| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym

1.   Na podstawie art. 16 ust. 3   i 4   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011r. Nr 197 poz. 1172 z   późn. zm.) ogłasza się w   załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Uchwały Nr X/125/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 29 września 2011 roku w   sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w   dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z   2011r. Nr 320 poz. 5567) z   uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XXV/265/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 29.11.2012r. w   sprawie zmiany Uchwały Nr X/125/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 29 września 2011 roku w   sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w   dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z   2013r. poz. 208).  

2.   Podany w   załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 2   i   § 3   Uchwały Nr XXV/265/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 29.11.2012r. w   sprawie zmiany Uchwały Nr X/125/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 29 września 2011 roku w   sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w   dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z   2013r. poz. 208), które stanowią:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         „§2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.                                                                                 §3 Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.”  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Eugeniusz   Wala

 


Załącznik do Obwieszczenia    
Rady Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 28 listopada 2013 r.  
 

Uchwała Nr X /125/2011  
Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 29 września 2011 roku  

w sprawie   określenia zasad zbywania, oddawania w   dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym  

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2   i 3   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011r. Nr 112, poz. 654) oraz po konsultacji z   organizacjami i   podmiotami wymienionymi w   przepisie art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z   2010r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.)  

Rada Powiatu Wodzisławskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwała określa zasady zbywania, oddawania w   dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym w   tym:  

1)   zasady ogólne,  

2)   zasady zbywania nieruchomości,  

3)   zasady zbywania należności długoterminowych,  

4)   zasady oddawania w   dzierżawę, najem lub użytkowanie nieruchomości lub ich części,  

5)   zasady zbywania, oddawania w   dzierżawę, najem lub użytkowanie innych niż nieruchomości i   należności długoterminowe aktywów trwałych,  

6)   zasady oddawania w   użyczenie aktywów trwałych,  

7)   postanowienia końcowe.  

§   2.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   Radzie Powiatu – rozumie się przez to Radę Powiatu Wodzisławskiego,  

2)   Zarządzie Powiatu – rozumie się przez to Zarząd Powiatu Wodzisławskiego,  

3)   Radzie Społecznej – rozumie się przez to Radę Społeczną samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym,  

4)   Zakładzie – rozumie się przez to samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym,  

5)   aktywach trwałych – rozumie się przez to aktywa trwałe w   rozumieniu przepisów o   rachunkowości.  

Rozdział 1.
Zasady ogólne.  

§   3.   1.   Zbywanie aktywów trwałych, oddawanie ich w   dzierżawę, najem, użytkowanie  
lub użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych niniejszą uchwałą.  

2.   Czynności określone w   ust. 1   nie mogą ograniczać możliwości realizacji zadań statutowych Zakładu oraz wpływać negatywnie na jakość realizowanych świadczeń zdrowotnych, prowadzić do wzrostu kosztów utrzymania a   także nie mogą naruszać art. 13 ustawy o   działalności leczniczej.  

§   4.   1)   1.   Zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w   użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zakładu wymaga zgody:  

1)   Rady Powiatu w   przypadku zbycia nieruchomości,  

2)   Zarządu Powiatu w   pozostałych przypadkach, z   zastrzeżeniem ust. 6.  

2.   Zbycie aktywów trwałych Zakładu może nastąpić po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Społeczną.  

3.   Postępowanie w   sprawie wyrażenia zgody na zbycie, oddanie w   dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zakładu prowadzone jest na wniosek Dyrektora Zakładu.  

4.   Wniosek, o   którym mowa w   ust. 3   składa się do Zarządu Powiatu.  

5.   Wniosek, o   którym mowa w   ust. 3   winien zawierać:  

1)   uzasadnienie,  

2)   oświadczenie Dyrektora Zakładu, dotyczące spełnienia warunków określonych w   § 3   ust. 2,  

3)   informacje o   aktywach trwałych m.in. nazwę i   przeznaczenie, aktualną wartość rynkową wraz ze wskazaniem sposobu jej ustalenia, a   w przypadku nieruchomości ich lokalizację oraz powierzchnię,  

4)   informacje o   należnościach długoterminowych m.in. potwierdzone za zgodnośćz oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających powstanie oraz wysokość należności długoterminowych mających być przedmiotem zbycia,  

5)   wskazanie na jaki okres planowane jest oddanie aktywów trwałych w   dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie,  

6)   wysokość opłat, czynszu – w   przypadku oddania aktywów trwałych w   dzierżawę, najem, użytkowanie lub cenę zbycia.  

6.   Dyrektor Zakładu samodzielnie podejmuje decyzję o:  

1)   zbyciu aktywów trwałych Zakładu, których wartość księgowa nie przekracza 20   000,00 zł,  

2)   wydzierżawieniu, wynajęciu, oddaniu w   użytkowanie lub użyczeniu budynku lub jego części o   łącznej powierzchni do 100m 2 , zaś gruntu o   powierzchni do 500 m 2 .  

§   5.   1.   Aktywa trwałe Zakładu są zbywane, oddawane w   dzierżawę, najem lub użytkowanie w   drodze przetargu.  

2.   2)   W uzasadnionych przypadkach:  

1)   odpowiednio Rada Powiatu lub Zarząd Powiatu może wyrazić zgodę na odstąpienie od przetargu,  

2)   w sytuacjach określonych w   § 4   ust. 6   zgodę na odstąpienie od przetargu wyraża Zarząd Powiatu.  

3.   Umowy użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3   lata  
lub na czas nieoznaczony zawiera się w   drodze bezprzetargowej, jeżeli użytkownikiem, najemcą lub dzierżawcą nieruchomości jest organizacja pożytku publicznego.  

4.   Wykaz aktywów trwałych przeznaczonych do zbywania, oddawania w   dzierżawę, najem lub użytkowanie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na okres nie krótszy niż 21 dni na tablicy ogłoszeń w   siedzibie Zakładu i   zamieszczenie na stronach internetowych Zakładu oraz w   prasie lokalnej.  

5.   Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6   w wykazie, o   którym mowa w   ust. 4   w szczególności wskazuje się rodzaj przeznaczonych do zbycia lub oddania w   posiadanie zależne aktywów trwałych i   ich wartość.  

6.   W wykazie dotyczącym przeznaczonych do zbycia, wynajęcia, wydzierżawienia lub oddania w   użytkowanie nieruchomości lub ich części określa się elementy wskazane w   przepisach o   gospodarce nieruchomościami.  

7.   Zbycie, oddanie w   dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Zakładu następuje na podstawie umowy zawartej przez Dyrektora.  

Rozdział 2.
Zasady zbywania nieruchomości.  

§   6.   1.   Zbycie nieruchomości winno być poprzedzone wszechstronnie przeprowadzoną analizą dotyczącą w   szczególności zbędności tej nieruchomości dla realizacji zadań statutowych Zakładu oraz efektów ekonomicznych tego działania.  

2.   Zbycie nieruchomości następuje z   zachowaniem zasad określonych w   przepisach o   gospodarce nieruchomościami.  

3.   Przetarg organizuje i   przeprowadza komisja przetargowa powołana przez Dyrektora Zakładu.  

Rozdział 3.
Zasady zbywania należności długoterminowych.  

§   7.   1.   Zbycie należności długoterminowych Zakładu winno być poprzedzone wszechstronnie przeprowadzoną analizą dotyczącą w   szczególności efektów ekonomicznych tego działania.  

2.   Zbycie należności długoterminowych następuje z   zachowaniem zasad określonych przepisami ustawy o   rachunkowości.  

Rozdział 4.
Zasady oddawania w   dzierżawę, najem lub użytkowanie nieruchomości lub ich części.  

§   8.   1.   Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do oddawania w   dzierżawę, najem  
lub użytkowanie   nieruchomości lub ich części będących własnością Zakładu oraz   nieruchomości, na których zostało ustanowione na rzecz Zakładu prawo użytkowania.  

2.   W najem, dzierżawę lub użytkowanie oddawane winny być nieruchomości lub ich części dla ich racjonalnego zagospodarowania, po przeanalizowaniu efektów ekonomicznych, związanych z   podjętym działaniem.  

§   9.   1.   Z zastrzeżeniem postanowień § 5   ust. 2   i 3   oddawanie w   dzierżawę, najem lub użytkowanie nieruchomości lub jej części, następuje w   drodze przetargu wg zasad określonych w   przepisach o   gospodarce nieruchomościami.  

2.   Ogłoszenie o   przetargu wywiesza się na okres nie krótszy niż 30 dni na tablicy ogłoszeń  
w siedzibie Zakładu i   zamieszcza na stronach internetowych Zakładu.  

3.   Przetarg przeprowadza komisja przetargowa powołana przez Dyrektora Zakładu.  

4.   W przypadku, gdy dwukrotnie przeprowadzony przetarg nie został rozstrzygnięty, nieruchomość lub jej części, może zostać oddana w   posiadanie zależne w   drodze bezprzetargowej w   formie rokowań, z   których sporządza się protokół, stanowiący podstawę do zawarcia umowy.  

§   10.   1.   Nieruchomości lub ich części oddaje się w   najem, dzierżawę lub użytkowanie na czas oznaczony lub nieoznaczony.  

2.   Oddanie nieruchomości lub ich części w   dzierżawę, najem lub użytkowanie następuje  
na podstawie umowy zawartej   przez Dyrektora Zakładu.  

3.   Umowa najmu, dzierżawy, użytkowania może przewidywać możliwość jej rozwiązania za wypowiedzeniem w   przypadku nie zawarcia przez podmiot wykonujący działalność leczniczą umowy o   udzielanie świadczeń zdrowotnych, których koszt jest finansowany ze środków publicznych lub w   razie wykorzystania nieruchomości niezgodnie z   jej przeznaczeniem.  

4.   W przypadkach dzierżawy, najmu nieruchomości lub jej części stosuje się stawki czynszu określone w   uchwale Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w   sprawie zasad oddawania w   najem, dzierżawę oraz użyczenie nieruchomości Powiatu Wodzisławskiego.  

5.   W przypadku użytkowania stosuje się odpowiednio stawki czynszu, o   których mowa w   ust. 4.  

6.   Stawki czynszu są waloryzowane corocznie o   wskaźnik wzrostu cen towarów i   usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w   Monitorze Polskim.  

7.   Do ustalonego czynszu dodatkowo nalicza się podatek i   inne opłaty związane z   korzystaniem z   nieruchomości.  

§   11.   1.   Ustalenie stawek czynszu w   wysokości niższej od stawek, o   których mowa w   § 10 ust. 4  
i 5   może nastąpić:  

1)   gdy dwukrotnie przeprowadzony przetarg nie został rozstrzygnięty,  

2)   na czas oznaczony, nie dłuższy niż 6   miesięcy, w   stosunku do posiadacza zależnego, który po objęciu nieruchomości lub jej części w   najem, dzierżawę lub użytkowanie wykonuje prace remontowo-adaptacyjne, niezbędne dla podjęcia działalności,  

3)   gdy wymaga tego konieczność zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych.  

2.   Decyzję o   obniżeniu wysokości stawek podejmuje Zarząd Powiatu.  

3.   Zarząd Powiatu na wniosek Dyrektora Zakładu może podwyższyć stawkę czynszu nie więcej niż o   50%, gdy przychody z   czynszu są niższe niż koszty utrzymania nieruchomości lub jej części.  

Rozdział 5.
Zasady zbywania, oddawania w   dzierżawę, najem lub użytkowanie  
innych niż nieruchomości i   należności długoterminowe aktywów trwałych.  
§   12  

1.   Aktywa trwałe inne niż nieruchomości i   należności długoterminowe mogą zostać   zbyte,   oddane w   dzierżawę, najem, lub użytkowanie   w przypadku uznania ich za zbędne dla realizacji celów statutowych Zakładu.  

2.   Za zbędne mogą być uznane w   szczególności te aktywa trwałe inne niż nieruchomości, które:  

1)   nie są i   nie będą wykorzystywane przez Zakład w   najbliższych dwunastu miesiącach albo w   relacji do możliwości technicznych wykorzystywane są sporadycznie,  

2)   nie spełniają niezbędnych standardów technicznych, co w   szczególności uniemożliwia uzyskanie pożądanych efektów,  

3)   nie nadają się   do dalszej eksploatacji z   uwagi na zły stan techniczny, potwierdzony opinią rzeczoznawcy lub podmiotów posiadających uprawnienia serwisowe, a   ich naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona.  

§   13.   1.   Z zastrzeżeniem postanowień § 5   ust. 2   i 3   zbywanie aktywów trwałych innych niż nieruchomości następuje w   trybie przetargu.  

2.   Warunki przetargu określa Dyrektor Zakładu.  

3.   Cena wywoławcza aktywów trwałych innych niż nieruchomości przeznaczonych do zbycia nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa, a   jednocześnie nie niższa od wartości księgowej mienia netto.  

4.   Ogłoszenie o   przetargu wywiesza się na okres nie krótszy niż 30 dni na tablicy ogłoszeń  
w siedzibie Zakładu i   na jego stronie internetowej.  

5.   Przetarg przeprowadza komisja przetargowa powołana przez Dyrektora Zakładu.  

6.   W przypadku gdy dwukrotnie przeprowadzony przetarg nie został rozstrzygnięty, aktywa trwałe inne niż nieruchomości mogą zostać zbyte w   drodze rokowań, z   których sporządza się protokół, stanowiący podstawę do zawarcia umowy, z   zastrzeżeniem, iż w   takim przypadku Dyrektor Zakładu może obniżyć cenę wywoławczą.  

7.   Wysokość stawek opłat lub czynszu może zostać oznaczona w   pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju.  

8.   Kalkulacja stawki czynszu z   tytułu najmu, dzierżawy lub opłaty za użytkowanie mienia ruchomego powinna uwzględniać między innymi jego wycenę oraz takie koszty jak: amortyzacja, podatki, koszty eksploatacyjne i   media, itp.  

Rozdział 6.
Zasady oddawania w   użyczenie aktywów trwałych.  

§   14.   1.   Oddawanie aktywów trwałych Zakładu w   użyczenie może nastąpić wyłącznie  
w szczególnie uzasadnionych przypadkach z   zastrzeżeniem ust. 2.  

2.   Oddanie aktywów trwałych Zakładu w   użyczenie w   szczególności może być uzasadnione względami społecznymi lub interesem Powiatu Wodzisławskiego lub koniecznością zabezpieczenia udzielania świadczeń zdrowotnych mieszkańcom Powiatu Wodzisławskiego.  

3.   Warunki użyczenia określa umowa zawarta przez Dyrektora Zakładu, do której stosuje się odpowiednio zapisy § 10.  

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe.  

§   15.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.  

§   16.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

1)   Zmieniony przez § 1   pkt 1   Uchwały Nr XXV/265/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 29.11.2012r. w   sprawie zmiany Uchwały Nr X/125/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 29 września 2011 roku w   sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w   dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym (Dz. U. Woj. Śląskiego z   2013r. poz. 208), która weszła w   życie w   dniu 24.01.2013r.  

2)   Zmieniony przez § 1   pkt 2   Uchwały Nr XXV/265/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 29.11.2012r.w sprawie zmiany Uchwały Nr X/125/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 29 września 2011 roku w   sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w   dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym (Dz. U. Woj. Śląskiego z   2013r. poz. 208), która weszła w   życie w   dniu 24.01.2013r.  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »