| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/746/13 Rady Miasta Tychy

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania wspierania rozwoju sportu w mieście Tychy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm. ) oraz art. 221 Ustawy z dnia 27.sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i po przeprowadzonych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisję Finansów Publicznych.

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Uchwała określa warunki i tryb finansowania przez Miasto Tychy projektów sprzyjających rozwojowi sportu.

2. Wsparcie finansowe na rozwój sportu mogą otrzymać kluby sportowe, w tym także kluby sportowe funkcjonujące w formie spółek prawa handlowego, nie zaliczane do sektora finansów publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu, które prowadzą działalność na terenie Miasta Tychy, uczestniczące we współzawodnictwie sportowym zwane, dalej klubami sportowymi.

3. Wsparcie, o którym mowa wyżej, udzielane będzie formie dotacji celowej, zwanej dalej dotacją, na warunkach i w trybie określonym w niniejszej Uchwale.

§ 2

Warunki otrzymania dotacji

1. O dotację, która jest formą finansowania realizacji celu publicznego, jakim jest wspieranie rozwoju sportu w Mieście Tychy mogą ubiegać się kluby sportowe nie zaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu.

2. Przedmiotem dotacji mogą być w szczególności zadania wymienione w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)

3. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:

1) transfery zawodnika z innego klubu sportowego,

2) zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

3) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

4) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

5) Kwota dotacji nie może być przekazana na lokatę

4. Kwota dofinansowania, w ramach przyznanej dotacji, nie może przekroczyć 80% wydatków ogółem.

§ 3

Tryb otrzymania wsparcia finansowego

1. Dotacja na realizację projektu w zakresie rozwoju sportu może być przyznana przez Prezydenta Miasta Tychy na wniosek klubu sportowego.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 winny być składane w terminie do 25 września roku poprzedzającego rok budżetowy, jeżeli projekt ma być rozpoczęty i zakończony w roku następnym, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, Prezydent Miasta Tychy wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.

4. Wniosek, którego wad nie usunięto w terminie o którym mowa w pkt. 3 lub który nie został uzupełniony, pozostawia się bez rozpatrzenia.

5. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę
w szczególności:

1) oddziaływanie projektu na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie,

2) wysokość środków w budżecie Miasta Tychy przeznaczonych na dotację dla klubów sportowych,

3) zgodność wniosku z celem publicznym, określonym w § 2 ust.2 uchwały,

4) przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego, celu projektu i planowanych efektów,

5) ocenę możliwości realizacji zadania przez klub sportowy,

6) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim, z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczenia dotacji.

6. Prezydent Miasta Tychy może w formie dotacji finansować w ciągu roku budżetowego realizacje projektów w zakresie rozwoju sportu, które są kontynuacją prowadzonej wcześniej działalności sportowej w nowych klubach lub sprzyjają rozwojowi sportu w już istniejących klubach sportowych.

§ 4

1. Decyzję o udzieleniu wsparcia, w tym o kwocie dotacji podejmuje Prezydent Miasta Tychy, po zasięgnięciu opinii Rady Sportu.

2. Otrzymanie wsparcia następuje po podpisaniu umowy dotacji.

§ 5

Umowa o dotacje i rozliczenie dotacji

1. Umowę dotacji zawiera Prezydent Miasta Tychy z właściwym klubem sportowym.

2. Umowę sporządza się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

1. Umowa zawarta z klubem sportowym powinna zawierać w szczególności:

1) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 20 grudnia danego roku kalendarzowego;

2) termin i sposób rozliczenia dotacji, w tym terminie zwrotu części niewykorzystanej dotacji, z tym, że termin ten nie może być dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania;

3) postanowienia przewidujące proporcjonalne zmniejszenie kwoty dotacji należnej, w przypadku zrealizowania projektu przy pomniejszonym zaangażowaniu zakładanych na jego finansowanie środków własnych oraz tryb kontroli wykonania projektu i wydatkowania dotacji;

4) zobowiązanie podmiotu dotowanego do poddania się kontroli w zakresie objętym umową;

5) określenie sankcji i terminu zwrotu dotacji z tytułu nienależytego wykonania umowy lub wykorzystania dotacji na inne cele niż określone w umowie;

6) zobowiązanie podmiotu do prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków otrzymanych na realizację zadania, a także wszelkiej innej dokumentacji umożliwiającej ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym;

7) postanowienie dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji, ani istotnego odstępstwa od założeń zaakceptowanego wniosku projektu;

8) określenie warunków wypowiedzenia umowy.

2. Integralnym elementem umowy jest ostateczny kosztorys projektu zaakceptowany przez Prezydenta Miasta Tychy.

3. W umowie można zawrzeć postanowienia dopuszczające możliwość dokonania w uzasadnionych przypadkach przesunięć do 20% pomiędzy poszczególnymi pozycjami ostatecznego kosztorysu projektu, przy czym każda zmiana kosztorysu wymaga akceptacji Prezydenta Miasta Tychy.

§ 7

W terminie określonym w umowie dotowany klub rozlicza się z wykorzystanej dotacji oraz z wykonania projektu. Rozliczenie dokonywane jest zgodnie ze wzorem nr 2 stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały pt. „Sprawozdanie z wykonania projektu z zakresu rozwoju sportu”

§ 8

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Prezydent Miasta Tychy.

§ 9

Tracą moc: Uchwała nr IV/46/11 z dnia 27 stycznia 2011r,. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania wspierania rozwoju sportu w mieście Tychy oraz Uchwała nr XIII/266/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/46/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2011 r.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/746/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/746/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »