| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.528.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 5 grudnia 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXVIII/345/13 Rady Gminy Wilamowice z dnia 30 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały XXVIII/257/05 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela, nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXVIII/345/13 Rady Gminy Wilamowice z dnia 30 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały XXVIII/257/05 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela, nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela w całości, jako niezgodnej z przepisem art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.).

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Wilamowicach wprowadziła zmiany do uchwały XXVIII/257/05 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela, nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela. Przepisem § 4 uchwały przewidziała wejście jej w życie z dniem podjęcia.

Podstawę prawną do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie stanowią przepisy art. 42 ust. 7 i art. 91d pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z ich brzmieniem rada gminy określa:

1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;

2) zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w ust. 6, oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3;

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.

Uchwała rady gminy podjęta na podstawie powyższych przepisów ma charakter aktu normatywnego w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Normy w niej zawarte noszą w sobie cechy generalności (czyli nie odnoszą się do indywidualnie oznaczonego podmiotu, lecz do pewnej kategorii potencjalnych adresatów - pracowników pedagogicznych - zarówno aktualnych, jak i przyszłych) i abstrakcyjności (tj. mogą zostać wykorzystane w nieograniczonej liczbie przypadków w przyszłości), a poprzez swój charakter kształtują sytuację prawną jej adresatów.

Należy wskazać, iż każdy akt prawny zawierający normy o charakterze generalnym oraz abstrakcyjnym, wydany przez ustawowo upoważniony do tego organ administracji publicznej, w granicach tego upoważnienia, staje się aktem powszechnie obowiązującym - aktem prawa miejscowego. Niezależnie zatem od woli organu stanowiącego, takiego rodzaju akt normatywny, powinien zostać bezwzględnie ogłoszony, czyli podany do publicznej wiadomości, w sposób określony przepisami ustawy. To zapewni uzyskanie przez ten akt mocy obowiązującej i jego wejście do obrotu prawnego, a po drugie jego adresatom - członkom społeczności lokalnej - zapewni możliwość zapoznania się z jego treścią.

W zakresie zasad i trybu ogłaszania aktów normatywnych ustawa o samorządzie gminnym odsyła do regulacji ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, która w art. 2 ust. 1 wskazuje, iż ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe. Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy (art. 4 ust.1 ustawy). Niespełnienie w tym zakresie wymogów wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz z ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych jest istotnym naruszeniem prawa. Urzędowa publikacja aktu prawnego pełni bowiem nie tylko funkcję informacyjną, ale przede wszystkim "promulgacyjną". Z funkcją "promulgacyjną" związane są takie konstrukcje prawne, jak: domniemanie autentyczności, zakaz działania prawa wstecz itp. Z tego właśnie powodu przepisy odwołujące się do ogłoszenia aktu prawnego, dotyczą nie jakiegokolwiek ogłoszenia, lecz ogłoszenia urzędowego, które - nade wszystko - nadaje mu jednocześnie moc obowiązującą. Konsekwencją zatem zaniechania ogłoszenia aktu prawa miejscowego w dzienniku urzędowym, jest nieistnienie tego aktu w obrocie prawnym - jako aktu powszechnie obowiązującego na danym terenie .

Mając na uwadze powyższe za istotnie naruszający prawo należy uznać przepis § 4 przedmiotowej uchwały, nieprzewidujący ogłoszenia jej w dzienniku urzędowym. W istocie bowiem spowoduje on, iż uchwała ta nie nabędzie nigdy mocy obowiązującej. Organ nadzoru, podzielając w pełni poglądy orzecznictwa sądowoadministracyjnego, że tego rodzaju uchybienia- skutkują nieważnością uchwały w całości (wyroki NSA z dnia 15 stycznia 2001 roku, sygn. akt II SA/Ka 1659/00 i II SA/Ka 1660/00, wyrok z dnia 6 sierpnia 2001 roku, sygn. akt II SA/Ka 1079/01, wyrok WSA w Gliwicach z dnia 8 września 2008 roku, sygn. akt IV SA/Gl 78/08 - publikowane w bazie orzeczeń), stwierdził jak w sentencji.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Otrzymują:

1) Rada Miejska w Wilamowicach

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »