| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/376/2013 Rady Gminy Lipie

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin uczestniczących w Programie Rodzina Plus na lata 2014 -2018

Na podstawie art.40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2013 r. poz. 594 z   późn. zm.), art. 6k ust. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach  
(Dz.U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.) oraz art. 4   pkt 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z   2011 r. nr 197 poz. 1172 z   późn. zm.), a   także w   związku z   Uchwałą Nr XXXVI/328/2013 Rady Gminy Lipie z   dnia 17 maja 2013 r. w   sprawie przyjęcia "Programu Rodzina Plus w   gminie Lipie na lata 2014 - 2018"  

Rada Gminy Lipie  
uchwala, co nastepuje:  

§   1.   Uchyla się Uchwałę Rady Gminy Lipie Nr XL/356/2013 z   dnia 7   października 2013 r. w   sprawie okreslenia szczegółowych zasad ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin uczestniczących w   Programie rodzina Plus na lata 2014 - 2018.  

§   2.   1.   Określa się szczegółowe zasady ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwanej dalej "opłatą" - dla nieruchomości, która w   całości stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy o   ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:  

1)   Posiadanie przez członków rodziny, zamieszkującej na danej nieruchomości, ważnych w   dniu złożenia zgłoszenia, o   którym mowa w   pkt 2   - kart "Rodzina Plus", ktore wydawane są uczestnikom "Programu Rodzina Plus na lata 2014 - 2018" przyjętego uchwałą Rady Gminy Lipie Nr XXXVI/328/2013 z   dnia 17 maja 2013 r.  

2)   Złożenie zgłoszenia, którego stanowi załącznik do niniejszej uchwały wraz z   deklaracją o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.  

3)   Zadeklarowanie selektywnego zbierania odpadów na nieruchomości, na której zamieszkuje rodzina o   której mowa w   pkt 1.  

4)   Ustala się stawkę za odpady komunalne dla właścicieli nieruchomości, na której zamieszkuje rodzina o   której mowa w   § 2   ust. 1   powyżej drugiego dziecka do 18 roku życia lub 24 roku życia w   przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, które wychowywane są w   danej rodziniew   wysokości 3.00 zł (słownie: trzy złote   ) miesięcznie.  

5)   Utrata ważności przez uprawnionego członka rodziny, karty "Rodzina Plus", o   której mowa w   ust. 1   pkt. 1, wiąże się z   obowiązkiem złożenia nowego zgłoszenia, o   którym mowa w   ust. 1   pkt. 2   w terminie 14 dni od dnia utraty ważności.  

6)   W przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości, na której zamieszkuje uprawniona rodzina, stawka określona w   pkt. 4   nie obowiązuje.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lipie  


Henryka   Siejka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »