| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/300/13 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 3 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Wręczyca Wielka na 2013 rok uchwalonym uchwałą budżetową Gminy Wręczyca Wielka na rok 2013 Nr XX/231/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2012r.
(z późn. zm.) poprzez:

1. W § 1, w tabeli dochody budżetu gminy na 2013 rok według ich źródeł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. W § 2, w tabeli wydatki budżetu gminy na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. W § 2, w tabeli wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. W § 2, w tabeli wydatki majątkowe budżetu gminy Wręczyca Wielka, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XX/231/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2012r.
(z późn. zm.) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Gminy Wręczyca Wielka zamyka się:

1. dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 44.811.059,09 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 43.431.336,27 zł;

2) dochody majątkowe: 1.379.722,82 zł;

2. wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie: 42.745.280,12 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 41.127.045,12 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 31.434.589,88 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.905.323,96 zł;w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 48.305,- zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 10.529.265,92 zł;w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 11.550,- zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.355.697,24 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.326.758,00 zł

d) wydatki na obsługę długu publicznego – 1.010.000,00 zł

2) wydatki majątkowe: 1.618.235,00 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.576.735,00 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 972.911,00 zł; w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 489.657,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/300/13
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 3 grudnia 2013 r.

Dochody budżetu gminy na 2013 rok według ich źródeł

Lp.

Dział

Wyszczególnienie

Kwota w
Zwiększenia (+)

Kwota w
Zmniejszenia (-)

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

320

-

z tego:

-dochody bieżące

320

-

w tym:

-wpływy z różnych dochodów

320

-

2.

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

3.500

-

z tego:

-dochody bieżące

3.500

-

w tym:

-pozostałe odsetki

3.500

-

3.

700

Gospodarka mieszkaniowa

67.552

-

z tego:

-dochody bieżące

2.577

-

-dochody majątkowe

64.975

-

w tym:

-wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości

1.467

-

-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

64.975

-

-pozostałe odsetki

1.110

-

4.

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

625.244,60

702.000

z tego:

-dochody bieżące

625.244,60

702.000

w tym:

-podatek od spadków i darowizn (od osób fizycznych)

5.700

-

-wpływy z różnych opłat (od osób fizycznych)

2.100

-

-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (od osób prawnych)

-

75.000

-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (od osób fizycznych)

-

625.000

-wpływy z innych lokalnych opłat

616.244,60

-

-wpływy z różnych opłat

100

-

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób fizycznych)

500

-

-pozostałe odsetki

600

-

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej

-

2.000

5.

801

Oświata i wychowanie

16.733,11

-

z tego:

-dochody bieżące

16.733,11

-

w tym:

-wpływy z usług

7.000

-

-wpływy z różnych dochodów

8.663,11

-

-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1.070

-

6.

852

Pomoc społeczna

5.300

-

z tego:

-dochody bieżące

5.300

-

w tym:

-wpływy z usług

5.300

-

7.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

700

-

z tego:

-dochody bieżące

700

-

w tym:

-wpływy z różnych opłat

700

-

Razem

719.349,71

702.000


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/300/13
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 3 grudnia 2013 r.

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota w zł Zwiększenia (+)

Kwota w zł Zmniejszenia (-)

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

20,60

85.000

z tego:

wydatki bieżące

20,60

5.000

wydatki majątkowe

-

80.000

w tym:

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

-

80.000

z tego:

wydatki majątkowe

-

80.000

01030

Izby rolnicze

20,60

-

z tego:

wydatki bieżące

20,60

-

01095

Pozostała działalność

-

5.000

z tego:

wydatki bieżące

-

5.000

2.

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

36.000

3.800

z tego:

wydatki bieżące

36.000

-

wydatki majątkowe

-

3.800

w tym:

40002

Dostarczanie wody

36.000

3.800

z tego:

wydatki bieżące

36.000

-

wydatki majatkowe

-

3.800

3.

700

Gospodarka mieszkaniowa

5.000

33.734

z tego:

wydatki majatkowe

5.000

33.734

w tym:

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5.000

-

z tego:

wydatki majątkowe

5.000

-

70095

Pozostała działalność

-

33.734

z tego:

wydatki majątkowe

-

33.734

4.

750

Administracja publiczna

10.000

4.796

z tego:

wydatki bieżące

10.000

1.000

wydatki majatkowe

-

3.796

w tym:

75023

Urzędy gmin

10.000

3.796

z tego:

wydatki bieżące

10.000

-

wydatki majątkowe

-

3.796

75095

Pozostała działalność

-

1.000

z tego:

wydatki bieżące

-

1.000

5.

801

Oświata i wychowanie

126.134,71

129.800

z tego:

wydatki bieżące

126.134,71

129.800

w tym:

80101

Szkoły podstawowe

97.234,71

-

z tego:

wydatki bieżące

97.234,71

-

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

9.405

-

z tego:

wydatki bieżące

9.405

-

80104

Przedszkola

-

101.800

z tego:

wydatki bieżące

-

101.800

80110

Gimnazja

11.910

-

z tego:

wydatki bieżące

11.910

-

80113

Dowożenie uczniów do szkół

585

-

z tego:

wydatki bieżące

585

-

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

-

19.000

z tego:

wydatki bieżące

-

19.000

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

7.000

9.000

z tego:

wydatki bieżące

7.000

9.000

6.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

95.824,40

-

z tego:

wydatki bieżące

95.824,40

-

w tym:

90002

Gospodarka odpadami

95.824,40

-

z tego:

wydatki bieżące

95.824,40

-

7.

926

Kultura fizyczna

1.500

-

z tego:

wydatki bieżące

1.500

-

w tym:

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

1.500

-

z tego:

wydatki bieżące

1.500

-

Razem

274.479,71

257.130


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/300/13
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 3 grudnia 2013 r.

Wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota w zł Zwiększenia (+)

Kwota w zł Zmniejszenia (-)

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

20,60

5.000

01030

Izby rolnicze

20,60

-

w tym:

1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

20,60

-

01095

Pozostała działalność

-

5.000

w tym:

1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-

5.000

2.

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

36.000

-

40002

Dostarczanie wody

36.000

-

w tym:

1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

36.000

-

3.

750

Administracja publiczna

10.000

1.000

75023

Urzedy gmin

10.000

-

w tym:

1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

10.000

-

75095

Pozostała działalność

-

1.000

w tym:

1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-

1.000

4.

801

Oświata i wychowanie

126.134,71

129.800

80101

Szkoły podstawowe

97.234,71

-

w tym:

1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

41.570

-

1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

55.664,71

-

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

9.405

-

w tym:

2)wydatki na dotacje na zadania bieżące

9.405

-

80104

Przedszkola

-

101.800

w tym:

1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

81.000

1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-

19.800

3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

-

1.000

80110

Gimnazja

11.910

-

w tym:

1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

11.910

-

80113

Dowożenie uczniów do szkół

585

-

w tym:

1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

585

-

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

-

19.000

w tym:

1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

17.000

1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-

2.000

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

7.000

9.000

w tym:

1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

9.000

1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

7.000

-

5.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

95.824,40

-

90002

Gospodarka odpadami

95.824,40

-

w tym:

1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

95.824,40

-

6.

926

Kultura fizyczna

1.500

-

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

1.500

-

w tym:

1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1.500

-

Razem

269.479,71

135.800


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/300/13
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 3 grudnia 2013 r.

Wydatki majątkowe budżetu gminy Wręczyca Wielka

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota w zł Zwiększenia (+)

Kwota w zł Zmniejszenia (-)

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

-

80.000

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

-

80.000

w tym:

inwestycja

-budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących odbiorców do projektowanej sieci we Wręczycy Wielkiej w obrębie ulicy Mickiewicza

-

80.000

2.

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

-

3.800

40002

Dostarczanie wody

-

3.800

w tym:

inwestycja

-montaż monitoringu (hydrofornia Truskolasy)

-

3.800

3.

700

Gospodarka mieszkaniowa

5.000

33.734

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5.000

-

w tym:

zakup inwestycyjny

-wykup gruntów na terenie gminy

5.000

-

70095

Pozostała działalność

-

33.734

w tym:

inwestycja

-zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kalei - etap II

-

33.734

4.

750

Administracja publiczna

-

3.796

75023

Urzędy gmin

-

3.796

w tym:

zakupy inwestycyjne

-zakup komputerów, oprogramowania i licencji

-

3.796

Razem

5.000

121.330


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/300/13
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 3 grudnia 2013 r.

Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji podmiotowej

Kwota dotacji przedmiotowej

Kwota dotacji celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

750

75020

Starostwo Powiatowe Kłobuck

0

0

43.000

750

75020

Starostwo Powiatowe Kłobuck

0

0

1.500

801

80103

Gmina Częstochowa

0

0

10.618,04

801

80104

Gmina Częstochowa

0

0

108.128,80

801

80103

Gmina Kłobuck

0

0

31.756,12

801

80113

Gmina Kłobuck

0

0

16.785,12

921

92109

GOK we Wręczycy Wielkiej

1.215.000

0

0

Razem

1.215.000

0

211.788,08

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Zadania

010

01008

Gminna Spółka Wodna we Wręczycy Wielkiej

0

0

20.000

754

75412

Dotowanie wymiany okien OSP Grodzisko

0

0

40.000

801

80101

Dotowanie Szkół w Bieżeniu i Grodzisku

415.512

0

0

801

80103

Dotowanie Oddziału Przedszkolnego w Bieżeniu

179.100

0

0

801

80106

Dotowanie Przedszkola we Wręczycy Wielkiej

61.019,64

0

0

921

92195

Zadania w zakresie kultury

0

0

27.000

926

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

0

0

225.000

Razem

655.631,64

0

312.000

Ogółem

1.870.631,64

0

523.788,08

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »