| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/300/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Miasteczku Śląskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 poz. 594/  art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r poz.406 ) na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
uchwala:

§ 1.

Nadać statut Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Miasteczku Śląskim w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr VII/31/11 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Miasteczku Śląskim oraz Uchwała Nr X/54/11 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/31/11 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Miasteczku Śląskim.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Myśliwczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/300/13
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 29 listopada 2013 r.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

Rozdział 1.
Nazwa, teren działania i siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim, zwany dalej MOK, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012r. poz.406), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885), ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2013, poz. 330), Uchwały nr XVIII/133/96 z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Kultury i niniejszego statutu

§ 2.

1. Organizatorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim jest Gmina Miasteczko Śląskie.

2. Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasteczko Śląskie pod nr 3/1996.

3. Instytucja może się posługiwać nazwą skróconą MOK.

§ 3.

Siedziba MOK mieści się w Miasteczku Śląskim przy ul. Srebrnej 24.

§ 4.

MOK obejmuje swoją działalnością teren Gminy Miasteczko Śląskie. MOK może również działać poza terenem Gminy Miasteczko Śląskie.

§ 5.

MOK posługuje się własną identyfikacją wizualną, której elementem podstawowym jest logotyp.

Rozdział 2.
Cele i zadania MOK

§ 6.

Podstawowym celem MOK jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej.

1. Podstawowymi zadaniami MOK są:

1) Podtrzymywanie tradycji lokalnej, regionalnej i narodowej,

2) Budowanie tożsamości kulturowej społeczności lokalnej,

3) Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych.

2. Zadania statutowe MOK realizuje poprzez:

1) Współpracę z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, instytucjami kulturalnymi i artystycznymi, środowiskami naukowymi i artystycznymi, organami administracji państwowej, nieformalnymi grupami amatorskimi i innymi podmiotami

2) Projekty kulturalne i rozrywkowe (m.in. organizacja koncertów, wystaw plastycznych
i fotograficznych, przedstawień teatralnych, pokazów filmowych)

3) Edukację kulturalną (w tym także m.in. organizację szkoleń, seminariów, konferencji i konkursów)

4) Prowadzenie działalności wydawniczej oraz zadań w zakresie informacji i promocji

3. Zadania statutowe MOK realizuje samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.

§ 7.

1. MOK może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, realizować dodatkowe zadania.

2. Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim może prowadzić działalność gospodarczą.

3. Cały dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na działalność statutową.

Rozdział 3.
Organizacja Ośrodka i jego organy

§ 8.

1. Działalnością MOK kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie.

2. Dyrektora MOK powołuje Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie na czas określony, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w MOK oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez MOK. Odwołanie dyrektora następuje w tym samym trybie. Zasięganie opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych nie jest konieczne w przypadku wyłonienia kandydata na dyrektora MOK w drodze konkursu.

3. Dyrektor zarządza MOK i reprezentuje go na zewnątrz.

4. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1) Zarządzanie majątkiem MOK,

2) Zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

3) Sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności.

§ 9.

1. Dyrektor i pracownicy MOK powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje.

2. Szczegółową organizację MOK określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu    opinii Burmistrza oraz działających w MOK organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 10.

1. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania MOK sprawuje Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie.

2. Sprawozdanie finansowe MOK zatwierdza Rada Miejska uchwałą.

§ 11.

1. MOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących dla instytucji kultury, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Przychodami MOK są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 12.

Podstawą gospodarki finansowej MOK jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora MOK, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 13.

1. Statut MOK nadaje Rada Miejska w Miasteczku Śląskim.

2. Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Myśliwczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »