| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/311/13 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie gminy Myszków, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013., poz.594 z późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)

Rada Miasta w Myszkowie uchwala co następuje :

§ 1. Określa się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie gminy Myszków, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała XXXVII/332/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta w Myszkowie


Halina Skorek-Kawka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/311/13
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 28 listopada 2013 r.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych
innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie gminy Myszków,
a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

§ 1. Ilekroć w dalszej treści będzie mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

2) przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole niepubliczne prowadzone przez osobę prawną lub fizyczną;

3) innych formach wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć prowadzone przez osoby prawne lub fizyczne niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty;

4) wychowankach – należy przez to rozumieć dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym i wczesnym wspomaganiem;

5) wychowankach niepełnosprawnych – należy przez to rozumieć dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy;

6) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć inną niż gmina Myszków osobę prawną lub osobę fizyczną;

7) organie dotującym – należy przez to rozumieć gminę Myszków;

§ 2. Dotowaniem objęte są:

1) przedszkola, o których mowa w art. 90 ust. 2b ustawy;

2) inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 2d ustawy;

§ 3. 1. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego wymienione w § 1 pkt 2 i 3 otrzymują dotację z budżetu gminy na rok budżetowy.

2. Dotacji na bieżącą działalność przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1, funkcjonujących na terenie gminy Myszków, udziela organ dotujący.

§ 4. 1. Warunkiem udzielenia dotacji przedszkolu i innym formom wychowania przedszkolnego jest przedłożenie przez organ prowadzący organowi dotującemu wniosku o udzielenie dotacji nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Dotacji nie przyznaje się, jeżeli wniosek o jej udzielenie został złożony po terminie.

3. Wniosek, który zawiera niekompletne dane, należy uzupełnić w terminie wskazanym przez organ

dotujący w wezwaniu.

§ 5. 1. Dotacja, o której mowa w § 3 ust. 2, przysługuje na każdego wychowanka:

1) przedszkola w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, w przeliczeniu na 1 dziecko, z tym że na wychowanka niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego wychowanka przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Myszków. Jeżeli do przedszkola uczęszcza dziecko niebędące mieszkańcem gminy Myszków, koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest to dziecko;

2) innej formy wychowania przedszkolnego w wysokości 40% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 wychowanka, z tym że na wychowanka niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego wychowanka przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Myszków. Jeżeli do innej formy wychowania przedszkolnego uczęszcza dziecko niebędące mieszkańcem gminy Myszków, koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest to dziecko;

3) przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego, które zgodnie z art. 71b ust. 2a prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Myszków;

2. Dotacja, o której mowa w § 2 nie przysługuje na wychowanka w wieku poniżej 2,5 lat.

§ 6. 1. Organ dotujący przekazuje dotację, o której mowa w § 3 ust. 1, w 12 ratach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy podany we wniosku o dotację.

2. O zmianie numeru rachunku bankowego wskazanego we wniosku o udzielenie dotacji organ prowadzący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ dotujący.

3. Dotacje mogą być przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących, ponoszonych na:

1) wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń;

2) wydatki na utrzymanie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w tym na wynajem pomieszczeń dydaktycznych potrzebnych na prowadzenie działalności dotowanej placówki;

3) zakup wyposażenia;

4) zakup pomocy dydaktycznych;

5) zakup innych towarów i usług związanych z procesem kształcenia.

4. Podstawą naliczenia miesięcznej dotacji jest wniosek o przyznanie dotacji na dany miesiąc zawierający informację o aktualnej liczbie wychowanków, według stanu na pierwszy dzień miesiąca zgodnie z ewidencją prowadzoną w przedszkolu i innej formie wychowania przedszkolnego, przekazywany organowi dotującemu do 10 dnia każdego miesiąca.

5. Po złożeniu wniosku z informacją o aktualnej liczbie wychowanków nastąpi rozliczenie udzielonej dotacji. W przypadku przekazania kwoty dotacji w wysokości wyższej od należnej kwota nadpłaty zostaje zaliczona na poczet dotacji należnej na następny miesiąc, natomiast w przypadku wypłacenia kwoty niższej od należnej, kwota ta zostanie wyrównana.

6. Organ prowadzący przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązany jest do informowania organu dotującego o przyjęciu dziecka niebędącego mieszkańcem gminy Myszków. Do informacji należy dołączyć oświadczenie rodzica o aktualnym miejscu zamieszkania

dziecka.

7. Organ prowadzący sporządza rozliczenie dotacji miesięcznie i narastająco za okres od stycznia do grudnia i przekazuje je organowi dotującemu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym.

8. Na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane ze środków otrzymywanych z dotacji gminy Myszków należy zamieścić opis: „Wydatek sfinansowany ze środków otrzymanych z dotacji z budżetu gminy Myszków w kwocie ...............zł dotyczący ............... (nazwa dotowanej placówki) oraz pieczęć i podpis dyrektora przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego lub osoby reprezentującej organ prowadzący.

9. W przypadku zaprzestania działalności, organ prowadzący przedstawia rozliczenie, o którym mowa w ust. 7, w terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji, za okres od początku roku kalendarzowego do miesiąca, w którym otrzymał ostatnią ratę dotacji. W przypadku nadpłaty organ prowadzący zobowiązany jest zwrócić na konto organu dotującego powstałą nadpłatę w terminie 30 dni od otrzymania pisemnej informacji o jej wysokości.

§ 7. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z art. 90 ust. 3e i 3f ustawy o systemie oświaty oraz zgodności liczby wychowanków wykazanych we wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 4, stanowiącej podstawę przekazania dotacji.

2. Kontrolę w podmiotach kontrolowanych przeprowadzać będą pracownicy Urzędu Miasta w Myszkowie i Miejskiego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Myszkowie upoważnieni przez Burmistrza Miasta Myszkowa.

3. Kontrola może być przeprowadzana w trakcie wydatkowania dotacji oraz po jej wykorzystaniu:

a) okresowo, po uprzednim powiadomieniu organu prowadzącego o terminie planowanej kontroli,

nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem kontroli;

b) doraźnie, w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych

czynności kontrolnych.

4. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie, w którym wskazany będzie kontrolowany podmiot, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.

5. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, kontrolujący może badać:

a) dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykorzystania dotacji, w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania;

b) liczbę wychowanków wykazanych we wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 4, a tym samym może mieć wgląd do danych osobowych wychowanków przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego.

6. Organ prowadzący przedszkole i inną formę wychowania przedszkolnego na żądanie kontrolującego jest zobowiązany udostępnić do wglądu w miejscu prowadzenia działalności oświatowej dokumentację i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie uzgodnionym z kontrolującym.

7. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych w zakresie prowadzonej

kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach, w terminie uzgodnionym z kontrolowanym.

8. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

9. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 3 dni od dnia

otrzymania protokołu wyjaśnienie tej odmowy.

10. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożeniu wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.

11. W ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu kontrolowanemu przysługuje prawo złożenia pisemnych wyjaśnień i zastrzeżeń, co do zawartych w protokole ustaleń oraz wniosków.

12. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli uchybień i nieprawidłowości, kontrolujący w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu, bądź odmowy jego podpisania, przedkłada kontrolowanemu zalecenia pokontrolne.

13. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji zaleceń pokontrolnych.

14. Kontrolowany jest obowiązany, w terminie określonym w zaleceniach pokontrolnych, poinformować organ dotujący o sposobie wykonania zaleceń oraz podjętych działaniach w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

15. Zasady zwrotu dotacji w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

§ 8. Wzór:

1) wniosku o udzielenie dotacji na dany rok,

2) wniosku o przyznanie dotacji na dany miesiąc zawierający informację o aktualnej liczbie wychowanków,

3) miesięcznego rozliczenia wykorzystania dotacji,

4) rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji

określi Burmistrz Miasta Myszkowa w odrębnym trybie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »