| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.200.2013 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f oraz pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.)

na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Ruda Śląska
uchwala:

§ 1. Niniejszą uchwałą Rada Miasta Ruda Śląska:

1) wprowadza na terenie Miasta opłatę od posiadania psów;

2) określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów;

4) zarządza pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określa inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso;

5) określa zwolnienia z opłaty od posiadania psów.

§ 2. Wprowadza się na terenie Miasta Ruda Śląska opłatę od posiadania psów.

§ 3. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 60,00 zł od pierwszego i każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

§ 4. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty.

§ 5. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 6. Zapłaty opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta Ruda Śląska lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ruda Śląska.

§ 7. Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentami opłaty w stosunku do posiadaczy psów zamieszkałych:

1) w zasobach spółdzielni mieszkaniowych są:

a) Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

b) Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa”

c) Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom”

2) w nieruchomościach zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz Śląsko-Dąbrowską Spółkę Mieszkaniową Sp. z o.o. są odpowiednio:

a) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

b) Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.

§ 8. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości brutto 10% od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu.

§ 9. Inkasenci dokonują poboru opłaty na kwitariuszach przychodowych pobranych w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Ruda Śląska. Pobrane w danym miesiącu opłaty inkasenci przekazują do Urzędu Miasta Ruda Śląska do 15 dnia miesiąca następnego, natomiast ostateczne rozliczenie z tego tytułu wraz ze zwrotem bloczków kwitariuszy przychodowych winno nastąpić do końca kwietnia danego roku podatkowego.

§ 10. Osoby fizyczne, które do dnia 31 marca danego roku podatkowego nie uiszczą opłaty, bądź wejdą w posiadanie psa po tym terminie uiszczają opłatę w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ruda Śląska.

§ 11. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 1 pkt 1 posiadanie psów nabytych ze schroniska dla zwierząt w Rudzie Śląskiej.

§ 12. Traci moc uchwała Nr PR.0007.239.2012 z dnia 29.11.2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »