| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/408/13 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2014

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]))(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Gospodarczej, Budżetu i Integracji Europejskiej

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. 1. Ustalić dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Miasta Zawiercia, z uwzględnieniem ust. 2

1) od sprzedaży na targowisku przy ul. Żabiej prowadzonym przez Powszechną Spółdzielnię Spożywców „Społem” oraz na targowisku w obrębie ulic: Parkowej, Broniewskiego, Piłsudskiego prowadzonym przez MSNZZ Pracowników z CMC Zawiercie S.A. i Spółek Działalność Gospodarcza -20 zł,

2) od sprzedaży na pozostałym terenie miasta –30 zł.

2. Ustalić dzienną stawkę opłaty targowej od sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, ręki, skrzyni, wiadra, kosza niezależnie od miejsca prowadzenia handlu -5 zł.

§ 2. Pobór należności pieniężnych z tytułu opłaty targowej realizowany jest w drodze inkasa przez następujące podmioty :

1. Powszechna Spółdzielnia Spożywców „SPOŁEM” w Zawierciu.

2. MSNZZ Pracowników z CMC Zawiercie S.A. i Spółek Działalność Gospodarcza.

§ 3. Opłata targowa pobierana jest przez inkasentów, o których mowa w § 2 od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na terenie Miasta Zawiercie.

§ 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% kwoty pobranej opłaty targowej.

§ 5. Inkasenci określeni w § 2 uchwały są zobowiązani do odprowadzania zebranej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie w terminie do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XXVIII/270/12 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2013.

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zawiercie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Edmund Kłósek


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »