| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/739/13 Rady Miasta Tychy

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/231/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Tychy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późń. zm.) art. 60, ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235 ), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisję Finansów Publicznych

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Zmienić treść §1, § 2 i § 4 poprzez nadanie im następującej treści:

§ 1

1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Tychy na poziomie 50% kosztów pobytu dziecka w żłobku, maksymalnie do kwoty 400 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką i zameldowane na pobyt stały w Tychach.

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Miasta Tychy na poziomie 50% kosztów pobytu dziecka w klubie, maksymalnie do kwoty 250 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką i zameldowane na pobyt stały w Tychach.

3. W przypadku pozyskania, przez podmiot prowadzący żłobek niepubliczny lub klub dziecięcy, dotacji celowej z budżetu państwa całkowite koszty pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym pomniejsza się o kwotę pozyskanej dotacji. Kwota dotacji przekazywanej z gminy zostaje proporcjonalnie pomniejszona.

§ 2

1. Dotacji celowej udziela się na wniosek podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy przedstawiony Prezydentowi Miasta Tychy do dnia 20 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

1) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

2) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,

3) liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego,

4) wyliczenie kosztów pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym,

5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

6) oświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

§ 4

1. Dotacja, o której mowa w § 1 będzie przekazywana z dołu, w transzach miesięcznych w zależności od liczby dzieci zapisanych na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego przekazanie transzy.

2. Podmiot, o którym mowa w § 1 przedkłada wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z listą dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego na ostatni dzień miesiąca w terminie do 5 dnia następnego miesiąca.

3. Na dziecko, które uczęszczało do żłobka lub klubu dziecięcego w danym miesiącu przynajmniej przez 50% czasu i rodzice zrezygnowali z korzystania przez dziecko z dalszej opieki w tej placówce, dotacja zostanie przekazana w wysokości proporcjonalnej do czasu pobytu dziecka pod warunkiem pobrania opłaty także od rodziców.

4. Dotacja za kolejny miesiąc zostanie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot opisany w ust. 2 nie przedłoży wniosku o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z listą zapisanych dzieci lub jeśli podmiot zostanie wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

5. Podmioty rozliczać się będą z otrzymanej dotacji w okresach miesięcznych do 5 dnia każdego miesiąca po otrzymaniu dotacji.

6. Ostateczne rozliczenie dotacji za okres roczny nastąpi w terminie do 30 stycznia roku następnego po roku, w którym została udzielona dotacja. Podmioty, o których mowa w § 1 są zobowiązane złożyć organowi dotującemu roczne sprawozdanie finansowe z otrzymanej dotacji.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Społecznych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »