| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/233/13 Rady Gminy Łękawica

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn. zmianami) oraz art. 18a i art. 19 pkt 1 lit.’’f’’ i 3, art. 20 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity z 2010 roku Nr 95, poz.613 z późn. zm.), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Rada Gminy Łękawica u c h w a l a co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące stawki roczne opłaty od posiadania psów:

1) za jednego psa - 45,00 zł

2) za drugiego i następnego - 49,00 zł

§ 2.

Niezależnie od zwolnień od opłaty od posiadania psów określonych w art.18a ust.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie pobiera się opłaty od psów pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia o ich zaszczepieniu.

§ 3.

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do zapłaty w terminie do dnia 31 maja roku podatkowego na rachunek bankowy Urzędu Gminy prowadzony w BS Gilowice Nr 55 8141 0008 0000 1658 2000 0350 lub w kasie Urzędu Gminy, a w przypadku powstania obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku bez wezwania w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Łękawica Nr XXIV/158/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie: ustalenia stawek opłaty od posiadania psów na rok 2013.

§ 6.

1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu również przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady


Bronisław Stachura


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »