| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/273/13 Rady Miasta Poręba

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.)

Rada Miasta Poręba

uchwala

§ 1. Dokonuje się przeniesień w planowanych na 2013r. dochodach Miasta Poręba zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie

Dochody bieżące

Dochody majątkowe

Zwiększenie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Zmniejszenie

RAZEM DOCHODY (zadania własne)

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

Wpływy z opłat za zarząd, uzytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

§ 2. Dokonuje się przeniesień w planowanych na 2013r. wydatkach Miasta Poręba zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Zwiększenie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Zmniejszenie

RAZEM WYDATKI (zadania własne)

60.414,00

60.414,00

32.814,00

32.814,00

750

Administracja publiczna

10.000,00

0,00

0,00

0,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Z tego: wydatki jednostek budżetowych

- w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

17.600,00

37.914,00

32.814,00

32.814,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

37.914,00

32.814,00

0,00

Z tego: wydatki jednostek budżetowych

- w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

0,00

0,00

37.914,00

5.100,00

32.814,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Inwestycje i zakupy  inwestycyjne

Zakup pieca c.o. wraz z montażem – Szkoła Podstawowa nr 2 w Porębie

w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

32.814,00

32.814,00


0,00

0,00

0,00


0,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

17.600,00

0,00

0,00

0,00

Z tego: wydatki jednostek budżetowych

- w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

17.600,00

11.700,00

5.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80195

Pozostała działalność

0,00

0,00

0,00

32.814,00

Inwestycje i zakupy  inwestycyjne

Termomodernizacja Miejskiego Zespołu Szkół w Porębie

w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 I 3 UOFP

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

32.814,00

32.814,00


0,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

12.500,00

0,00

0,00

85401

Świetlice szkolne

0,00

12.500,00

0,00

0,00

Z tego: wydatki jednostek budżetowych

- w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

0,00

0,00

12.500,00

12.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

32.814,00

0,00

0,00

0,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

32.814,00

0,00

0,00

0,00

Z tego: wydatki jednostek budżetowych

- w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

32.814,00

0,00

32.814,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

926

Kultura fizyczna

0,00

10.000,00

0,00

0,00

92695

Pozostała działalność

0,00

10.000,00

0,00

0,00

Z tego: wydatki jednostek budżetowych

- w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

§ 3. Dokonuje się przeniesień planu dochodów rachunków jednostek oświatowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

Razem dochody

3.000,00

3.000,00

801

Oświata i wychowanie

3.000,00

0,00

80195

Pozostała działalność

3.000,00

0,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

3.000,00

85401

Świetlice szkolne

0,00

3.000,00

§ 4. Dokonuje się przeniesień planu wydatków rachunków jednostek oświatowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

Razem wydatki

3.000,00

3.000,00

801

Oświata i wychowanie

3.000,00

0,00

80195

Pozostała działalność

3.000,00

0,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

3.000,00

85401

Świetlice szkolne

0,00

3.000,00

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 do Uchwały budżetowej nr XXIII/194/12 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Gabriel Zieliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/273/13
Rady Miasta Poręba
z dnia 28 listopada 2013 r.

Plan dochodów rachunków jednostek oświatowych (na podst. art. 223 ustawy o finansach publicznych) i wydatków z nich finansowanych – 2013r.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody w zł (źródła dochodów: opłaty za wyżywienie, za świadczenia dodatkowe ponad podstawę programową, darowizny, opłaty za korzystanie z mienia, inne wpłaty)

Wydatki w zł (przeznaczenie wydatków: zakup żywności, środków czystości, materiałów, usługi pozostałe- w tym w szczególności zakup enerii, wody, usług telekomunikacyjnych, innych usłyg obcych)

801

Oświata i wychowanie

320.460,00 zł

320.460,00 zł

80104

Przedszkola

298.960,00 zł

298.960,00 zł

Przedszkole Miejskie

298.960,00 zł

298.960,00 zł

80195

Pozostała działalność

21.500,00 zł

21.500,00 zł

Miejski Zespół Szkół w Porębie

21.500,00 zł

21.500,00 zł

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

203.500,00 zł

203.500,00 zł

85401

Świetlice szkolne

203.500,00 zł

203.500,00 zł

Miejski Zespół Szkół w Porębie

78.500,00 zł

78.500,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2

75 000,00 zł

75.000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 3

50.000,00 zł

50.000,00 zł

OGÓŁEM

523.960,00 zł

523.960,00 zł


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Dokonuje się przesunięć  środków między działami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania wydatków budżetowych do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej – dot. działów 926 i 750.

Z wydatków bieżących w dziale 801 przesuwa się środki  na zabezpieczenie wydatków w dziale 900 dot. zakupu energii elektrycznej do oświetlenia miejskiego.

W dziale 801 – Oświata i wychowania dokonuje się przeniesień środków budżetowych z zadania pn. „Termomodernizacja Miejskiego Zespołu Szkół w Porębie”  na niezbędny zakup pieca c.o.

Pozostałe zmiany budżetu, obejmują zmniejszenia planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania do aktualnego orzecznictwa w tym obszarze.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »