| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.535.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 6 grudnia 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXIV/296/2013 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 29 października 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXIV/296/2013 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 29 października 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w całości, jako niezgodnej z art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 5 ust. 9 i art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.).

Uzasadnienie

Na sesji w dniu 29 października 2013 r. Rada Miejska w Sośnicowicach upoważniła Dyrektora jednostki budżetowej - Zespołu Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o których mowa w rozdziale 8a ustawy o systemie oświaty oraz w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w art. 70b ustawy o systemie oświaty.

Jako podstawę prawną do podjęcia kwestionowanej uchwały Rada Miejska wskazała art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z brzmieniem wskazanej normy prawnej "do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1". Z kolei art. 9 ust. 1 ww. ustawy stanowi o możliwości tworzenia przez gminę jednostek organizacyjnych w celu realizacji zadań, jak również o możliwości zawierania umów z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Zatem, w oparciu o art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy może upoważnić do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej: kierowników gminnych jednostek pomocniczych, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, jak również podmioty, z którymi gmina zawarła umowę w celu realizacji zadań.

W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, iż § 1 pkt 1 uchwały w sposób istotny narusza prawo. Przepisem tym Rada postanowiła udzielić Dyrektorowi Zespołu Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury upoważnienia do załatwiania (w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień) indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Stosownie do unormowania zawartego w art. 90m ust. 1 ustawy o systemie oświaty "świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta)". Z kolei w ust. 2 tego artykułu ustawodawca postanowił, że rada gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1. Natomiast art. 90n ust. 1 ustawy stanowi, że w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne. Upoważnienie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest więc upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych. Zatem co do zasady organem właściwym - czyli organem upoważnionym do wydawania decyzji administracyjnych, w zakresie wynikającym z art. 90m ust. 1 ustawy - jest organ wykonawczy gminy (w tym przypadku Burmistrz Sośnicowic). Jednakże na mocy art. 90m ust. 2 ustawy rada gminy może upoważnić inny organ (wyłącznie kierownika ośrodka pomocy społecznej) do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w formie decyzji. Uprawnienie rady gminy wyraża się w możliwości wyznaczenia innego organu niż ustawowo określony. Zdaniem organu nadzoru, regulacja prawna zawarta w art. 90m ustawy o systemie oświaty, wyznaczająca w sposób jednoznaczny organ właściwy do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, jest regulacją szczególną, która wyłącza stosowanie norm ogólnych, zawartych w art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z zasadą lex specialis derogat legi generali, w przypadku norm prawnych zawartych w aktach prawnych tej samej rangi (ustawy), obowiązujących w tym samym czasie, norma o charakterze szczególnym ma pierwszeństwo stosowania przed normą o charakterze ogólnym.

Z powyższego wynika, że art. 90m ust. 2 ustawy o systemie oświaty stanowi przepis szczególny w stosunku do art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnymi i dopuszcza możliwość upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wyłącznie kierownika ośrodka pomocy społecznej. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż w sytuacji udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o którym mowa w art. 90m ust. 2 ustawy o systemie oświaty, Rada Miejska w Sośnicowicach mogła upoważnić wyłącznie kierownika ośrodka pomocy społecznej, a nie jak to uczyniła w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały - Dyrektora Zespołu Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury w Sośnicowicach. Zatem działaniem swoim Rada istotnie naruszyła ww. przepis ustawy.

Za sprzeczny z prawem uznać należy również przepis § 1 pkt 2 uchwały. Przepisem tym, w oparciu o przepis art. 70b ustawy o systemie oświaty, Rada postanowiła udzielić Dyrektorowi Zespołu Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury w Sośnicowicach upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Należy podkreślić, iż jednostki obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, utworzone na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty, powoływane są wyłącznie w celu realizacji zadań wymienionych w art. 5 ust. 7 ustawy.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 9 ww. ustawy w celu wykonywania zadań wymienionych w ust. 7, organy prowadzące szkoły i placówki mogą tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek lub organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzonych szkół i placówek, o której mowa w ust. 7 pkt 3. Natomiast art. 5 ust. 7 ustawy stanowi, iż organ prowadzący szkołę lub placówek odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;

3) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) i organizacyjnej szkoły lub placówki;

4) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

Podkreślić należy, że zawarty w treści art. 5 ust. 7 ustawy katalog zadań, które mogą być realizowane przez jednostkę obsługi ekonomiczno-administracyjną szkół jest katalogiem zamkniętym. Oznacza to, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie jest uprawniony do nakładania na zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zadań wykraczających poza ten katalog. Tymczasem, w ocenie organu nadzoru, zadanie polegające na prowadzeniu spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych, nie stanowi żadnego z zadań określonych w art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, w szczególności nie jest to zadanie z zakresu zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej czy organizacyjnej szkoły lub przedszkola. W związku z powyższym nie można upoważnić dyrektora tego zespołu do wydawania decyzji w tym zakresie. Działanie sprzeczne z powyższym stanowi istotne naruszenie prawa.

Wspomnieć również należy, iż uchwała rady gminy upoważniająca - na mocy art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym - inny organ do wydawania decyzji administracyjnych ma charakter aktu prawa miejscowego. Warunkiem wejścia w życie przepisów powszechnie obowiązujących stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego jest ich ogłoszenie (art. 88 Konstytucji RP). Szczegółowe zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego, zgodnie z przepisem art. 42 ustawy o samorządzie gminnym, określa ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, wprowadzając obowiązek publikacji aktu w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz ustalania odpowiedniego vacatio legis dla stanowionego przepisu powszechnie obowiązującego. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu (…) akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.

Natomiast w treści § 3 przedmiotowej uchwały Rada postanowiła, nie przewidując możliwości publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, co również stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż uchwała Nr XXXIV/296/2013 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 29 października 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w całości podjęta została z istotnym naruszeniem prawa, co uzasadnia stwierdzenie jej nieważności w całości.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego


Iwona Andruszkiewicz

Otrzymują:

1) Rada Miejska w Sośnicowicach

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »