| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL.217.2013 Rady Gminy Ślemień

z dnia 27 września 2013r.

w sprawie nadania statutu Żywieckiego Parku Etnograficznego - "muzeum w organizacji" po uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na podstawie art 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz 406), art 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz 987 z późn zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. - z późn zm. ), Rada Gminy Ślemięń uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Żywieckiego Parku Etnograficznego - „ muzeum w organizacji" w brzmieniu stanowiącym załacznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Micor


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL.217.2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 27 września 2013 r.

STATUT  ŻYWIECKIEGO PARKU ENOGRAFICZNEGO MUZEUM W ORGANIZACJI

I. POSTANOWNIENIA OGÓLNE

§ 1. Żywiecki Park Etnograficzny, zwany dalej "Muzeum w organizacji", działa w szczególności na podstawie

1) ustawy z dnia 27 lipca 2012 roku o muzeach (Dz. U. z 2012r. poz.987),

2) ustawy z dnia 26 marca 2012 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012r.poz.406),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568 ze zm.),

5) niniejszego statutu.

§ 2. „Muzeum w organizacji” jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Ślemień.

§ 3. 1. Siedzibą „Muzeum w organizacji” jest Ślemień.
2. „Muzeum w organizacji” działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju.

II. ZAKRES DZIAŁANIA

§ 4. Celem „Muzeum w organizacji” jest gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów z dziedziny architektury i budownictwa ludowego, etnografii, historii, sztuki, archeologii, a także działalność naukowa, edukacyjna i kulturalna.

§ 5. „Muzeum w organizacji” realizuje swoje cele statutowe określone w §4 w szczególności poprzez:
1) gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych z zakresu działalności Muzeum;
2) przechowywanie zabytków w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynowanie ich w sposób dostępny dla badań naukowych;

3) ewidencjonowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;

) zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie stanowisk archeologicznych;

5) systematyczne uzupełnianie zbiorów;

6) organizowanie i prowadzenie badań naukowych oraz kwerend;

7) udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych;

8) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;

9) organizowanie wystaw stałych i czasowych;

10) prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie działalności Muzeum;
11) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę i naukę;

12) prowadzenie specjalistycznej biblioteki oraz archiwum;

13) publikowanie wyników badań i opracowań naukowych, a także katalogów,

przewodników wystaw oraz wydawnictw popularno-naukowych z zakresu prowadzonej działalności;

14) współpracę z muzeami i innymi instytucjami kultury, organami ochrony zabytków, ośrodkami badawczymi i organizacjami pozarządowymi o podobnych celach działania oraz mediami.

III. RODZAJ I ZAKRES GROMADZONYCH ZBIORÓW

§ 6. „Muzeum w organizacji” gromadzi zbiory w szczególności z zakresu:

1) architektury i budownictwa ludowego - zbiory obejmujące obiekty architektury drewnianej i murowanej  oraz budownictwa ludowego z terenu Beskidu Żywieckiego i terenów sąsiednich związanych kulturowo.

2) etnografii - zbiory obejmujące elementy kultury materialnej, duchowej i społecznej narodów i grup etnograficznych zamieszkałych w przeszłości i obecnie na terenie Polskich Karpat i Podkarpacia, w szczególności w Beskidzie Żywieckim.

3) sztuki - dzieła sztuk plastycznych (malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba), rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, w tym stworzenie kolekcji wiodących: dawnej sztuki ludowej, sztuki sakralnej, sztuki cechowej, sztuki dworskiej, ikonografii, judaików, sztuki nowożytnej i współczesnej, sztuki ludowej i nieprofesjonalnej.

4) historii - zbiory obejmujące materialne i duchowe ślady działalności człowieka;, jak również przedmioty upamiętniające wydarzenia i postacie związane z dziejami regionu, w tym m.in. dokumenty, druki, pocztówki, fotografie, mapy, pieczęcie związane z dziejami i martyrologią Beskidu Żywieckiego i regionu;

5) archeologii - obiekty pochodzące z wykopalisk z terenu historycznej Żywiecczyzny oraz z obszaru kulturowo z nią związanego

6) zbiory biblioteczne - obejmujące księgozbiór gromadzony w zakresie bibliografii dziedzinowej.

IV. ORGANIZACJA MUZEUM

§ 7. Organizację wewnętrzną „Muzeum w organizacji” , w tym zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Muzeum zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

V. NADZÓR I ZARZĄDZANIE MUZEUM

§ 8. Ogólny nadzór nad „Muzeum w organizacji” sprawuje  minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni - Wójt Gminy Ślemień.

§ 9. 1. Przy „Muzeum w organizacji”  działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Wójt Gminy Ślemień..

2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.

3. Rada Muzeum liczy 7 osób.

§ 10. 1. ”Muzeum w organizacji” kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Wójt Gminy Ślemień w trybie i na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami.

2. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem „Muzeum w organizacji” i jest za nie odpowiedzialny.

3. Do zakresu działania dyrektora Muzeum należy w szczególności:

1) kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,

2) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem „Muzeum w organizacji”,

3) reprezentowanie „Muzeum w organizacji” na zewnątrz,

4) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,

5) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,

6) dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę wobec zatrudnionych w „Muzeum w organizacji” pracowników.

VI. MAJĄTEK I FINANSE MUZEUM

§ 11. Majątek „Muzeum w organizacji” może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 12. 1. „Muzeum organizacji” prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Działalność „Muzeum w organizacji” finansowana jest z budżetu Organizatora, dochodów własnych, dotacji celowych jednostek samorządu terytorialnego, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

3. Podstawą gospodarki finansowej „Muzeum w organizacji” jest roczny plan finansowy zaopiniowany przez Radę Muzeum, zatwierdzony przez dyrektora Muzeum w organizacji, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

4. Roczne sprawozdanie finansowe „Muzeum w organizacji” zatwierdza Wójt   Gminy   Ślemień

§ 13. 1. ”Muzeum w organizacji” może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach.

2. Dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie działalności statutowej „Muzeum w organizacji”.

3. Działalność o której mowa w ust.1 może być prowadzona w zakresie:

a) sprzedaży biletów wstępu, pamiątek, wydawnictw

b) usług i działalności handlowej związanej z obsługą ruchu turystycznego

c) organizacji koncertów, sesji, konferencji

d) szkoleń, usług konserwatorskich, i wykonywania ekspertyz

e) prowadzenia warsztatów i lekcji muzealnych

f) specjalistycznego transportu

§ 14. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum w organizacji, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest uprawniony Dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum w organizacji, określając zakres pełnomocnictwa.

3. Udzielanie i odwołanie pełnomocnictwa polega na ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

VII. PRZEPIS KOŃCOWY

§ 15. 1. Połączenia podziału lub likwidacji Muzeum organizacji może dokonać Organizator w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

2. Niniejszy statut zgodnie z art.6 ust.3 ustawy o muzeach obowiązuje do czasu zakończenia procesu organizowania Muzeum, tj. do dnia otwarcia wystawy stałej.

3. Zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »