| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Rybnika

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu jednostki organizacyjnej Miasta - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172, ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr 812/LVII/2010 Rady Miasta Rybnika z 10 listopada 2010 r. w sprawie: przyjęcia Statutu jednostki organizacyjnej Miasta - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2010 r. Nr 268, poz. 4438), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr 392/XXVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 3 uchwały Nr 812/LVII/2010 Rady Miasta Rybnika z 10 listopada 2010 r. w sprawie: przyjęcia Statutu jednostki organizacyjnej Miasta - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2010 r. Nr 268, poz. 4438), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.;

2) § 2 uchwały Nr 392/XXVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2013 r. poz. 76), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego..

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Wojaczek


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Rybnika
z 27 listopada 2013 r.

Uchwała Nr 812/LVII/2010
Rady Miasta Rybnika
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie: przyjęcia Statutu jednostki organizacyjnej Miasta - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

(tekst jednolity)

Na podstawie:

- art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.),

- § 59 ust. 2 Statutu Miasta Rybnika przyjętego Uchwałą Nr 834/XLIII/2002 Rady Miasta Rybnika z dnia 4 października 2002 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 80, poz. 2876 z późn. zmian.),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Przyjąć Statut Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 418 /XXVII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 listopada 2004r. w sprawie przyjęcia statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

§ 3. [1]) (pominięty).


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 812/LVII/2010
Rady Miasta Rybnika
z dnia 10 listopada 2010 r.

Statut Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, zwany dalej „Zakładem”, jest jednostką budżetową utworzoną na mocy Uchwały Nr 800/LVI/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2010 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku w jednostkę budżetową.

§ 2. Podstawą prawną działania Zakładu są w szczególności:

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.),

2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmian.),

3) Uchwała Nr 800/LVI/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2010 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku w jednostkę budżetową,

4) niniejszy statut.

§ 3. 1. Siedzibą Zakładu jest Miasto Rybnik.

2. Zakład prowadzi działalność na terenie Miasta Rybnika.

Rozdział 2.
Zadania Zakładu

§ 4. 1. Podstawowym zadaniem Zakładu jest zarządzanie powierzonym mu mieniem komunalnym Miasta Rybnika (zwanym dalej „mieniem”) obejmującym przede wszystkim: budynki mieszkalne, lokale użytkowe i inne nieruchomości. Zarządzanie mieniem przez Zakład polega w szczególności na:

1) podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu: utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym, zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej mienia, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji mienia, bieżące administrowanie mieniem oraz uzasadnione inwestowanie w mienie.

2) prowadzeniu obsługi technicznej, eksploatacyjnej i finansowej mienia,

3) prowadzeniu robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, remoncie lub rozbiórce mienia,

4) zawieraniu umów z wykonawcami w zakresie robót budowlanych, usług i dostaw              dotyczących zarządzanego mienia oraz nadzór nad ich realizacją.

             

5) [2]) utrzymaniu porządku na terenach zieleni osiedlowej, w szczególności poprzez koszenie trawników, grabienie liści, prace pielęgnacyjne w koronach drzew i ich wycinka a także utrzymaniu i remontach osiedlowych placów zabaw oraz utrzymaniu placów i dróg wewnątrzosiedlowych.

2. Do zadań Zakładu należy ponadto:

1) przygotowywanie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym              zasobem              gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład              mieszkaniowego zasobu              gminy,

2) gospodarowanie lokalami mieszkalnymi w tym socjalnymi oraz pomieszczeniami              tymczasowymi w zakresie realizacji zadań własnych gminy,

3) gospodarowanie lokalami użytkowymi polegające w szczególności na przeprowadzaniu przetargów, zawieraniu umów najmu oraz wyrażaniu zgody na podnajem lokalu użytkowego,

4) wynajmowanie części budynków i przyległych do nich gruntów w celu umieszczenia na nich reklam i tablic informacyjnych,

5) pobór należności z tytułu odpłatnego udostępniania mienia oraz prowadzenie windykacji w tym sądowe dochodzenie roszczeń,

6) prowadzenie spraw o eksmisję z nieruchomości będących w gestii Zakładu,

7) realizacja obowiązku wypłaty odszkodowań właścicielom lokali za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym do nich z mocy wyroku,

8) realizacja obowiązku zwrotu kaucji mieszkaniowych,

9) reprezentowanie Miasta Rybnika jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych oraz przekazywanie wspólnotom mieszkaniowym należności finansowych wynikających z udziału gminy w częściach wspólnych nieruchomości,

10) realizacja inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego,

11) zlecona przez Miasto Rybnik obsługa techniczna imprez plenerowych organizowanych przez to Miasto.

3. Zakład zarządza i gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie określonym w umowie powierzającej mu te czynności.

4. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych Zakład współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Rybnika.

Rozdział 3.
Organizacja Zakładu

§ 5. 1. Działalnością Zakładu kieruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny za jego prawidłowe funkcjonowanie.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.

3. Dyrektor reprezentuje Zakład na zewnątrz.

§ 6. Strukturę organizacyjną Zakładu określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora Zakładu i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa i mienie

§ 7. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Podstawą funkcjonowania gospodarki finansowej Zakładu stanowi plan dochodów i wydatków.

3. Kontrolę rozliczeń jednostki z budżetem gminy sprawuje Prezydent Miasta.

4. Zakład jest wyposażony w majątek konieczny do realizacji wykonywanych przez niego zadań statutowych. Majątek ten stanowi własność komunalną Miasta Rybnika i przekazywany jest Zakładowi na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 8. Działalność Zakładu finansowana jest z budżetu Miasta Rybnika.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 9. Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


[1]) Zamieszczony w ust. 2 pkt. 1 obwieszczenia.

[2]) Dodany przez § 1 uchwały Nr 392/XXVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 76), która weszła w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »