| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.199.2013 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.).

na wniosek Prezydenta
Miasta Rada Miasta Ruda Śląska
uchwala:

§ 1. Określić wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Ruda Śląska:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2powierzchni 0,80zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni 4,21zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2powierzchni 0,40zł

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – od 1 m2powierzchni użytkowej 0,65zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2powierzchni użytkowej 21,34zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m2powierzchni użytkowej 10,00zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m2powierzchni użytkowej 4,36zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2powierzchni użytkowej 7,00zł

3) od budowli – od wartości 2%

§ 2. 1. Traci moc uchwała Nr PR.0007.242.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z 29.11.2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3.

2. Przepis § 2 uchwały powołanej w ust. 1 zachowuje moc do 31.12.2018r. i ma zastosowanie do podatników, którzy prawo do ulgi, o której mowa w tym przepisie nabyli do dnia 31.12.2013r. Dla podatników tych zastosowanie mają następujące stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w których utworzono nowe miejsca pracy:

- od 1 do 5 etatów - od 1 m2powierzchni użytkowej 18,00zł

- od 6 do 20 etatów - od 1 m2powierzchni użytkowej 14,00zł

- od 21 etatów wzwyż - od 1 m2powierzchni użytkowej 10,00zł

3. Przepis § 3 uchwały, o której mowa w ust. 1 pozostaje w mocy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Marta Kawecka Właściciel portalu LegalnaBudowa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »