Nadzoru Właścicielskiegonależy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

1) budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, w zakresie gospodarki nieruchomościami;

2) Skarb Państwa.

§ 16. Do zakresu działaniaWydziału Polityki Społecznejnależy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

1) oświata i wychowanie;

2) praca, z wyłączeniem zadań, o których mowa w § 17 w pkt 5;

3) zabezpieczenie społeczne, z wyłączeniem zadań, o których mowa w § 25;

4) rodzina.

§ 17. Do zakresu działaniaWydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemcównależy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

1) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;

2) obrona narodowa, w zakresie rejestracji i kwalifikacji wojskowej;

3) sprawy wewnętrzne, w zakresie cudzoziemców, paszportów, obywatelstwa, ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk;

4) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne;

5) praca, w zakresie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.

§ 18. Do zakresu działaniaWydziału Centrum Powiadamiania Ratunkowegonależy realizacja zadań Wojewody, w ramach funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego, w zakresie dotyczącym obsługi telefonicznych wywołań kierowanych na numery alarmowe.

§ 19. Do zakresu działaniaWydziału Współpracy i Rozwojunależy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

1) członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w zakresie informacji europejskiej;

2) sprawy zagraniczne;

3) rozwój regionalny, z wyłączeniem zadań, o których mowa w § 11.

§ 20. Do zakresu działaniaBiura Budżetowo-Księgowegonależy realizacja zadań objętych działami administracji rządowej:

1) budżet, w zakresie dysponenta trzeciego stopnia – Dyrektora Generalnego Urzędu;

2) finanse publiczne, w zakresie dysponenta trzeciego stopnia – Dyrektora Generalnego Urzędu.

§ 21. 1. Do zakresu działaniaBiura Dyrektora Generalnegonależy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

1) administracja publiczna, w zakresie organizacji urzędów administracji publicznej, reform i organizacji struktur administracji publicznej oraz zespolonej administracji rządowej w województwie;

2) informatyzacja.

2. Do zakresu działania Biura Dyrektora Generalnego należy także obsługa Dyrektora Generalnego Urzędu oraz realizowanie jego zadań w zakresie:

1) opiniowania projektów aktów prawa pod względem zgodności z zasadami techniki prawodawczej;

2) dokonywania czynności z zakresu prawa pracy oraz polityki personalnej.

§ 22. Do zakresu działaniaBiura Inwestycji, Zamówień Publicznych i Logistykinależy realizacja zadań Dyrektora Generalnego Urzędu w zakresie zapewnienia prawidłowych warunków działania Urzędu, gospodarowania mieniem Urzędu, wykonywania kompetencji kierownika zamawiającego oraz reprezentowania Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia Urzędu.

§ 23. Do zakresu działaniaBiura Wojewodynależy:

1) zapewnienie organizacji pracy Wojewody i Wicewojewodów, w tym prowadzenie obsługi organizacyjnej i protokolarnej oficjalnych wizyt;

2) obsługa Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, w tym przygotowywanie analiz ekonomiczno-gospodarczych i materiałów na posiedzenia Komisji;

3) promocja dialogu społecznego;

4) prowadzenie polityki informacyjnej Wojewody;

5) współpraca ze środkami masowego przekazu;

6) zapewnienie realizacji w Urzędzie zadań związanych z dostępem do informacji publicznej;

7) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem przez Wojewodę patronatu nad imprezami organizowanymi na terenie województwa;

8) zapewnienie realizacji zadań wynikających z przepisów dotyczących działalności lobbingowej;

9) zapewnienie wymiany informacji pomiędzy Wojewodą a Prezesem Rady Ministrów, ministrem właściwym do spraw administracji publicznej oraz innymi ministrami;

10) współpraca z parlamentarzystami, samorządem terytorialnym, partiami politycznymi, związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami;

11) koordynowanie działalności organów administracji rządowej na obszarze województwa w zakresie zgodności z polityką Rady Ministrów.

§ 24. Do zakresu działaniaWojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznejnależy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

1) administracja publiczna, w zakresie geodezji i kartografii;

2) rozwój wsi, w zakresie scalania i wymiany gruntów, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz podziału i rozgraniczania nieruchomości na obszarze wsi.

§ 25. Do zakresu działaniaWojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnościnależy realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, w zakresie spraw związanych z orzekaniem o niepełnosprawności.

§ 26. Do zakresu działaniaPaństwowej Straży Łowieckiejnależy realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej – środowisko, w zakresie łowiectwa.

§ 27. Do zakresu działaniaPaństwowej Straży Rybackiejnależy realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej  - rybołówstwo, w zakresie rybactwa śródlądowego.

§ 28. Do zakresu działaniaZespołu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnychnależy zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie oraz w tych jednostkach rządowej administracji zespolonej w województwie, w których realizację tych zadań przejął Wojewoda.

§ 29. Do zakresu działaniaZespołu Audytu Wewnętrznegonależy realizacja zadań Wojewody w zakresie audytu wewnętrznego.

§ 30. Do zakresu działaniaOddziału Urzędu do Spraw Kontroli Zarządczejnależy koordynacja kontroli zarządczej w Urzędzie.

§ 31. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie odrębnego zarządzenia, wydziały mogą tymczasowo realizować zadania nie należące do ich właściwości określonej w Statucie Urzędu.

§ 32. Organami rządowej administracji zespolonej w województwie są:

1) Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej;

2) Śląski Komendant Wojewódzki Policji;

3) Śląski Kurator Oświaty;

4) Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny;

5) Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej;

6) Śląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;

7) Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego;

8) Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

9) Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska;

10) Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego;

11) Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii;

12) Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków;

13) Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

§ 33. 1. Aparat pomocniczy organów rządowej administracji zespolonej w województwie stanowią:

1) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach;

2) Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach;

3) Kuratorium Oświaty w Katowicach;

4) Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach;

5) Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach;

6) Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach;

7) Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach;

8) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach;

9) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach;

10) Wojewódzki Inspektorat  Transportu Drogowego w Katowicach;

11) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach;

12) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach;

13) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach.

2. Aparaty pomocnicze organów rządowej administracji zespolonej w województwie działają na podstawie statutów nadanych im odrębnym zarządzeniem Wojewody oraz regulaminów organizacyjnych zatwierdzanych przez Wojewodę, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Statuty i regulaminy aparatów pomocniczych organów, o których mowa w § 32 w pkt 1 i 2 są nadawane według odrębnych przepisów.

§ 34. 1. Wojewoda może udzielać pracownikom Urzędu oraz innym osobom niebędącym pracownikami Urzędu upoważnień do załatwiania określonych w nich spraw.

2. Działające przy Wojewodzie odrębne organy mogą udzielać upoważnień pracownikom Urzędu, wchodzącym w skład komórek je obsługujących, wyłącznie w zakresie ustawowo przysługujących im kompetencji.

§ 35. Szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu określa, ustalony przez Wojewodę, Regulamin Urzędu.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz. 1092).

[2]) Statut zatwierdzony został przez Pana Michała Boniego Ministra Administracji i Cyfryzacji w dniu 26 listopada 2013 r., który upoważnienie do zatwierdzania statutów oraz zmian do statutów urzędów wojewódzkich otrzymał w dniu 9 grudnia 2011 r. od Pana Donalda Tuska Prezesa Rady Ministrów, na podstawie art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r., poz. 392, z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »