| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/287/13 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 roku Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.), art. 5 , art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Gorzyce następujące stawki podatku od nieruchomości na 2014 rok:

1) Od budynków lub ich części :

a) budynków mieszkalnych lub ich części za 1m² powierzchni użytkowej 0,71 zł

b) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za 1m² powierzchni użytkowej 18,69 zł

c) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, za 1m² powierzchni użytkowej 9,86 zł

d) od budynków lub ich części zajętych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, za 1m² powierzchni użytkowej 4,63 zł

e) od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, za 1m² powierzchni użytkowej 4,67 zł

2) Od budowli:

a) wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, linii elektroenergetycznych przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczych gazów, ciepła, paliw i wody - 2% ich wartości

b) rurociągów sieci kanalizacyjnych - 0,1% ich wartości

c) od pozostałych budowli - 2 % ich wartości

3) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, za 1m² powierzchni - 0,81 zł

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, za 1m² powierzchni - 0,30 zł

c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi, sklasyfikowanymi w ewidencji gruntów jako Ws, za powierzchnię:

- do 0,50 ha - 0,10 zł za 1m²

- powyżej 0,50 ha – 4,51 zł za 1ha

d) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, za 1 ha powierzchni - 4,51 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

2) nieruchomości zajęte pod infrastrukturę komunalną na podstawie umowy pomiędzy gminą a właścicielem;

3) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności statutowej na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, za wyjątkiem nieruchomości lub ich części wynajmowanych osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez inkasentów powołanych odrębną uchwałą.

2. Podatek od nieruchomości może być wpłacany bezpośrednio na rachunek Gminy Gorzyce Nr konta 55 8469 0009 0000 0257 2000 0003, w Banku Spółdzielczym Gorzyce.

§ 4. Wykonanie uchwały i podanie jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Małek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »