| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/287/13 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 roku Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.), art. 5 , art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Gorzyce następujące stawki podatku od nieruchomości na 2014 rok:

1) Od budynków lub ich części :

a) budynków mieszkalnych lub ich części za 1m² powierzchni użytkowej 0,71 zł

b) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za 1m² powierzchni użytkowej 18,69 zł

c) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, za 1m² powierzchni użytkowej 9,86 zł

d) od budynków lub ich części zajętych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, za 1m² powierzchni użytkowej 4,63 zł

e) od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, za 1m² powierzchni użytkowej 4,67 zł

2) Od budowli:

a) wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, linii elektroenergetycznych przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczych gazów, ciepła, paliw i wody - 2% ich wartości

b) rurociągów sieci kanalizacyjnych - 0,1% ich wartości

c) od pozostałych budowli - 2 % ich wartości

3) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, za 1m² powierzchni - 0,81 zł

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, za 1m² powierzchni - 0,30 zł

c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi, sklasyfikowanymi w ewidencji gruntów jako Ws, za powierzchnię:

- do 0,50 ha - 0,10 zł za 1m²

- powyżej 0,50 ha – 4,51 zł za 1ha

d) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, za 1 ha powierzchni - 4,51 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

2) nieruchomości zajęte pod infrastrukturę komunalną na podstawie umowy pomiędzy gminą a właścicielem;

3) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności statutowej na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, za wyjątkiem nieruchomości lub ich części wynajmowanych osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez inkasentów powołanych odrębną uchwałą.

2. Podatek od nieruchomości może być wpłacany bezpośrednio na rachunek Gminy Gorzyce Nr konta 55 8469 0009 0000 0257 2000 0003, w Banku Spółdzielczym Gorzyce.

§ 4. Wykonanie uchwały i podanie jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Małek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »