| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.518.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 5 grudnia 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XL/452/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr LVII/431/10 z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Świętochłowice

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XL/452/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr LVII/431/10 z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Świętochłowice - jako niezgodnej z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r. poz. 827) oraz z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.).

Uzasadnienie

Na sesji w dniu 30 października 2013r. Rada Miejska w Świętochłowicach podjęła uchwałę Nr XL/452/13 w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr LVII/431/10 z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Świętochłowice. W ocenie organu nadzoru przedmiotowa uchwała rażąco narusza obowiązujący porządek prawny.

W dniu 1 września 2013r. wszedł w życie przepis art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z brzmieniem powołanego przepisu "uchwały rad gmin podjęte na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał podjętych na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2014 r., z tym że w przypadku gdy ustalona w nich wysokość opłat za nauczanie, wychowanie i opiekę, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, przekracza 1 zł za godzinę zajęć, opłata ta od dnia 1 września 2013 r. wynosi 1 zł".

Konsekwencją wprowadzenia powyższego przepisu przejściowego jest obligatoryjne obowiązywanie maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty. Należy podkreślić, iż stawka ta obowiązuje z mocy samej ustawy - zbędne jest zatem podejmowanie uchwał modyfikujących akty dotychczas normujące tę kwestię. Co więcej, uwzględniając brzmienie § 34 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" z dnia 20 czerwca 2002r. (Dz.U. Nr 100, poz. 908), działanie takie należy uznać za niedopuszczalne. Powołany przepis § 34 załącznika do rozporządzenia wprowadza zasadę, zgodnie z którą "nie nowelizuje się aktu wykonawczego zachowanego czasowo w mocy przez nową ustawę, chyba że ustawa ta wyraźnie przewiduje taką możliwość". W omawianym przypadku brak jest przepisu ustawowego, który uprawniałby do dokonywania w okresie przejściowym zmian w uchwałach rad gmin podejmowanych w przedmiocie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż uchwały rad gmin, modyfikujące wcześniejsze uchwały w tej materii, nie mogą być zmieniane w drodze kolejnych uchwał, lecz powinny być zastępowane nowym aktem, opracowanym pod rządami przepisu art. 14 ust. 5 - w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2013r. ustawy o systemie oświaty.

Ponadto w ocenie organu nadzoru ustalenia Rady Miejskiej, dotyczące wejścia w życie postanowień badanej uchwały, nie odpowiadają wymogom określonym w przepisach ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Zawarte przez Radę w § 4 postanowienie, zgodnie z którym uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dniu od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, pozostaje w sprzeczności z art. 4 ust. 1 ww. ustawy. W myśl powołanego przepisu "akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy". Z uwagi na powyższy zapis ustawowy, kwestionowana uchwała może wejść w życie najwcześniej z upływem 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, natomiast stosownie do treści § 3 wymienionej uchwały mogłaby ona wejść w życie przed upływem tego terminu. Dlatego też należy uznać, iż Rada Miejska przewidując obowiązek publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego bez zachowania odpowiedniego v acatio legis , nie dopełniła warunków przewidzianych dla ważności aktów prawa miejscowego. Na konieczność przestrzegania tego okresu zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 24 maja 1994r. (sygn. akt K - 1/94, OTK z 1994r. Nr 1, poz. 10). Zatem określony w § 4 uchwały tryb wejścia w życie jej postanowień nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach prawnych.

Wobec powyższego stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały jest uzasadnione i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Miejska w Świętochłowicach

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) A/a.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kubarski

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »