| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 237/XXX/2013 Rady Gminy Włodowice

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2013 r., poz. 594 z   późn. zm.) oraz art. 5   ust. 1   i art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), pkt. 1   i 2   Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 7   sierpnia 2013 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2014 r. (M. P. z   2013 r. poz. 724), art. 4   ust. 1, art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197 poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Włodowice:  

1)   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków - od 1   m 2 powierzchni   0,71 zł  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1   ha powierzchni   4,53 zł  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1   m 2 powierzchni   0,22 zł  

2)   od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych - od 1   m 2 powierzchni użytkowej   0,68 zł  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1   m 2 powierzchni użytkowej   18,82 zł  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1   m 2 powierzchni użytkowej   10,74 zł  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1   m 2 powierzchni użytkowej   4,67 zł  

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1   m 2 powierzchni użytkowej   3,94 zł  

3)   od budowli -   2%   ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3-7 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

§   2.   1.   Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności statutowej w   zakresie niezawodowej ochrony przeciwpożarowej.  

2.   Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty sklasyfikowane w   ewidencji gruntów i   budynków jako drogi oznaczone symbolem „dr” będące drogami wewnętrznymi.  

3.   Zwolnienia, o   których mowa w   ust. 1   i 2   nie obejmują gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.  

§   4.   Traci moc UCHWAŁA NR 164/XXII/2012 Rady Gminy Włodowice z   dnia 04.12.2012 r. w   sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2014 r.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Włodowice  


Mirosława   Jęderko

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »