| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/744/13 Rady Miasta Tychy

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Cielmickiej, Towarowej i Strefowej w Tychach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego,

Rada Miasta Tychy
stwierdza

że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Cielmickiej, Towarowej i Strefowej w Tychach nie narusza ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”, które zostało uchwalone Uchwałą Nr 0150/III/40/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 r. z późn. zm.

i uchwala

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Cielmickiej, Towarowej i Strefowej w Tychach, zwaną dalej planem.

§ 1

1. Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

- Rozdział 1:Przepisy ogólne;

- Rozdział 2:Przeznaczenie, zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenów oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

- Rozdział 3:Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;

- Rozdział 4:Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

- Rozdział 5:Zasady ochrony środowiska, przyrody;

- Rozdział 6:Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;

- Rozdział 7:Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu;

- Rozdział 8 :Przepisy końcowe.

2. Ze względu na istniejące uwarunkowania przepisy art. 15 ust. 2 pkt 4, 5, 8, 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.).

§ 2

1. Załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwały jest rysunek planu, stanowiący integralną część uchwały, sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000 zawierający wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” w skali 1: 10 000 z oznaczeniem granic obszaru planu.

2. Załącznikami tekstowymi do niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

2) załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

§ 3

Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 3,37 ha w granicach określonych na rysunku planu.

Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE

§ 4

Na rysunku planu występują następujące oznaczenia graficzne:

1) obowiązujące, stanowiące ustalenia planu:

a) granice obszaru planu,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) symbole literowe terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz numery wyróżniające je spośród innych terenów - zgodnie z§ 6,

d) kierunki powiązań komunikacji pieszej - do zachowania,

e) kierunki powiązań komunikacji pieszej - do ukształtowania,

f) strefa A - dopuszczonej lokalizacji garaży.

2) informacyjne:

a) istniejąca sieć wodociągowa,

b) istniejąca sieć gazowa,

c) istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej,

d) istniejąca sieć kanalizacji deszczowej,

e) istniejąca sieć elektroenergetyczna,

f) istniejąca sieć ciepłownicza.

§ 5

Pojęcia użyte w planie oznaczają:

1) obszar planu- wszystkie tereny objęte granicami planu;

2) teren- część obszaru planu wyodrębniona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o ile z treści planu nie wynika inaczej, oznaczona symbolem przeznaczenia i numerem wyróżniającym go spośród innych terenów;

3) wysokość budynków- wysokość budynku, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późń. zm.);

4) wysokość zabudowy- wysokość obiektów budowlanych, w tym: budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowli stanowiących całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów budowlanych - mierzona od najniżej położonego wejścia do budynku albo od poziomu posadowienia budowli, obiektu tymczasowego lub małej architektury do najwyższej położonego elementu obiektu budowlanego;

5) dach płaski- dach o kącie nachylenia połaci dachowych maks. 12O;

6) zieleń urządzona- zieleń ukształtowana w sposób zaplanowany wraz z ciągami pieszymi lub rowerowymi.

§ 6

W planie wyznacza się następujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone odpowiednio symbolami:

1) 1MW - 4MW- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) 5U - 7U- tereny zabudowy usługowej;

3) 8ZP - 10ZP- tereny zieleni urządzonej;

4) 11KS - 13KS- tereny komunikacji w zakresie miejsc parkingowych;

5) 14E- teren infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną;

6) 15T- teren infrastruktury technicznej w zakresie telekomunikacji.

Rozdział 2
PRZEZNACZENIE, ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY, WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

§ 7

Dlaterenuzabudowy mieszkaniowej wielorodzinnejoznaczonego symbolem1MWustala się:

1) przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem lokalizacji na pierwszej kondygnacji nadziemnej usług;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maks. 50 %;

3) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 30 %;

4) wskaźnik intensywności zabudowy - od min.1,0 do maks. 2,7;

5) wysokość zabudowy - maks. 24,0 m, w tym wysokość budynków mieszkalnych - maks. 19,0 m;

6) geometria dachów - dachy płaskie;

7) dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej o których mowa w §20 pkt 1, 2:

a) wysokość zabudowy - maks. 50,0 m, w tym wysokość budynków - maks. 7,0 m,

b) ustaleń, o których mowa wpkt. 2 – 5nie stosuje się;

8) zakaz realizacji ogrodzeń z blachy.

§ 8

Dlaterenuzabudowy mieszkaniowej wielorodzinnejoznaczonego symbolem2MWustala się:

1) przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem lokalizacji na pierwszej kondygnacji nadziemnej usług;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maks. 55 %;

3) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 25 %;

4) wskaźnik intensywności zabudowy - od min.1,0 do maks. 3,2;

5) wysokość zabudowy - maks. 25,0 m, w tym wysokość budynków mieszkalnych - maks. 20,0 m;

6) geometria dachów - dachy płaskie;

7) dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej o których mowa w §20 pkt 1, 2:

a) wysokość zabudowy - maks. 50,0 m, w tym wysokość budynków - maks. 7,0 m,

b) ustaleń, o których mowa wpkt. 2 – 5nie stosuje się.

§ 9

Dlaterenuzabudowy mieszkaniowej wielorodzinnejoznaczonego symbolem3MWustala się:

1) przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem lokalizacji na pierwszej kondygnacji nadziemnej usług;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maks. 45 %;

3) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 30 %;

4) wskaźnik intensywności zabudowy - od min.1,0 do maks. 2,2;

5) wysokość zabudowy - maks. 25,0 m, w tym wysokość budynków mieszkalnych - maks. 20,0 m;

6) geometria dachów - dachy płaskie;

7) dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej o których mowa w §20 pkt 1, 2:

a) wysokość zabudowy - maks. 50,0 m, w tym wysokość budynków - maks. 7,0 m,

b) ustaleń, o których mowa wpkt. 2 – 5nie stosuje się;

8) zakaz realizacji ogrodzeń z blachy.

§ 10

Dlaterenuzabudowy mieszkaniowej wielorodzinnejoznaczonego symbolem4MWustala się:

1) przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem lokalizacji na pierwszej kondygnacji nadziemnej usług;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maks. 40 %;

3) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 50 %;

4) wskaźnik intensywności zabudowy - od min.1,0 do maks. 2,0;

5) wysokość zabudowy - maks. 25,0 m, w tym wysokość budynków mieszkalnych - maks. 20,0 m;

6) geometria dachów - dachy płaskie;

7) dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej o których mowa w §20 pkt 1, 2:

a) wysokość zabudowy - maks. 50,0 m, w tym wysokość budynków - maks. 7,0 m,

b) ustaleń, o których mowa wpkt. 2 – 5nie stosuje się;

8) zakaz realizacji ogrodzeń z blachy;

9) nakaz zachowania oraz ukształtowania powiązań komunikacji pieszej na kierunkach oznaczonych na rysunku planu.

§ 11

Dlaterenu zabudowy usługowejoznaczonego symbolem5Uustala się:

1) przeznaczenie - zabudowa usługowa, w tym handel, z wykluczeniem:

a) magazynów i składów,

b) handlu hurtowego,

c) stacji obsługi pojazdów oraz warsztatów samochodowych,

d) myjni samochochodowych,

e) salonów sprzedaży pojazdów,

f) stacji paliw,

g) usług gastronomii;

2) nakaz magazynowania lub gromadzenia towarów, materiałów lub surowców w budynkach;

3) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maks. 50 %,

4) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 10 %;

5) wskaźnik intensywności zabudowy dla terenu - od min 0,1 do maks. 0,5;

6) wysokość zabudowy dla terenu - maks. 11,0 m, w tym wysokość budynków usługowych - maks. 6,0 m;

7) geometria dachów - dachy płaskie;

8) dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej o których mowa w §20 pkt 1, 2:

a) wysokość zabudowy - maks. 50,0 m, w tym wysokość budynków - maks. 7,0 m,

b) ustaleń, o których mowa wpkt. 3 – 6nie stosuje się;

9) zakaz realizacji ogrodzeń z blachy.

§ 12

Dlaterenu zabudowy usługowejoznaczonego symbolem6Uustala się:

1) przeznaczenie - zabudowa usługowa, w tym handel, z wykluczeniem:

a) magazynów i składów,

b) stacji obsługi pojazdów oraz warsztatów samochodowych,

c) myjni samochodowych,

d) salonów sprzedaży pojazdów,

e) stacji paliw;

2) nakaz magazynowania lub gromadzenia towarów, materiałów lub surowców w budynkach;

3) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maks. 40 %;

4) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 15 %;

5) wskaźnik intensywności zabudowy - od min. 0,5 do maks. 2,0;

6) wysokość zabudowy - maks. 20,0 m, w tym wysokość budynków usługowych - maks. 15,0 m;

7) geometria dachu - dach płaski;

8) dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej o których mowa w §20 pkt 1, 2:

a) wysokość zabudowy - maks. 50,0 m, w tym wysokość budynków - maks. 7,0 m,

b) ustaleń, o których mowa wpkt. 3 – 6nie stosuje się.

§ 13

Dlaterenu zabudowy usługowejoznaczonego symbolem7Uustala się:

1) przeznaczenie - zabudowa usługowa, w tym handel, z wykluczeniem:

a) magazynów i składów,

b) handlu hurtowego,

c) stacji obsługi pojazdów oraz warsztatów samochodowych,

d) myjni samochochodowych,

e) salonów sprzedaży pojazdów,

f) stacji paliw,

g) usług gastronomii;

2) nakaz magazynowania lub gromadzenia towarów, materiałów lub surowców w budynkach;

3) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maks. 30 %;

4) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 10 %;

5) wskaźnik intensywności zabudowy dla terenu - min 0,1 do maks. 0,3;

6) wysokość zabudowy dla terenu - maks. 5,5 m, w tym wysokość budynków usługowych - maks. 5,0 m;

7) geometria dachów - dachy płaskie;

8) dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej o których mowa w §20 pkt 1, 2:

a) wysokość zabudowy - maks. 50,0 m, w tym wysokość budynków - maks. 7,0 m,

b) ustaleń, o których mowa wpkt. 3 – 6nie stosuje się;

9) zakaz realizacji ogrodzeń z blachy;

10) nakaz kształtowania dachu jako „piątej elewacji” pokrytej warstwą żwiru lub kruszyw ozdobnych o grubości min. 7,0 cm.

§ 14

Dlaterenów zieleni urządzonejoznaczonych symbolami8ZP, 9ZP, 10ZPustala się:

1) przeznaczenie - zieleń urządzona;

2) dopuszczenie lokalizacji:

a) placów zabaw dla dzieci,

b) obiekty małej architektury,

c) terenowych urządzeń sportu i rekreacji;

3) wstrefie A, oznaczonej na rysunku planu, dopuszczenie lokalizacji garaży;

4) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maks. 10 %;

5) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:

a) dla8ZP,9ZP- min. 80 %;

b) dla10ZP- min. 55 %;

6) wskaźnik intensywności zabudowy dla terenu - min 0,0 do maks. 0,1;

7) wysokość zabudowy - maks. 5,5 m, w tym wysokość budynków - maks. 5,0 m;

8) geometria dachów - dachy o dowolnej geometrii;

9) dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej o których mowa w §20 pkt 1, 2:

a) wysokość zabudowy - maks. 50,0 m, w tym wysokość budynków - maks. 7,0 m,

b) ustaleń, o których mowa wpkt. 4 – 7nie stosuje się;

10) nakaz zachowania oraz ukształtowania powiązań komunikacji pieszej na kierunkach oznaczonych na rysunku planu.

§ 15

Dlaterenów komunikacji w zakresie miejsc parkingowychoznaczonych symbolami11KS, 12KSustala się:

1) przeznaczenie - parkingi terenowe;

2) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 10 %;

3) dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej o których mowa w §20 pkt 1, 2:

a) wysokość zabudowy - maks. 50,0 m, w tym wysokość budynków - maks. 7,0 m,

b) nie ustala się: intensywności zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do działki budowlanej, minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej oraz geometrii dachów.

§ 16

Dlaterenu komunikacji w zakresie miejsc parkingowychoznaczonego symbolem13KSustala się:

1) przeznaczenie - parkingi terenowe, garaże;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej -maks. 40 %;

3) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 5 %;

4) wskaźnik intensywności zabudowy - min. 0,01 do maks. 0,4;

5) wysokość zabudowy - maks. 9,0 m, w tym wysokość budynku - maks. 4,0 m;

6) geometria dachów - dachy płaskie;

7) dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej o których mowa w §20 pkt 1, 2:

a) wysokość zabudowy - maks. 50,0 m, w tym wysokość budynków - maks. 7,0 m,

b) ustaleń, o których mowa wpkt. 2 – 5nie stosuje się.

§ 17

Dlaterenu infrastruktury w zakresiezaopatrzenia w energię elektrycznąoznaczonego symbolem14Eustala się:

1) przeznaczenie - sieci i obiekty infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maks. 75%;

3) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 5%;

4) wskaźnik intensywności zabudowy – min. 0,1 – maks.0,75;

5) wysokość zabudowy - maks. 50,0 m, w tym wysokość budynku - maks. 7,0 m;

6) geometria dachów - dachy płaskie.

§ 18

Dlaterenu infrastruktury w zakresie telekomunikacjioznaczonego symbolem15Tustala się:

1) przeznaczenie - sieci i obiekty infrastruktury technicznej w zakresie telekomunikacji;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maks. 10%;

3) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 40%;

4) wskaźnik intensywności zabudowy – min. 0,0 – maks.0,01;

5) wysokość zabudowy - maks. 50,0 m, w tym wysokość budynku - maks. 7,0 m;

6) geometria dachu - dach płaski.

Rozdział 3
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI

§ 19

1. Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru planu oraz powiązania z układem zewnętrznym poprzez istniejące drogi publiczne: ulicę Cielmicką oraz ulicę Strefową.

2. Ustala się nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla samochodów przy zachowaniu minimalnych wskaźników:

1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 1,5 miejsca na mieszkanie;

2) dla usług w zakresie edukacji i pomocy społecznej - 1 miejsce na 200 m2powierzchni użytkowej;

3) dla przedszkoli i żłobków - 1 miejsce na 40 m2powierzchni użytkowej oraz min. 1 miejsce na 2 stanowiska pracy;

4) salony fryzjerskie, kosmetyczne itp. - 1 miejsce na 10 m2powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 2 miejsca;

5) dla aptek i sklepów bez samoobsługi - 1 miejsce na 50 m2powierzchni sprzedaży, lecz nie mniej niż 2 miejsca;

6) dla sklepów samoobsługowych:

a) 1 miejsce na 50 m2powierzchni handlowo-magazynowej,

b) 1 miejsce dla samochodu ciężarowego typu TIR,

c) 1 miejsce na 3 stanowiska pracy;

7) dla restauracji, kawiarni:

a) 1 miejsce na 3 miejsca konsumpcyjne wewnątrz budynku,

b) 1 miejsce na 6 miejsc konsumpcyjnych na zewnątrz budynku,

c) 2 miejsca na 3 stanowiska pracy;

8) dla barów, klubów - 1 miejsce na 10 m2powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 1 miejsce;

9) dla usług zdrowia i opieki medycznej:

a) 4 miejsca na 1 gabinet,

b) 2 miejsca na 3 stanowiska pracy;

10) motele, hotele, pensjonaty:

a) 1 miejsce na każdy pokój,

b) 2 miejsca na każde stanowiska pracy;

11) usługi biurowe, a w szczególności agencje reklamowe, biura księgowe, biura nieruchomości, biura projektowe, kancelarie, instytucje finansowe lub ubezpieczeniowe - 1 miejsce na każde 20 m2powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 1 miejsce;

12) dla pozostałych usług - 1 miejsce na każde 20 m2powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 1 miejsce.

3. Ustala się sposoby realizacji miejsc, o których mowa w ust. 2 w formie:

1) garaży: podziemnych, wbudowanych w budynki,

2) parkingów: podziemnych, terenowych, wbudowanych w budynki.

4. Ustala się dla zabudowy usługowej nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla rowerów w ilości min. 1 miejsce na każde 100,0 m2powierzchni użytkowej.

Rozdział 4
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 20

Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) dopuszczenie lokalizacji sieci lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym obiektów liniowych, obiektów budowlanych lub urządzeń technicznych służących bezprzewodowej łączności publicznej;

2) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy istniejących sieci lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej oraz zmiany ich lokalizacji lub przebiegu;

3) w zakresiezaopatrzenia w wodę- w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom - nakaz dostawy wody z sieci wodociągowej, w tym z istniejących wodociągów Ø 110 mm, Ø 100 mm oznaczonych na rysunku planu;

4) w zakresieodprowadzenia ścieków komunalnych- nakaz odprowadzenia poprzez sieć kanalizacji sanitarnej, w tym istniejących kanałów Ø 200 mm oznaczonych na rysunku planu;

5) w zakresieodprowadzenia wód opadowych i roztopowych- dopuszczenie:

a) odprowadzania do sieci kanalizacji deszczowej, w tym do istniejących kanałów: Ø 300 mm, Ø 200 mm, Ø 150 mm oznaczonych na rysunku planu,

b) zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w obszarze planu;

6) w zakresiezaopatrzenia w gaz- dopuszczenie dostaw z sieci gazowej, w tym z istniejących gazociągów Ø 300 mm, Ø 63 mm oznaczonych na rysunku planu;

7) w zakresiezaopatrzenia w ciepło- dopuszczenie dostaw:

a) z istniejących sieci ciepłowniczych 2c x 40 mm, 2c x 50 mm, 2c x 65 mm, 2c x 80 mm, 2c x 100 mm oznaczonych na rysunku planu,

b) odnawialnych źródeł energii,

c) urządzeń zapewniających dostawy ciepła użytkowego w kogeneracji,

d) z indywidualnych źródeł ciepła o efektywności energetycznej urządzeń powyżej min. 80 %;

8) w zakresiezaopatrzenia w energię elektryczną- dopuszczenie dostaw:

a) z sieci elektroenergetycznej, w tym z istaniejących podziemnych linii niskiego napięcia oznaczonych na rysunku planu,

b) odnawialnych źródeł energii,

c) urządzeń zapewniających dostawy energii elektycznej w kogeneracji;

9) w zakresietelekomunikacji- dopuszczenie dostępu do sieci telekomunikacyjnej, w tym sieci bezprzewodowej, poprzez rozbudowę istniejącej linii lub budowę nowych linii i urządzeń;

10) w zakresiegospodarki odpadami- nakaz postępowania z odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. 2012, poz. 391 z późn. zm.) oraz opracowaną na podstawie art. 4 tej ustawy Uchwałą Rady Miasta Tychy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Rozdział 5
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

§ 21

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) nakaz uwzględnienia ustaleń planu w zakresie:

a) minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, o której mowa wRozdziale 2,

b) zasad dotyczących infrastruktury technicznej w zakresie: odprowadzania ścieków, odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych, zaopatrzenia w ciepło oraz gospodarki odpadami, o których mowa w§ 20;

2) Ustala się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. zm.) w oparciu o art. 114 ust.1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) na terenach oznaczonych symbolami1MW - 4MWjak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Rozdział 6
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

§ 22

Obszar planu zlokalizowany jest w granicach udokumentowanego złoża węgla kamiennego „Studzienice”.

Rozdział 7
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z UCHWALENIEM PLANU

§ 23

Dla całego obszaru planu nie ustala się wysokości stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

Rozdział 8
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 24

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 25

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/744/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/744/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy
o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Cielmickiej, Towarowej i Strefowej w Tychach.

Na podstawie art.20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) Rada Miasta Tychy stwierdza, że nie wniesiono żadnych uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Cielmickiej, Towarowej i Strefowej w Tychach.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/744/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy
o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Cielmickiej, Towarowej i Strefowej w Tychach.

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) Rada Miasta Tychy stwierdza, że w obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego brak jest inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »