| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Rybnika

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w Rybniku

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 ze zm.), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr 780/XLVII/2006 Rady Miasta Rybnika z 28 czerwca 2006 r. w sprawie: nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w Rybniku (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2006 r. Nr 99, poz. 2774), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 414/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z 19 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Rybniku, przyjętym Uchwałą Nr 780/XLVII/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2006 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 uchwały Nr 780/XLVII/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie: nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w Rybniku (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2006 r. Nr 99, poz. 2774), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.;

2) § 4 uchwały Nr 414/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Rybniku, przyjętym Uchwałą Nr 780/XLVII/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2013 r. poz. 1214), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego..

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Wojaczek


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Rybnika
z dnia 27 listopada 2013 r.

Uchwała Nr 780/XLVII/2006
Rady Miasta Rybnika
z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie: nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w Rybniku

(tekst jednolity)

Na podstawie

- art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

- art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.), w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.),

- § 59 ust. 2 Statutu Miasta Rybnika – uchwała Nr 834/XLIII/2002 Rady Miasta Rybnika z dnia 4 października 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 80, poz. 2876 z późn. zm.)

na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Samorządu, Bezpieczeństwa i Pomocy Społecznej

Rada Miasta Rybnika
uchwala :

§ 1. Nadać statut Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w Rybniku z siedzibą przy ul. Szulika 7, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. [1]) (pominięty).


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 780/XLVII/2006
Rady Miasta Rybnika
z dnia 28 czerwca 2006 r.

STATUT

RODZINNEGO DOMU NR 2

W RYBNIKU[2])

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. [3]) Rodzinny Dom Nr 2 w Rybniku, zwany dalej „Rodzinnym Domem”, działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887
ze zm.),

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 ze zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),

5) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720),

6) niniejszego statutu.

§ 2. [4]) 1. Rodzinny Dom jest jednostką organizacyjną Miasta Rybnika nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

2. Rodzinny Dom jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, realizującą zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej w warunkach naturalnego środowiska rodzinnego, w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.

3. Organem prowadzącym Rodzinny Dom jest Miasto Rybnik.

4. Organem sprawującym nadzór nad Rodzinnym Domem jest Wojewoda Śląski.

§ 3. 1. Siedzibą Rodzinnego Domu jest Miasto Rybnik.

2. Terenem działalności jest obszar Miasta Rybnika, a w miarę posiadanych miejsc teren województwa śląskiego.

§ 4. [5]) 1. Rodzinny Dom podlega wpisowi do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.

2. Zasady kwalifikowania i kierowania oraz odpłatność za pobyt dzieci w Rodzinnym Domu regulują odrębne przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zwanej dalej ''ustawą''.

3. Skierowanie do Rodzinnego Domu wydaje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, na podstawie posiadanych pełnomocnictw w wykonaniu orzeczenia Sądu.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA RODZINNEGO DOMU

§ 5. [6]) 1. Rodzinny Dom realizuje cele i zadania określone w ustawie.

2. Rodzinny Dom realizuje zadania z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej, a w szczególności:

1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne,

2) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku,

3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że Sąd postanowi inaczej,

4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny,

5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,

6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi,

7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

3. Rodzinny Dom jest placówką koedukacyjną, całodobową, obejmującą opieką, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy. W razie konieczności umieszczenia rodzeństwa, za zgodą Dyrektora Rodzinnego Domu oraz po uzyskaniu zezwolenia Wojewody dopuszczalne jest umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci, nie więcej jednak niż 10.

4. Praca z dzieckiem w Rodzinnym Domu prowadzona jest zgodnie z planem pomocy dziecku.

5. Rodzinny Dom:

1) wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się,

2) umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu,

3) współpracuje z Sądem, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybniku, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, asystentem rodziny oraz z innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych Rodzinnego Domu, na zasadach określonych w ustawie.

6. Dyrektor Rodzinnego Domu, w porozumieniu z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka.

7. Dyrektor Rodzinnego Domu zgłasza informacje o przebywających w tej placówce dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodków adopcyjnych, w celu poszukiwania dla niech rodzin przysposabiających.

8. Rodzinny Dom sprawuje opiekę nad powierzonymi dziećmi, nie naruszając uprawnień innych osób, głównie rodziców, wynikających z prawa rodzinnego.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE RODZINNYM DOMEM

§ 6. [7]) 1. Rodzinnym Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Rodzinnego Domu, pełniący także funkcję wychowawcy. W razie jego nieobecności placówką kieruje osoba wyznaczona przez organ prowadzący, w uzgodnieniu z Dyrektorem Rodzinnego Domu.

2. Dyrektora Rodzinnego Domu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Rybnika.

3. Dyrektor Rodzinnego Domu wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Rodzinnym Domu.

4. Dyrektor Rodzinnego Domu jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz do dokonywania czynności, związanych z funkcjonowaniem Rodzinnego Domu, mających na celu realizację zadań statutowych Rodzinnego Domu wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków.

5. Dyrektor Rodzinnego Domu składa Radzie Miasta Rybnika coroczne sprawozdanie z działalności Rodzinnego Domu oraz określa potrzeby w zakresie jego funkcjonowania.

§ 7. [8]) Tryb pracy Rodzinnego Domu oraz organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania określa Regulamin Rodzinnego Domu, ustalony przez Dyrektora Rodzinnego Domu.

§ 8. [9]) 1. Rodzinny Dom jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Mieście Rybniku, którego działalność koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku.

2. Koordynacja działalności, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

1) koordynację zadań realizowanych przez Rodzinny Dom,

2) opiniowanie i kontrolę realizacji zadań statutowych,             

3) opiniowanie i konsultowanie sprawozdań z działalności Rodzinnego Domu,

4) konsultowanie i opiniowanie rocznych oraz wieloletnich planów rzeczowo-finansowych.

3. Obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną Rodzinnemu Domowi zapewnia Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku.

Rozdział 4.
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA RODZINNEGO DOMU

§ 9. Mienie Rodzinnego Domu stanowi własność Miasta Rybnika, powierzone Rodzinnemu Domowi
we władanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 10. [10]) Podstawę gospodarki finansowej Rodzinnego Domu stanowi roczny plan finansowy sporządzany przez Dyrektora Rodzinnego Domu.


[1]) Zamieszczony w ust. 2 pkt. 1 obwieszczenia.

[2]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr 414/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Rybniku, przyjętym Uchwałą Nr 780/XLVII/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2013 r. poz. 1214), która weszła w życie z dniem 19 lutego 2013 r.

[3]) W brzmieniu ustalonym przez § 2 ust. 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[4]) W brzmieniu ustalonym przez § 2 ust. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[5]) W brzmieniu ustalonym przez § 2 ust. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[6]) W brzmieniu ustalonym przez § 2 ust. 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[7]) W brzmieniu ustalonym przez § 2 ust. 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[8]) W brzmieniu ustalonym przez § 2 ust. 6 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[9]) W brzmieniu ustalonym przez § 2 ust. 7 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[10]) W brzmieniu ustalonym przez § 2 ust. 8 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »