| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/416/2013 Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczania dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.) art. 90 ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.).

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Ustalić tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół (zwanych dalej  „placówkami niepublicznymi”), tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz termin i sposób rozliczania dotacji.

                                         

§ 2.

1. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

1) pełną nazwę placówki niepublicznej

2) nazwę i adres organu prowadzącego placówkę niepubliczną

3) numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja

4) planowana liczbę uczniów/wychowanków, mających uczęszczać do placówki niepublicznej w następnym roku budżetowym, w tym liczbę uczniów/wychowanków niepełnosprawnych,

5) planowaną liczbę uczniów/wychowanków niebędących mieszkańcami Miasta Ustroń mających uczęszczać do przedszkola niepublicznego w następnym roku budżetowym, w tym liczbę uczniów/wychowanków niepełnosprawnych.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3.

1. Organ prowadzący placówkę niepubliczną ma obowiązek przedstawić w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca następujące informacje:

1) liczbę dzieci faktycznie uczęszczających do placówki  niepublicznej wg stanu na dzień piątego  danego miesiąca,

2) liczbę dzieci  faktycznie uczęszczających do placówki w miesiącu poprzednim,

3) wykaz dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola , niebędących mieszkańcami Miasta Ustroń  zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

2. Informacje o których mowa w ust. 1 powinny uwzględniać liczbę dzieci niepełnosprawnych.

3. W przypadku gdy wskazana w informacji, o której mowa w ust. 1pkt. 1 planowana liczba dzieci jest różna od  liczby dzieci  faktycznie uczęszczających do placówki niepublicznej w danym miesiącu, dotacja na miesiąc następny podlega odpowiednio zwiększeniu lub zmniejszeniu.

§ 4.

1. Organ prowadzący placówkę  niepubliczną sporządza roczne  rozliczenie wykorzystania dotacji według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały w terminie do 15 stycznia roku następnego. W przypadku gdy placówka niepubliczna  zaprzestaje prowadzenia działalności rozliczenie wykorzystania dotacji następuje w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.

2. Dotacja niewykorzystana  do końca roku  budżetowego podlega zwrotowi do 20 stycznia roku następnego. W przypadku niedokonania zwrotu w tym terminie organ prowadzący placówkę niepubliczną zobowiązany jest do zapłaty  odsetek określonych jak dla  zaległości podatkowych.

3. Dotacja lub jej część wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu dotującego wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych w ciągu 15 dni od  stwierdzenia okoliczności stanowiących podstawę zwrotu.

4. Dotujący  ma  prawo żądać przedstawienia dodatkowych wyjaśnień i informacji niezbędnych do stwierdzenia prawidłowości złożonego rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 w terminie przez niego wskazanym..

§ 5.

1. Burmistrz Miasta Ustroń może przeprowadzić kontrolę w placówkach niepublicznych pod względem prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji.

2. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie wydatkowania dotacji oraz po jej wykorzystaniu.

3. Kontroli podlega w szczególności:

1) zgodność ze stanem faktycznym danych podawanych przez organ prowadzący dotowaną placówkę niepubliczną, w tym przede wszystkim liczba wychowanków,

2) fakt wykorzystania dotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Kontroli dokonują osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta Ustroń. Osoby takie mają prawo wstępu do  placówek niepublicznych  oraz wglądu do prowadzonej przez nich dokumentacji, w szczególności: organizacyjnej finansowej i przebiegu nauczania w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli.

5. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach protokół kontroli po jednym dla organu prowadzącego placówkę niepubliczną oraz  Burmistrza Miasta Ustroń.

6. Protokół kontroli podpisuje organ prowadzący placówkę niepubliczną lub osoba upoważniona przez organ prowadzący..

7. Organ prowadzący placówkę  niepubliczną lub osoba przez niego upoważniona może przed podpisaniem protokołu w terminie 7 dni zgłosić kontrolującemu umotywowane pisemne zastrzeżenia ustaleń ujętych w protokole. W przypadku niezłożenia zastrzeżeń, przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje zapisów w protokole.

8. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji wniosków pokontrolnych.

§ 6.

Wykonanie uchwały  powierza Burmistrzowi Miasta

§ 7.

Tracą moc uchwały:

1) Uchwała Nr XXIX/332/2009 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych

2) Uchwała Nr XLVII/532/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/332/2009 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji szkół o uprawnieniach  szkól publicznych.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od  dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Malina


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/416/2013
Rady Miasta Ustroń
z dnia 28 listopada 2013 r.

Pieczątka organu prowadzącego

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI
NA ROK………………………….

1. Pełna nazwa placówki niepublicznej  oraz organu prowadzącego

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

2. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

…………………………………………………………………………………………..

3. Planowana liczba uczniów …………………………………….

w……………….roku, w tym:

niepełnosprawni………………..

4. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

5. Organ prowadzący zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów oraz wysokości otrzymanych dotacji i ich wykorzystaniu.

Termin składania wniosku do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/416/2013
Rady Miasta Ustroń
z dnia 28 listopada 2013 r.

……………………………

Pieczęć organu prowadzącego

BURMISTRZ  MIASTA  USTROŃ
Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów

              miesiąc/rok……………………………………………….

              składana do 10 dnia każdego miesiąca

1. Nazwa i adres placówki niepublicznej

……………………………………………………………………………….

2. Nazwa i adres organu  prowadzącego placówkę niepubliczną , numer telefonu

…………………………………………………………………………………….

3. Liczba uczniów z poprzedniego miesiąca……………………………………

4. Liczba uczniów na dzień 5 danego miesiąca………………………………..

W tym uczniowie niepełnosprawni…………………………………………………

5. Dane o uczniach uczęszczających do przedszkoli  zamieszkujących na terenie innych gmin:

Lp

Imię i nazwisko  dziecka

Adres zamieszkania

Data Urodzenia

Gmina

6. Rachunek bankowy właściwy do przekazania dotacji

…………………………………………………………………………………………...


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/416/2013
Rady Miasta Ustroń
z dnia 28 listopada 2013 r.

……………………………

Pieczęć organu prowadzącego

BURMISTRZ  MIASTA  USTROŃ
Rozliczenie wykorzystania dotacji w roku………….
(termin  składania rozliczenia : do 15 stycznia)

1. Nazwa i adres placówki niepublicznej

..............……………………………………………………………………………

2. Nazwa i adres organu  prowadzącego placówkę niepubliczną

…………………………………………………………………………………….

3. Dane o faktycznej liczbie uczniów w poszczególnych miesiącach:

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

4. Rozliczenie wykorzystania dotacji:

Dotacja otrzymana z budżetu gminy za dany rok………………………………..

W tym na:

Wynagrodzenia i pochodne…………………………………....……..…………..

Wydatki rzeczowe………………………………………………………...………

Kwota niewykorzystanej dotacji…………..…….……………………………

                                                       

                                                                                                                …………………………

                                                                                                                (Podpis i pieczątka imienna)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »