| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII.139.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
u c h w a l a :

§ 1. 1. Zwiększyć  planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę89 250 , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi403 664 830, w tym:

1) dochody bieżące 337 736 445 zł,

2) dochody majątkowe 65 928 385 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę89 250 , w tym:

1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 83 423 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 5 827 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi485 470 347 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 316 081 802 zł,

2) wydatki majątkowe 169 388 545 zł.

§ 3. Zwiększyć o kwotę119 625 plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększyć o kwotę54 753 plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


mgr Andrzej Kinasiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII.139.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII.139.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII.139.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII.139.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

W związku ze zmianą sposobu zwrotu kosztów dotacji za dziecko niebędące mieszkańcem naszego Miasta, a uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Jastrzębiu-Zdroju proponuje się dokonać przeniesienia planu dochodów bieżących w wysokości46 080 złw dziale801 – Oświata i wychowaniepoprzez zmniejszenie dochodów na zadania przejęte do realizacji w drodze umowy  lub porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego i zwiększenie dochodów na zadania własne.

W związku z uzyskaniem informacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyznaniu dofinansowania na realizację budowy boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju proponuje się dokonać przeniesienia wcześnie wprowadzonego planu dochodów majątkowych, poprzez zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji w wysokości346 000 zaklasyfikowanej w dziale801 – Oświata i wychowanie, i zwiększenie o tą samą kwotę dotacji z państwowego funduszu celowego w dziale 926 – Kultura fizyczna.

Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale852 – Pomoc społecznao kwotę7 000 , z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych.

Proponuje się zwiększyć pan dochodów bieżących w dziale852 – Pomoc społeczna, o kwotę250 zł,w związku z otrzymaniem nawiązki sądowej na rzecz Zespołu Ognisk Wychowawczych.

Proponuje się zwiększyć pan dochodów bieżących w dziale926 – Kultura fizyczna, o kwotę82 000 zł,w związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zwrotu z Urzędu Skarbowego rozliczonego podatku VAT.

Załącznik Nr 2

W dziale710 – Działalność usługowa, rozdziale71035 - Cmentarzeproponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę 3 000 z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów realizacji przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-048-300 „Wykonanie kotłowni gazowej oraz instalacji wewnętrznych w budynku Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei”.

W związku z unieważnieniem  przetargu na „Przygotowanie i wydruk wydawnictw informacyjno-promocyjnych dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój” proponuje się zmniejszyć o kwotę39 250 plan wydatków bieżących w dziale750 – Administracja publiczna, rozdziale75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,  rozdziale75416 – Straż miejskao kwotę61 103 w związku ze zmianą struktury zatrudnienia w Straży Miejskiej.

Proponuje się zmniejszyć plan wydatków w dziale801 – Oświata i wychowanieo kwotę41 999, w tym:

w rozdziale80101 – Szkoły podstawoweo 5 557 zł (wydatki bieżące),

w rozdziale80104 – Przedszkolao 12 192 zł (wydatki majątkowe),

w rozdziale80130 – Szkoły zawodoweo 5 827 zł (wydatki bieżące),

w rozdziale80195 – Pozostała działalnośćo 18 423 zł (wydatki bieżące).

Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale801 – Oświata i wychowanie,   rozdziale80101 – Szkoły podstawoweo kwotę18 019 z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów realizacji przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-502-300 „Termomodernizacja obiektów oświatowych”.

Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale801 – Oświata i wychowanie,   rozdziale80120 – Licea ogólnokształcąceo kwotę946 000 planowaną na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-138-300 pn. „Przebudowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju” i przeniesienie planu na realizację tego przedsięwzięcia do działu926 – Kultura fizyczna, rozdziału92695 – Pozostała działalność, pod zmienioną nazwą „Budowa zespołu boisk i innych terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki właśnie w tej klasyfikacji.

Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale852 – Pomoc społecznao kwotę58 296 , w tym:

w rozdziale85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawczeo kwotę 250 zł, na zakup odzieży dla wychowanków Zespołu Ognisk Wychowawczych,

w rozdziale85216 - Zasiłki stałeo 7 000 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do budżetu państwa, z tytułu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych przez podopiecznych,

w rozdziale85219 – Ośrodki pomocy społecznejo 51 046 zł z przeznaczeniem na pokrycie braków w Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym na zabezpieczenie wkładu własnego na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych finansowanych z udziałem środków z budżetu państwa.

Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieżyo kwotę27 066 , w związku z uzyskaniem oszczędność po rozliczeniu organizacji koloni letnich dla dzieci z terenu Jastrzębia-Zdroju.

W dziale900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,rozdziale90002 – Gospodarka odpadamiproponuje się dokonać zmniejszenia  planu wydatków majątkowych o kwotę3 000 , w tym:

zwiększyć o15 810 plan dla zadania  Nr SGO-000-069-000 System Gospodarowania –Odpadami-Zakupy inwestycyjne dla JZK” z przeznaczeniem na zakup kontenera biurowego i wagi magazynowej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych,

zmniejszyć o18 810 plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-019-300 „Zadania Ochrony Środowiska - Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych” w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoo kwotę140 353, w tym:

w rozdziale92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i klubyo 24 365 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury (na wynagrodzenia),

w rozdziale92116 – Bibliotekio 115 988 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie datacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym na: wydruk książki „JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 1963-2013. ZARYS HISTORII MŁODEGO MIASTA” (39 250 zł), zakup zbiorów bibliotecznych (27 630 zł), wynagrodzenia (49 108 zł).

W dziale926 - Kultura fizyczna, rozdziale92601 – Obiekty sportoweproponuje się dokonać zwiększenia planu wydatków bieżących  dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę42 000 z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości ze wszystkich obiektów sportowych.

Załącznik Nr 3

Proponuje się zwiększyć plan dotacji udzielonych z budżetu Miasta o kwotę119 625 , w związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą oraz zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta, w tym:

proponuje się zwiększyć dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 24 365 zł,

proponuje się zwiększyć dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 143 358 zł,

proponuje się zwiększyć dotację na naukę religii innych wyznań na terenie innej gminy o kwotę 272 zł,

proponuje się zmniejszyć plan dotacji na pokrycie kosztów pobytu dziecka w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy o kwotę 36 000 zł,

proponuje się zmniejszyć plan dotacji na ochronę konserwacją obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta o kwotę 12 370 zł.

Załącznik Nr 4

Proponuje się zwiększyć o kwotę54 753 plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:

z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochodów z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami będących o kwotę10 942 , w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 5 o 1 005 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 6 o 4 647 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 9 o 307 zł,

Zespół szkół nr 11 o 173 zł,

Zespół szkół nr 13 o 12 zł,

Gimnazjum Nr 8 o 4 798 zł,

z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem mieszkań służbowych o kwotę42 968 , w tym:

-      dla SP Nr 4 o 3 423 zł,

dla SP Nr 5 o 7 000 zł,

dla SP nr 9 o 4 132 zł,

dla SP Nr 12 o 951 zł,

dla SP Nr 16 o 201 zł,

dla ZS Nr 5 o 21 140 zł,

dla ZS Nr 13 o 200 zł,

dla G Nr 8 o 5 921 zł,

z tytułu dochodów za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami o kwotę170 dla Szkoły Podstawowej nr 5,

z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami o kwotę673 dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »