| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/232/13 Rady Gminy Łękawica

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 15 ust.1, art. 16 i 19 pkt 1 lit. ”a”, art. 20 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.),art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Rada Gminy Łękawica u c h w a l a co następuje:

§ 1.

1) Opłatę targową pobiera się od:

- osób fizycznych,

- od osób prawnych,

- jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

2) Opłatę pobiera się we wszelkich miejscach, w których dokonywana jest sprzedaż, w szczególności z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych, a także sprzedaż zwierząt, środków transportowych i części do środków transportowych.

§ 2.

Ustala się następujące stawki dzienne opłaty targowej obowiązujące w 2014 roku:

1) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra, od indywidualnych producentów sprzedających wytwory własnej produkcji (sery, masło, jaja, warzywa) oraz runo leśne w wysokości 16,00 zł

2) przy sprzedaży z wozu konnego w wysokości 22,00 zł

3) przy sprzedaży z samochodów: osobowych, dostawczych, ciężarowych oraz przyczep, naczep w wysokości 30,00 zł

4) przy sprzedaży dokonywanej ze stoiska, bez względu na rodzaj towaru przeznaczonego do sprzedaży w wysokości 44,00 zł

§ 3.

Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje z chwilą przybycia i rozpoczęcia sprzedaży na targowisku.

§ 4.

1) Opłata targowa płatna jest w drodze inkasa, na rachunek bankowy Urzędu Gminy lub w kasie Urzędu Gminy.

2) Jeżeli wpłata dokonana jest na rachunek lub w kasie Urzędu Gminy sprzedawca winien okazać dowód wpłaty inkasentowi w dniu dokonywania sprzedaży.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Łękawica Nr XXIV/157/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: opłaty targowej na 2013 rok.

§ 7.

1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu również przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady


Bronisław Stachura


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »