| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/279/13 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (M.P. z 2013r. Poz. 724), art.4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Gminy Gierałtowice

uchwala:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Gierałtowice w następującej wysokości:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –0,89 zł od 1 m2powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -4,56 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –0,44 zł od 1 m2powierzchni.

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych –0,74 zł od 1 m2powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –22,16 zł od 1 m2powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –10,75 zł od 1 m2powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –4,68 zł od 1 m2powierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –7,53 zł od 1 m2powierzchni użytkowej;

3. od budowli:

a) związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę lub zbiorowym odprowadzaniem ścieków –0,01% ich wartościokreślonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych;

b) pozostałych -2% ich wartościokreślonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/181/12 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. poz. 5589).

§ 4. Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie po jej uchwaleniu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2014r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Błaszczyk

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Resiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »