| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/746/13 Rady Miasta Tychy

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania wspierania rozwoju sportu w mieście Tychy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm. ) oraz art. 221 Ustawy z dnia 27.sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i po przeprowadzonych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisję Finansów Publicznych.

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Uchwała określa warunki i tryb finansowania przez Miasto Tychy projektów sprzyjających rozwojowi sportu.

2. Wsparcie finansowe na rozwój sportu mogą otrzymać kluby sportowe, w tym także kluby sportowe funkcjonujące w formie spółek prawa handlowego, nie zaliczane do sektora finansów publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu, które prowadzą działalność na terenie Miasta Tychy, uczestniczące we współzawodnictwie sportowym zwane, dalej klubami sportowymi.

3. Wsparcie, o którym mowa wyżej, udzielane będzie formie dotacji celowej, zwanej dalej dotacją, na warunkach i w trybie określonym w niniejszej Uchwale.

§ 2

Warunki otrzymania dotacji

1. O dotację, która jest formą finansowania realizacji celu publicznego, jakim jest wspieranie rozwoju sportu w Mieście Tychy mogą ubiegać się kluby sportowe nie zaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu.

2. Przedmiotem dotacji mogą być w szczególności zadania wymienione w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)

3. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:

1) transfery zawodnika z innego klubu sportowego,

2) zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

3) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

4) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

5) Kwota dotacji nie może być przekazana na lokatę

4. Kwota dofinansowania, w ramach przyznanej dotacji, nie może przekroczyć 80% wydatków ogółem.

§ 3

Tryb otrzymania wsparcia finansowego

1. Dotacja na realizację projektu w zakresie rozwoju sportu może być przyznana przez Prezydenta Miasta Tychy na wniosek klubu sportowego.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 winny być składane w terminie do 25 września roku poprzedzającego rok budżetowy, jeżeli projekt ma być rozpoczęty i zakończony w roku następnym, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, Prezydent Miasta Tychy wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.

4. Wniosek, którego wad nie usunięto w terminie o którym mowa w pkt. 3 lub który nie został uzupełniony, pozostawia się bez rozpatrzenia.

5. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę
w szczególności:

1) oddziaływanie projektu na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie,

2) wysokość środków w budżecie Miasta Tychy przeznaczonych na dotację dla klubów sportowych,

3) zgodność wniosku z celem publicznym, określonym w § 2 ust.2 uchwały,

4) przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego, celu projektu i planowanych efektów,

5) ocenę możliwości realizacji zadania przez klub sportowy,

6) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim, z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczenia dotacji.

6. Prezydent Miasta Tychy może w formie dotacji finansować w ciągu roku budżetowego realizacje projektów w zakresie rozwoju sportu, które są kontynuacją prowadzonej wcześniej działalności sportowej w nowych klubach lub sprzyjają rozwojowi sportu w już istniejących klubach sportowych.

§ 4

1. Decyzję o udzieleniu wsparcia, w tym o kwocie dotacji podejmuje Prezydent Miasta Tychy, po zasięgnięciu opinii Rady Sportu.

2. Otrzymanie wsparcia następuje po podpisaniu umowy dotacji.

§ 5

Umowa o dotacje i rozliczenie dotacji

1. Umowę dotacji zawiera Prezydent Miasta Tychy z właściwym klubem sportowym.

2. Umowę sporządza się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

1. Umowa zawarta z klubem sportowym powinna zawierać w szczególności:

1) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 20 grudnia danego roku kalendarzowego;

2) termin i sposób rozliczenia dotacji, w tym terminie zwrotu części niewykorzystanej dotacji, z tym, że termin ten nie może być dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania;

3) postanowienia przewidujące proporcjonalne zmniejszenie kwoty dotacji należnej, w przypadku zrealizowania projektu przy pomniejszonym zaangażowaniu zakładanych na jego finansowanie środków własnych oraz tryb kontroli wykonania projektu i wydatkowania dotacji;

4) zobowiązanie podmiotu dotowanego do poddania się kontroli w zakresie objętym umową;

5) określenie sankcji i terminu zwrotu dotacji z tytułu nienależytego wykonania umowy lub wykorzystania dotacji na inne cele niż określone w umowie;

6) zobowiązanie podmiotu do prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków otrzymanych na realizację zadania, a także wszelkiej innej dokumentacji umożliwiającej ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym;

7) postanowienie dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji, ani istotnego odstępstwa od założeń zaakceptowanego wniosku projektu;

8) określenie warunków wypowiedzenia umowy.

2. Integralnym elementem umowy jest ostateczny kosztorys projektu zaakceptowany przez Prezydenta Miasta Tychy.

3. W umowie można zawrzeć postanowienia dopuszczające możliwość dokonania w uzasadnionych przypadkach przesunięć do 20% pomiędzy poszczególnymi pozycjami ostatecznego kosztorysu projektu, przy czym każda zmiana kosztorysu wymaga akceptacji Prezydenta Miasta Tychy.

§ 7

W terminie określonym w umowie dotowany klub rozlicza się z wykorzystanej dotacji oraz z wykonania projektu. Rozliczenie dokonywane jest zgodnie ze wzorem nr 2 stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały pt. „Sprawozdanie z wykonania projektu z zakresu rozwoju sportu”

§ 8

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Prezydent Miasta Tychy.

§ 9

Tracą moc: Uchwała nr IV/46/11 z dnia 27 stycznia 2011r,. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania wspierania rozwoju sportu w mieście Tychy oraz Uchwała nr XIII/266/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/46/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2011 r.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/746/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/746/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »