| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/314/13 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 6 k ust.1,3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm) Rada Miasta w Myszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wytwarzanymi na nieruchomości zamieszkałej, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 3 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Podstawą do ustalenia ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość będzie deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, w wysokości 14,00 zł (słownie: czternaście złotych) miesięcznie od mieszkańca.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiw wysokości 7,00 zł (słownie: siedem złotych) miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, w wysokości 7,00 zł (słownie: siedem złotych) miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość i wchodzącej w skład rodziny wielodzietnej. Poprzez „rodzinę wielodzietną” rozumie się rodzinę zamieszkującą na terenie miasta Myszkowa, składającą się z rodziców (jednego rodzica) posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia.

4. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, w wysokości 7,00 zł (słownie: siedem złotych) miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość i wchodzącej w skład rodziny zastępczejlub przebywającej w rodzinnym domu dziecka w rozumieniu ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz.U. 2013r.poz.135 z późn. zm).

5. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiw wysokości 3,00 zł (słownie: trzy złote 00/100) miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość i wchodzącej w skład rodziny wielodzietnejw rozumieniu określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, jeżeli odpady komunalnesą zbierane i odbierane w sposób selektywny.

6. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiw wysokości 3,00 zł (słownie: trzy złote 00/100) miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość i wchodzącej w skład rodziny zastępczejlub przebywającej w rodzinnym domu dziecka w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013r.poz.135z późn. zm) jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

§ 5. 1. Traci moc Uchwała Nr XXXI/273/13 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 9 sierpnia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2014 roku.

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Myszkowa, umieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta Myszkowa.

Przewodnicząca Rady Miasta w Myszkowie


Halina Skorek-Kawka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »