| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.528.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 5 grudnia 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXVIII/345/13 Rady Gminy Wilamowice z dnia 30 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały XXVIII/257/05 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela, nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXVIII/345/13 Rady Gminy Wilamowice z dnia 30 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały XXVIII/257/05 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela, nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela w całości, jako niezgodnej z przepisem art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.).

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Wilamowicach wprowadziła zmiany do uchwały XXVIII/257/05 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela, nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela. Przepisem § 4 uchwały przewidziała wejście jej w życie z dniem podjęcia.

Podstawę prawną do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie stanowią przepisy art. 42 ust. 7 i art. 91d pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z ich brzmieniem rada gminy określa:

1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;

2) zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w ust. 6, oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3;

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.

Uchwała rady gminy podjęta na podstawie powyższych przepisów ma charakter aktu normatywnego w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Normy w niej zawarte noszą w sobie cechy generalności (czyli nie odnoszą się do indywidualnie oznaczonego podmiotu, lecz do pewnej kategorii potencjalnych adresatów - pracowników pedagogicznych - zarówno aktualnych, jak i przyszłych) i abstrakcyjności (tj. mogą zostać wykorzystane w nieograniczonej liczbie przypadków w przyszłości), a poprzez swój charakter kształtują sytuację prawną jej adresatów.

Należy wskazać, iż każdy akt prawny zawierający normy o charakterze generalnym oraz abstrakcyjnym, wydany przez ustawowo upoważniony do tego organ administracji publicznej, w granicach tego upoważnienia, staje się aktem powszechnie obowiązującym - aktem prawa miejscowego. Niezależnie zatem od woli organu stanowiącego, takiego rodzaju akt normatywny, powinien zostać bezwzględnie ogłoszony, czyli podany do publicznej wiadomości, w sposób określony przepisami ustawy. To zapewni uzyskanie przez ten akt mocy obowiązującej i jego wejście do obrotu prawnego, a po drugie jego adresatom - członkom społeczności lokalnej - zapewni możliwość zapoznania się z jego treścią.

W zakresie zasad i trybu ogłaszania aktów normatywnych ustawa o samorządzie gminnym odsyła do regulacji ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, która w art. 2 ust. 1 wskazuje, iż ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe. Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy (art. 4 ust.1 ustawy). Niespełnienie w tym zakresie wymogów wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz z ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych jest istotnym naruszeniem prawa. Urzędowa publikacja aktu prawnego pełni bowiem nie tylko funkcję informacyjną, ale przede wszystkim "promulgacyjną". Z funkcją "promulgacyjną" związane są takie konstrukcje prawne, jak: domniemanie autentyczności, zakaz działania prawa wstecz itp. Z tego właśnie powodu przepisy odwołujące się do ogłoszenia aktu prawnego, dotyczą nie jakiegokolwiek ogłoszenia, lecz ogłoszenia urzędowego, które - nade wszystko - nadaje mu jednocześnie moc obowiązującą. Konsekwencją zatem zaniechania ogłoszenia aktu prawa miejscowego w dzienniku urzędowym, jest nieistnienie tego aktu w obrocie prawnym - jako aktu powszechnie obowiązującego na danym terenie .

Mając na uwadze powyższe za istotnie naruszający prawo należy uznać przepis § 4 przedmiotowej uchwały, nieprzewidujący ogłoszenia jej w dzienniku urzędowym. W istocie bowiem spowoduje on, iż uchwała ta nie nabędzie nigdy mocy obowiązującej. Organ nadzoru, podzielając w pełni poglądy orzecznictwa sądowoadministracyjnego, że tego rodzaju uchybienia- skutkują nieważnością uchwały w całości (wyroki NSA z dnia 15 stycznia 2001 roku, sygn. akt II SA/Ka 1659/00 i II SA/Ka 1660/00, wyrok z dnia 6 sierpnia 2001 roku, sygn. akt II SA/Ka 1079/01, wyrok WSA w Gliwicach z dnia 8 września 2008 roku, sygn. akt IV SA/Gl 78/08 - publikowane w bazie orzeczeń), stwierdził jak w sentencji.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Otrzymują:

1) Rada Miejska w Wilamowicach

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Góral

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »