| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.64.2013 Rady Gminy Lyski

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2014

Na podstawie art. 5, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3, art. 15 ust. 1, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz 660), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz.594 z późn. zm.)

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określić następujące wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r. :

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna 0,80 zł,

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,40 zł,

c) od 1ha powierzchni gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retecyjne lub elektrowni wodnych 4,56 zł,

2) od budynków lub ich części:

a) od budynków mieszkalnych lub ich części 0,74 zł za 1m² pow. użytkowej,

b) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenia działalności gospodarczej 22,00 zł za 1m² pow. użytkowej,

c) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z zakresu obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,75zł za 1m² pow. użytkowej,

d) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielających tych świadczeń 4,68 za 1m² pow. użytkowej

e) od garaży 7,23 zł za 1m² pow. użytkowej,

f) od domów letniskowych 7,73 za 1m² pow. użytkowej,

g) od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,68zł za 1m² pow. użytkowej.

3) od budowli:

a) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna 2% ich wartości,

b) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę 0,5% ich wartości.

§ 2.

Zwolnić od podatku od nieruchomości:

1) budynki lub ich części, budowle i grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

2) budynki lub ich części i grunty zajęte na potrzeby kultury fizycznej i sportu, za wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

3) budynki lub ich części i grunty zajęte dla potrzeb pomocy społecznej, za wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

4) budynki lub ich części, budowle i grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie kanalizacji.

§ 3.

Ustalić wysokość stawki opłaty targowej w wysokości 15 dziennie. Terminem wniesienia opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4.

Pobrana w danym miesiącu opłata targowa powinna być przez inkasenta przekazana do Urzędu Gminy w terminie 7 dni po upływie miesiąca.

§ 5.

Pobór podatków i opłat prowadzony będzie w drodze inkasa przez inkasentów określonych w uchwale Rady. Wysokość wynagrodzenia za inkaso ustala się w wys. 5% zainkasowanej sumy. Wykaz imienny inkasentów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonania uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka


Załącznik do Uchwały Nr RG.0007.64.2013
Rady Gminy Lyski
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Łazowa

Konsultant projektów rekrutacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »