| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/300/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Miasteczku Śląskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 poz. 594/  art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r poz.406 ) na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
uchwala:

§ 1.

Nadać statut Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Miasteczku Śląskim w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr VII/31/11 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Miasteczku Śląskim oraz Uchwała Nr X/54/11 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/31/11 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Miasteczku Śląskim.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Myśliwczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/300/13
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 29 listopada 2013 r.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

Rozdział 1.
Nazwa, teren działania i siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim, zwany dalej MOK, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012r. poz.406), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885), ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2013, poz. 330), Uchwały nr XVIII/133/96 z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Kultury i niniejszego statutu

§ 2.

1. Organizatorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim jest Gmina Miasteczko Śląskie.

2. Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasteczko Śląskie pod nr 3/1996.

3. Instytucja może się posługiwać nazwą skróconą MOK.

§ 3.

Siedziba MOK mieści się w Miasteczku Śląskim przy ul. Srebrnej 24.

§ 4.

MOK obejmuje swoją działalnością teren Gminy Miasteczko Śląskie. MOK może również działać poza terenem Gminy Miasteczko Śląskie.

§ 5.

MOK posługuje się własną identyfikacją wizualną, której elementem podstawowym jest logotyp.

Rozdział 2.
Cele i zadania MOK

§ 6.

Podstawowym celem MOK jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej.

1. Podstawowymi zadaniami MOK są:

1) Podtrzymywanie tradycji lokalnej, regionalnej i narodowej,

2) Budowanie tożsamości kulturowej społeczności lokalnej,

3) Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych.

2. Zadania statutowe MOK realizuje poprzez:

1) Współpracę z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, instytucjami kulturalnymi i artystycznymi, środowiskami naukowymi i artystycznymi, organami administracji państwowej, nieformalnymi grupami amatorskimi i innymi podmiotami

2) Projekty kulturalne i rozrywkowe (m.in. organizacja koncertów, wystaw plastycznych
i fotograficznych, przedstawień teatralnych, pokazów filmowych)

3) Edukację kulturalną (w tym także m.in. organizację szkoleń, seminariów, konferencji i konkursów)

4) Prowadzenie działalności wydawniczej oraz zadań w zakresie informacji i promocji

3. Zadania statutowe MOK realizuje samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.

§ 7.

1. MOK może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, realizować dodatkowe zadania.

2. Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim może prowadzić działalność gospodarczą.

3. Cały dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na działalność statutową.

Rozdział 3.
Organizacja Ośrodka i jego organy

§ 8.

1. Działalnością MOK kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie.

2. Dyrektora MOK powołuje Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie na czas określony, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w MOK oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez MOK. Odwołanie dyrektora następuje w tym samym trybie. Zasięganie opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych nie jest konieczne w przypadku wyłonienia kandydata na dyrektora MOK w drodze konkursu.

3. Dyrektor zarządza MOK i reprezentuje go na zewnątrz.

4. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1) Zarządzanie majątkiem MOK,

2) Zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

3) Sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności.

§ 9.

1. Dyrektor i pracownicy MOK powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje.

2. Szczegółową organizację MOK określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu    opinii Burmistrza oraz działających w MOK organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 10.

1. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania MOK sprawuje Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie.

2. Sprawozdanie finansowe MOK zatwierdza Rada Miejska uchwałą.

§ 11.

1. MOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących dla instytucji kultury, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Przychodami MOK są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 12.

Podstawą gospodarki finansowej MOK jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora MOK, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 13.

1. Statut MOK nadaje Rada Miejska w Miasteczku Śląskim.

2. Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Myśliwczyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »