| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/744/13 Rady Miasta Tychy

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Cielmickiej, Towarowej i Strefowej w Tychach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego,

Rada Miasta Tychy
stwierdza

że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Cielmickiej, Towarowej i Strefowej w Tychach nie narusza ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”, które zostało uchwalone Uchwałą Nr 0150/III/40/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 r. z późn. zm.

i uchwala

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Cielmickiej, Towarowej i Strefowej w Tychach, zwaną dalej planem.

§ 1

1. Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

- Rozdział 1:Przepisy ogólne;

- Rozdział 2:Przeznaczenie, zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenów oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

- Rozdział 3:Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;

- Rozdział 4:Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

- Rozdział 5:Zasady ochrony środowiska, przyrody;

- Rozdział 6:Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;

- Rozdział 7:Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu;

- Rozdział 8 :Przepisy końcowe.

2. Ze względu na istniejące uwarunkowania przepisy art. 15 ust. 2 pkt 4, 5, 8, 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.).

§ 2

1. Załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwały jest rysunek planu, stanowiący integralną część uchwały, sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000 zawierający wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” w skali 1: 10 000 z oznaczeniem granic obszaru planu.

2. Załącznikami tekstowymi do niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

2) załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

§ 3

Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 3,37 ha w granicach określonych na rysunku planu.

Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE

§ 4

Na rysunku planu występują następujące oznaczenia graficzne:

1) obowiązujące, stanowiące ustalenia planu:

a) granice obszaru planu,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) symbole literowe terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz numery wyróżniające je spośród innych terenów - zgodnie z§ 6,

d) kierunki powiązań komunikacji pieszej - do zachowania,

e) kierunki powiązań komunikacji pieszej - do ukształtowania,

f) strefa A - dopuszczonej lokalizacji garaży.

2) informacyjne:

a) istniejąca sieć wodociągowa,

b) istniejąca sieć gazowa,

c) istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej,

d) istniejąca sieć kanalizacji deszczowej,

e) istniejąca sieć elektroenergetyczna,

f) istniejąca sieć ciepłownicza.

§ 5

Pojęcia użyte w planie oznaczają:

1) obszar planu- wszystkie tereny objęte granicami planu;

2) teren- część obszaru planu wyodrębniona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o ile z treści planu nie wynika inaczej, oznaczona symbolem przeznaczenia i numerem wyróżniającym go spośród innych terenów;

3) wysokość budynków- wysokość budynku, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późń. zm.);

4) wysokość zabudowy- wysokość obiektów budowlanych, w tym: budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowli stanowiących całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów budowlanych - mierzona od najniżej położonego wejścia do budynku albo od poziomu posadowienia budowli, obiektu tymczasowego lub małej architektury do najwyższej położonego elementu obiektu budowlanego;

5) dach płaski- dach o kącie nachylenia połaci dachowych maks. 12O;

6) zieleń urządzona- zieleń ukształtowana w sposób zaplanowany wraz z ciągami pieszymi lub rowerowymi.

§ 6

W planie wyznacza się następujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone odpowiednio symbolami:

1) 1MW - 4MW- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) 5U - 7U- tereny zabudowy usługowej;

3) 8ZP - 10ZP- tereny zieleni urządzonej;

4) 11KS - 13KS- tereny komunikacji w zakresie miejsc parkingowych;

5) 14E- teren infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną;

6) 15T- teren infrastruktury technicznej w zakresie telekomunikacji.

Rozdział 2
PRZEZNACZENIE, ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY, WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

§ 7

Dlaterenuzabudowy mieszkaniowej wielorodzinnejoznaczonego symbolem1MWustala się:

1) przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem lokalizacji na pierwszej kondygnacji nadziemnej usług;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maks. 50 %;

3) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 30 %;

4) wskaźnik intensywności zabudowy - od min.1,0 do maks. 2,7;

5) wysokość zabudowy - maks. 24,0 m, w tym wysokość budynków mieszkalnych - maks. 19,0 m;

6) geometria dachów - dachy płaskie;

7) dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej o których mowa w §20 pkt 1, 2:

a) wysokość zabudowy - maks. 50,0 m, w tym wysokość budynków - maks. 7,0 m,

b) ustaleń, o których mowa wpkt. 2 – 5nie stosuje się;

8) zakaz realizacji ogrodzeń z blachy.

§ 8

Dlaterenuzabudowy mieszkaniowej wielorodzinnejoznaczonego symbolem2MWustala się:

1) przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem lokalizacji na pierwszej kondygnacji nadziemnej usług;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maks. 55 %;

3) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 25 %;

4) wskaźnik intensywności zabudowy - od min.1,0 do maks. 3,2;

5) wysokość zabudowy - maks. 25,0 m, w tym wysokość budynków mieszkalnych - maks. 20,0 m;

6) geometria dachów - dachy płaskie;

7) dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej o których mowa w §20 pkt 1, 2:

a) wysokość zabudowy - maks. 50,0 m, w tym wysokość budynków - maks. 7,0 m,

b) ustaleń, o których mowa wpkt. 2 – 5nie stosuje się.

§ 9

Dlaterenuzabudowy mieszkaniowej wielorodzinnejoznaczonego symbolem3MWustala się:

1) przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem lokalizacji na pierwszej kondygnacji nadziemnej usług;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maks. 45 %;

3) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 30 %;

4) wskaźnik intensywności zabudowy - od min.1,0 do maks. 2,2;

5) wysokość zabudowy - maks. 25,0 m, w tym wysokość budynków mieszkalnych - maks. 20,0 m;

6) geometria dachów - dachy płaskie;

7) dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej o których mowa w §20 pkt 1, 2:

a) wysokość zabudowy - maks. 50,0 m, w tym wysokość budynków - maks. 7,0 m,

b) ustaleń, o których mowa wpkt. 2 – 5nie stosuje się;

8) zakaz realizacji ogrodzeń z blachy.

§ 10

Dlaterenuzabudowy mieszkaniowej wielorodzinnejoznaczonego symbolem4MWustala się:

1) przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem lokalizacji na pierwszej kondygnacji nadziemnej usług;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maks. 40 %;

3) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 50 %;

4) wskaźnik intensywności zabudowy - od min.1,0 do maks. 2,0;

5) wysokość zabudowy - maks. 25,0 m, w tym wysokość budynków mieszkalnych - maks. 20,0 m;

6) geometria dachów - dachy płaskie;

7) dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej o których mowa w §20 pkt 1, 2:

a) wysokość zabudowy - maks. 50,0 m, w tym wysokość budynków - maks. 7,0 m,

b) ustaleń, o których mowa wpkt. 2 – 5nie stosuje się;

8) zakaz realizacji ogrodzeń z blachy;

9) nakaz zachowania oraz ukształtowania powiązań komunikacji pieszej na kierunkach oznaczonych na rysunku planu.

§ 11

Dlaterenu zabudowy usługowejoznaczonego symbolem5Uustala się:

1) przeznaczenie - zabudowa usługowa, w tym handel, z wykluczeniem:

a) magazynów i składów,

b) handlu hurtowego,

c) stacji obsługi pojazdów oraz warsztatów samochodowych,

d) myjni samochochodowych,

e) salonów sprzedaży pojazdów,

f) stacji paliw,

g) usług gastronomii;

2) nakaz magazynowania lub gromadzenia towarów, materiałów lub surowców w budynkach;

3) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maks. 50 %,

4) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 10 %;

5) wskaźnik intensywności zabudowy dla terenu - od min 0,1 do maks. 0,5;

6) wysokość zabudowy dla terenu - maks. 11,0 m, w tym wysokość budynków usługowych - maks. 6,0 m;

7) geometria dachów - dachy płaskie;

8) dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej o których mowa w §20 pkt 1, 2:

a) wysokość zabudowy - maks. 50,0 m, w tym wysokość budynków - maks. 7,0 m,

b) ustaleń, o których mowa wpkt. 3 – 6nie stosuje się;

9) zakaz realizacji ogrodzeń z blachy.

§ 12

Dlaterenu zabudowy usługowejoznaczonego symbolem6Uustala się:

1) przeznaczenie - zabudowa usługowa, w tym handel, z wykluczeniem:

a) magazynów i składów,

b) stacji obsługi pojazdów oraz warsztatów samochodowych,

c) myjni samochodowych,

d) salonów sprzedaży pojazdów,

e) stacji paliw;

2) nakaz magazynowania lub gromadzenia towarów, materiałów lub surowców w budynkach;

3) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maks. 40 %;

4) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 15 %;

5) wskaźnik intensywności zabudowy - od min. 0,5 do maks. 2,0;

6) wysokość zabudowy - maks. 20,0 m, w tym wysokość budynków usługowych - maks. 15,0 m;

7) geometria dachu - dach płaski;

8) dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej o których mowa w §20 pkt 1, 2:

a) wysokość zabudowy - maks. 50,0 m, w tym wysokość budynków - maks. 7,0 m,

b) ustaleń, o których mowa wpkt. 3 – 6nie stosuje się.

§ 13

Dlaterenu zabudowy usługowejoznaczonego symbolem7Uustala się:

1) przeznaczenie - zabudowa usługowa, w tym handel, z wykluczeniem:

a) magazynów i składów,

b) handlu hurtowego,

c) stacji obsługi pojazdów oraz warsztatów samochodowych,

d) myjni samochochodowych,

e) salonów sprzedaży pojazdów,

f) stacji paliw,

g) usług gastronomii;

2) nakaz magazynowania lub gromadzenia towarów, materiałów lub surowców w budynkach;

3) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maks. 30 %;

4) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 10 %;

5) wskaźnik intensywności zabudowy dla terenu - min 0,1 do maks. 0,3;

6) wysokość zabudowy dla terenu - maks. 5,5 m, w tym wysokość budynków usługowych - maks. 5,0 m;

7) geometria dachów - dachy płaskie;

8) dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej o których mowa w §20 pkt 1, 2:

a) wysokość zabudowy - maks. 50,0 m, w tym wysokość budynków - maks. 7,0 m,

b) ustaleń, o których mowa wpkt. 3 – 6nie stosuje się;

9) zakaz realizacji ogrodzeń z blachy;

10) nakaz kształtowania dachu jako „piątej elewacji” pokrytej warstwą żwiru lub kruszyw ozdobnych o grubości min. 7,0 cm.

§ 14

Dlaterenów zieleni urządzonejoznaczonych symbolami8ZP, 9ZP, 10ZPustala się:

1) przeznaczenie - zieleń urządzona;

2) dopuszczenie lokalizacji:

a) placów zabaw dla dzieci,

b) obiekty małej architektury,

c) terenowych urządzeń sportu i rekreacji;

3) wstrefie A, oznaczonej na rysunku planu, dopuszczenie lokalizacji garaży;

4) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maks. 10 %;

5) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:

a) dla8ZP,9ZP- min. 80 %;

b) dla10ZP- min. 55 %;

6) wskaźnik intensywności zabudowy dla terenu - min 0,0 do maks. 0,1;

7) wysokość zabudowy - maks. 5,5 m, w tym wysokość budynków - maks. 5,0 m;

8) geometria dachów - dachy o dowolnej geometrii;

9) dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej o których mowa w §20 pkt 1, 2:

a) wysokość zabudowy - maks. 50,0 m, w tym wysokość budynków - maks. 7,0 m,

b) ustaleń, o których mowa wpkt. 4 – 7nie stosuje się;

10) nakaz zachowania oraz ukształtowania powiązań komunikacji pieszej na kierunkach oznaczonych na rysunku planu.

§ 15

Dlaterenów komunikacji w zakresie miejsc parkingowychoznaczonych symbolami11KS, 12KSustala się:

1) przeznaczenie - parkingi terenowe;

2) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 10 %;

3) dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej o których mowa w §20 pkt 1, 2:

a) wysokość zabudowy - maks. 50,0 m, w tym wysokość budynków - maks. 7,0 m,

b) nie ustala się: intensywności zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do działki budowlanej, minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej oraz geometrii dachów.

§ 16

Dlaterenu komunikacji w zakresie miejsc parkingowychoznaczonego symbolem13KSustala się:

1) przeznaczenie - parkingi terenowe, garaże;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej -maks. 40 %;

3) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 5 %;

4) wskaźnik intensywności zabudowy - min. 0,01 do maks. 0,4;

5) wysokość zabudowy - maks. 9,0 m, w tym wysokość budynku - maks. 4,0 m;

6) geometria dachów - dachy płaskie;

7) dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej o których mowa w §20 pkt 1, 2:

a) wysokość zabudowy - maks. 50,0 m, w tym wysokość budynków - maks. 7,0 m,

b) ustaleń, o których mowa wpkt. 2 – 5nie stosuje się.

§ 17

Dlaterenu infrastruktury w zakresiezaopatrzenia w energię elektrycznąoznaczonego symbolem14Eustala się:

1) przeznaczenie - sieci i obiekty infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maks. 75%;

3) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 5%;

4) wskaźnik intensywności zabudowy – min. 0,1 – maks.0,75;

5) wysokość zabudowy - maks. 50,0 m, w tym wysokość budynku - maks. 7,0 m;

6) geometria dachów - dachy płaskie.

§ 18

Dlaterenu infrastruktury w zakresie telekomunikacjioznaczonego symbolem15Tustala się:

1) przeznaczenie - sieci i obiekty infrastruktury technicznej w zakresie telekomunikacji;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maks. 10%;

3) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 40%;

4) wskaźnik intensywności zabudowy – min. 0,0 – maks.0,01;

5) wysokość zabudowy - maks. 50,0 m, w tym wysokość budynku - maks. 7,0 m;

6) geometria dachu - dach płaski.

Rozdział 3
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI

§ 19

1. Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru planu oraz powiązania z układem zewnętrznym poprzez istniejące drogi publiczne: ulicę Cielmicką oraz ulicę Strefową.

2. Ustala się nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla samochodów przy zachowaniu minimalnych wskaźników:

1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 1,5 miejsca na mieszkanie;

2) dla usług w zakresie edukacji i pomocy społecznej - 1 miejsce na 200 m2powierzchni użytkowej;

3) dla przedszkoli i żłobków - 1 miejsce na 40 m2powierzchni użytkowej oraz min. 1 miejsce na 2 stanowiska pracy;

4) salony fryzjerskie, kosmetyczne itp. - 1 miejsce na 10 m2powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 2 miejsca;

5) dla aptek i sklepów bez samoobsługi - 1 miejsce na 50 m2powierzchni sprzedaży, lecz nie mniej niż 2 miejsca;

6) dla sklepów samoobsługowych:

a) 1 miejsce na 50 m2powierzchni handlowo-magazynowej,

b) 1 miejsce dla samochodu ciężarowego typu TIR,

c) 1 miejsce na 3 stanowiska pracy;

7) dla restauracji, kawiarni:

a) 1 miejsce na 3 miejsca konsumpcyjne wewnątrz budynku,

b) 1 miejsce na 6 miejsc konsumpcyjnych na zewnątrz budynku,

c) 2 miejsca na 3 stanowiska pracy;

8) dla barów, klubów - 1 miejsce na 10 m2powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 1 miejsce;

9) dla usług zdrowia i opieki medycznej:

a) 4 miejsca na 1 gabinet,

b) 2 miejsca na 3 stanowiska pracy;

10) motele, hotele, pensjonaty:

a) 1 miejsce na każdy pokój,

b) 2 miejsca na każde stanowiska pracy;

11) usługi biurowe, a w szczególności agencje reklamowe, biura księgowe, biura nieruchomości, biura projektowe, kancelarie, instytucje finansowe lub ubezpieczeniowe - 1 miejsce na każde 20 m2powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 1 miejsce;

12) dla pozostałych usług - 1 miejsce na każde 20 m2powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 1 miejsce.

3. Ustala się sposoby realizacji miejsc, o których mowa w ust. 2 w formie:

1) garaży: podziemnych, wbudowanych w budynki,

2) parkingów: podziemnych, terenowych, wbudowanych w budynki.

4. Ustala się dla zabudowy usługowej nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla rowerów w ilości min. 1 miejsce na każde 100,0 m2powierzchni użytkowej.

Rozdział 4
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 20

Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) dopuszczenie lokalizacji sieci lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym obiektów liniowych, obiektów budowlanych lub urządzeń technicznych służących bezprzewodowej łączności publicznej;

2) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy istniejących sieci lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej oraz zmiany ich lokalizacji lub przebiegu;

3) w zakresiezaopatrzenia w wodę- w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom - nakaz dostawy wody z sieci wodociągowej, w tym z istniejących wodociągów Ø 110 mm, Ø 100 mm oznaczonych na rysunku planu;

4) w zakresieodprowadzenia ścieków komunalnych- nakaz odprowadzenia poprzez sieć kanalizacji sanitarnej, w tym istniejących kanałów Ø 200 mm oznaczonych na rysunku planu;

5) w zakresieodprowadzenia wód opadowych i roztopowych- dopuszczenie:

a) odprowadzania do sieci kanalizacji deszczowej, w tym do istniejących kanałów: Ø 300 mm, Ø 200 mm, Ø 150 mm oznaczonych na rysunku planu,

b) zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w obszarze planu;

6) w zakresiezaopatrzenia w gaz- dopuszczenie dostaw z sieci gazowej, w tym z istniejących gazociągów Ø 300 mm, Ø 63 mm oznaczonych na rysunku planu;

7) w zakresiezaopatrzenia w ciepło- dopuszczenie dostaw:

a) z istniejących sieci ciepłowniczych 2c x 40 mm, 2c x 50 mm, 2c x 65 mm, 2c x 80 mm, 2c x 100 mm oznaczonych na rysunku planu,

b) odnawialnych źródeł energii,

c) urządzeń zapewniających dostawy ciepła użytkowego w kogeneracji,

d) z indywidualnych źródeł ciepła o efektywności energetycznej urządzeń powyżej min. 80 %;

8) w zakresiezaopatrzenia w energię elektryczną- dopuszczenie dostaw:

a) z sieci elektroenergetycznej, w tym z istaniejących podziemnych linii niskiego napięcia oznaczonych na rysunku planu,

b) odnawialnych źródeł energii,

c) urządzeń zapewniających dostawy energii elektycznej w kogeneracji;

9) w zakresietelekomunikacji- dopuszczenie dostępu do sieci telekomunikacyjnej, w tym sieci bezprzewodowej, poprzez rozbudowę istniejącej linii lub budowę nowych linii i urządzeń;

10) w zakresiegospodarki odpadami- nakaz postępowania z odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. 2012, poz. 391 z późn. zm.) oraz opracowaną na podstawie art. 4 tej ustawy Uchwałą Rady Miasta Tychy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Rozdział 5
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

§ 21

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) nakaz uwzględnienia ustaleń planu w zakresie:

a) minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, o której mowa wRozdziale 2,

b) zasad dotyczących infrastruktury technicznej w zakresie: odprowadzania ścieków, odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych, zaopatrzenia w ciepło oraz gospodarki odpadami, o których mowa w§ 20;

2) Ustala się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. zm.) w oparciu o art. 114 ust.1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) na terenach oznaczonych symbolami1MW - 4MWjak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Rozdział 6
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

§ 22

Obszar planu zlokalizowany jest w granicach udokumentowanego złoża węgla kamiennego „Studzienice”.

Rozdział 7
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z UCHWALENIEM PLANU

§ 23

Dla całego obszaru planu nie ustala się wysokości stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

Rozdział 8
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 24

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 25

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/744/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/744/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy
o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Cielmickiej, Towarowej i Strefowej w Tychach.

Na podstawie art.20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) Rada Miasta Tychy stwierdza, że nie wniesiono żadnych uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Cielmickiej, Towarowej i Strefowej w Tychach.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/744/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy
o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Cielmickiej, Towarowej i Strefowej w Tychach.

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) Rada Miasta Tychy stwierdza, że w obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego brak jest inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »