| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 218/XXIX/2013 Rady Gminy Popów

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz.1378) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późn. zm ).

Rada Gminy Popów
uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązującew 2014 rokuna terenie Gminy Popów

1) od budynków mieszkalnych lub ich części–  0,58 zł–  od 1 m² powierzchni użytkowej;

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej– 16,90 zł–  od 1 m ² powierzchni użytkowej;

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu      kwalifikowanym materiałem siewnym–  10,75 zł–  od 1 m² powierzchni użytkowej;

4) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  –4,68– od 1 m² powierzchni użytkowej;

5) od pozostałych budynków lub ich części–  5,60 zł–  od 1 m² powierzchni użytkowej, z wyjątkiem zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
dla których stawka podatku wynosi–  7,73 zł– od 1 m²  powierzchni użytkowej;

6) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, linii elektroenergetycznych, przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody, budowli służących do odprowadzenia i oczyszczenia ścieków2%ich wartości określonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

7) od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków–  0,69 zł–  od 1 m²  powierzchni;

b) pod jeziorami, a także zajętych na zbiorniki wodne-retencyjne lub elektrowni wodnych–  4,56 zł–  od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych–  0,20 zł–  od 1 m² powierzchni, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego  przez organizacje pożytku publicznego, dla których stawka podatku wynosi  -0,46-  od 1 m² powierzchni.

§  2

1. Zwalnia  się  od  podatku  od  nieruchomości :

1) nieruchomości  lub  ich  części będące w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego o ile nie są  we władaniu  osób  fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek  nieposiadających  osobowości  prawnej,  zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

2) świetlice wiejskie;

3) budowle i budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i będące w posiadaniu jednostek dla których ochrona przeciwpożarowa pozostaje celem statutowym;

4) wodociągi, hydrofornie, ujęcia  wody, kanalizację  sanitarną, przepompownie i oczyszczalnie ścieków;

5) budynki lub części budynków zajęte na potrzeby związane z wykonywaniem zadań gminy z zakresu pomocy społecznej.

2. Zwolnienia o których  mowa w ust. 1 nie obejmują  budynków i gruntów   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§  3

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Zobowiązuje  się  Wójta  Gminy  do  ogłoszenia  tekstu  uchwały  na  tablicy  ogłoszeń w Urzędzie Gminy i złożenia sprawozdania z jej wykonania wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Popów


Jakub Deska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »