| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/281/13 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6l ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.), art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.), art.4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.),

Rada Gminy Gierałtowice

uchwala:

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Gierałtowice pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gierałtowice wyznacza się:

1) Panią Gerdę Czapelkasołtysa sołectwa Gierałtowice;

2) Pana Andrzeja Gawliksołtysa sołectwa Przyszowice;

3) Panią Małgorzatę Dominsołtysa sołectwa Paniówki;

4) Pana Józefa Posiłeksołtysa sołectwa Chudów.

§ 3. Pobrane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek bankowy Gminy Gierałtowice lub w kasie Urzędu Gminy Gierałtowice w terminie 1 dnia roboczego od dnia, w którym wpłata opłaty przez zobowiązanego zgodnie z przepisami prawa powinna nastąpić.

§ 4. 1. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 2 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy Gierałtowice opłat.

2. W razie stwierdzenia, że inkasent pobrał wynagrodzenie nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, organ podatkowy wydaje decyzję o zwrocie nienależnego wynagrodzenia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Gierałtowice z dnia 11 czerwca 2013 r. Nr XXXII/249/13 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Niniejsza uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Błaszczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »