| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 218/XXIX/2013 Rady Gminy Popów

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz.1378) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późn. zm ).

Rada Gminy Popów
uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązującew 2014 rokuna terenie Gminy Popów

1) od budynków mieszkalnych lub ich części–  0,58 zł–  od 1 m² powierzchni użytkowej;

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej– 16,90 zł–  od 1 m ² powierzchni użytkowej;

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu      kwalifikowanym materiałem siewnym–  10,75 zł–  od 1 m² powierzchni użytkowej;

4) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  –4,68– od 1 m² powierzchni użytkowej;

5) od pozostałych budynków lub ich części–  5,60 zł–  od 1 m² powierzchni użytkowej, z wyjątkiem zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
dla których stawka podatku wynosi–  7,73 zł– od 1 m²  powierzchni użytkowej;

6) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, linii elektroenergetycznych, przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody, budowli służących do odprowadzenia i oczyszczenia ścieków2%ich wartości określonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

7) od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków–  0,69 zł–  od 1 m²  powierzchni;

b) pod jeziorami, a także zajętych na zbiorniki wodne-retencyjne lub elektrowni wodnych–  4,56 zł–  od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych–  0,20 zł–  od 1 m² powierzchni, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego  przez organizacje pożytku publicznego, dla których stawka podatku wynosi  -0,46-  od 1 m² powierzchni.

§  2

1. Zwalnia  się  od  podatku  od  nieruchomości :

1) nieruchomości  lub  ich  części będące w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego o ile nie są  we władaniu  osób  fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek  nieposiadających  osobowości  prawnej,  zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

2) świetlice wiejskie;

3) budowle i budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i będące w posiadaniu jednostek dla których ochrona przeciwpożarowa pozostaje celem statutowym;

4) wodociągi, hydrofornie, ujęcia  wody, kanalizację  sanitarną, przepompownie i oczyszczalnie ścieków;

5) budynki lub części budynków zajęte na potrzeby związane z wykonywaniem zadań gminy z zakresu pomocy społecznej.

2. Zwolnienia o których  mowa w ust. 1 nie obejmują  budynków i gruntów   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§  3

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Zobowiązuje  się  Wójta  Gminy  do  ogłoszenia  tekstu  uchwały  na  tablicy  ogłoszeń w Urzędzie Gminy i złożenia sprawozdania z jej wykonania wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Popów


Jakub Deska

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »