| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/992/13 Rady Miasta Katowice

z dnia 27 listopada 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy, warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych z pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.), art.6 ust.13,14 i ust.15 oraz art. 9 ust.9 i ust.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych(Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.),art.6a ust.11,12 i ust.13 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym(Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz.969 z późn. zm), art.6 ust.9, 10 i ust.11 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym(Dz.U. z 2013r. poz.465)

Rada Miasta Katowice

uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XVI/316/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy, warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych z pomocą środków komunikacji elektronicznej(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 16 grudnia 2011r. Nr 319 poz.5565)dokonać następujących zmian:

1) w § 1 pkt 4 załącznik nr 4(wzór formularza DN-1)otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2 pkt 4 załącznik nr 4a(wzór formularza DN-1 w formacie danych XML)otrzymuje brzmienie jak w załączniku 1a do niniejszej uchwały,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:                             .
,, § 3. Wprowadzić możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wprowadzonej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej(Dz.U. z 2013r., poz. 221)",

4) § 5 otrzymuje brzmienie:                                                                       .
,,§ 5. Deklaracje i informacje podatkowe muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym(Dz.U. z 2013r., poz. 262),profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne(Dz.U. z 2013r., poz. 235)lub podpisem weryfikowanym za pomocą certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP, za wyjątkiem deklaracji na podatek od środków transportowych, która musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP".

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014r., za wyjątkiem przepisu § 1 pkt 2, który wchodzi w życie po upływie 40 dni od daty ogłoszenia uchwały.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/992/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XLII/992/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik1a.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »