| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/918/13 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów "Mikołowska - Stokrotek”, "Cmentarna” w Mysłowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 3 ust.1, art. 20 ust.1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz.647 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr XXIV/421/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: „Mikołowska – Stokrotek”, „Cmentarna” w Mysłowicach”

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: „Mikołowska – Stokrotek”, „Cmentarna” w Mysłowicach

stwierdzając, iż nie narusza on ustaleń„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice”zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Mysłowice
Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008r.

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: „Mikołowska – Stokrotek”, „Cmentarna” w Mysłowicach obejmuje obszary w granicach określonych na rysunkach planu stanowiących załączniki od nr 1 do nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczony symbolemMW(załącznik nr 1);

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolemMN(załącznik nr 1);

3) teren zabudowy usługowej oznaczony symbolemU(załącznik nr 1);

4) tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług oznaczone symbolemPU(załącznik nr 2);

5) teren infrastruktury technicznej kanalizacji oznaczony symbolemK(załącznik nr 2);

6) teren sportu i rekreacji oznaczony symbolemUS( załącznik nr 1);

7) tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolemZP(załącznik nr 1);

8) tereny lasu oznaczone symbolemZL(załącznik nr 2);

9) teren drogi publicznej klasy ulicy dojazdowej oznaczony symbolemKDD(załącznik nr 1);

10) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolemKDW(załącznik nr 1 i załącznik nr 2);

11) tereny ciągów pieszo – jezdnych oznaczone symbolemKDX(załącznik nr 1);

12) tereny miejsc postojowych oznaczone symbolemKP(załącznik nr 1).

2. Ustalenia, o których mowa w ust.1 zawarto w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 1 Ustalenia ogólne;

2) Rozdział 2 Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) Rozdział 3 Przeznaczenie terenów, ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów;

4) Rozdział 4 Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

5) Rozdział 5 Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;

6) Rozdział 6 Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

7) Rozdział 7 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

8) Rozdział 8 Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

9) Rozdział 9 Ustalenia końcowe.

§ 3. Na Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: „Mikołowska – Stokrotek”, „Cmentarna” w Mysłowicach składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z załącznikami:

1) Załącznik nr 1 - Rysunek planu - obszar “Mikołowska – Stokrotek” w skali 1:1000 stanowiący część graficzną planu, w którym obowiązują następujące oznaczenia graficzne elementów będących ustaleniami planu:

a) granica obszaru objętego planem,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy,

d) symbole identyfikujące przeznaczenie terenu.

2) Załącznik nr 2 – Rysunek planu - obszar “Cmentarna” w skali 1:1000 stanowiący część graficzną planu, w którym obowiązują następujące oznaczenia graficzne elementów graficznych będących ustaleniami planu:

a) granica obszaru objętego planem,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy,

d) symbole identyfikujące przeznaczenie terenu.

3) Załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Miasta Mysłowice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: „Mikołowska – Stokrotek”, „Cmentarna” w Mysłowicach;

4) Załącznik nr 4 - Rozstrzygnięcie Rady Miasta Mysłowice o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 4. W obszarach objętych planem nie ustala się:

1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

2) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i zagospodarowania terenów;

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) planie- należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

2) obszarze- należy przez to rozumieć obszary objęte niniejszym planem;

3) terenie –należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o ustalonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania wyznaczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem cyfrowo-literowym lub literowym służącym identyfikacji ustaleń w tekście planu;

4) przeznaczeniu terenu –należy przez to rozumieć jedno lub zbiór przeznaczeń określonych dla danego terenu w ustaleniach szczegółowych:

a) przeznaczeniu podstawowym– należy przez to rozumieć ustalony planem, przeważający sposób zagospodarowania i zabudowy powierzchni działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;

b) przeznaczeniu dopuszczalnym– należy przez to rozumieć ustalony planem, uzupełniający przeznaczenie podstawowe, sposób zagospodarowania i zabudowy powierzchni działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi – stanowiący nie więcej niż 40% powierzchni działki budowlanej;

5) działce budowlanej- teren, zdefiniowany jako działka budowlana w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

6) zabudowie usługowej,usługachnależy przez to rozumieć:

a) zabudowę usług społecznych -budynki lub ich części przeznaczone na usługi kultury, usługi oświaty, edukacji, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej, ubezpieczeń społecznych, usług sportu i rekreacji, usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, administracji publicznej, porządku publicznego, usług ratowniczych wymiaru sprawiedliwości, siedziby stowarzyszeń i organizacji, przedstawicielstwa dyplomatycznego, biura itp.,

b) zabudowę usług konsumpcyjnych- budynki lub ich części przeznaczone na usługi gastronomii, rozrywki, drobnych usług i rzemiosła (fryzjerstwo, krawiectwo, rzemiosło artystyczne, zakłady szklarskie, stolarskie, usługi szewskie, optyczne, fotograficzne, usług obsługi turystyki, usługi handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 2000m2itp.;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy– należy przez to rozumieć linię, poza którą nie można sytuować ścian zewnętrznych budynku. Linia ta nie dotyczy elementów architektonicznych takich jak: balkon i wykusz o wysięgu nie przekraczającym 1,5m, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz inne detale wystroju architektonicznego, nie dotyczy to również linii przesyłowych i sieci uzbrojenia terenu, schodów i pochylni dla niepełnosprawnych;

8) wskaźniku powierzchni zabudowy-należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek, wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku do powierzchni działki budowlanej, wyrażony w %;

9) intensywności zabudowy –należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy odniesiony do powierzchni działki budowlanej , wyrażony w liczbach bezwzględnych;

10) reklamie –należy przez to rozumieć powiadamianie w jakiejkolwiek wizualnej formie o towarach lub usługach;

11) nośniku reklamy –należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami;

12) zieleni urządzonej –należy przez to rozumieć urządzone i utrzymywane zespoły drzew, krzewów, rabat, trawników, kwietników;

13) przedsięwzięciach– należy przez to rozumieć przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy o ochronie środowiska oraz ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zgodnie z zasadami określonymi dla wyodrębnionych terenów;

14) infrastrukturze technicznejnależy przez to rozumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziemne lub nadziemne), urządzenia i związane z nimi obiekty służące w szczególności do obsługi obszaru objętego planem w zakresie komunikacji, zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, odprowadzania ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a także inne przewody i urządzenia służące zaspokajaniu potrzeb bytowych użytkowników nieruchomości;

15) powierzchni użytkowej usług –należy przez to rozumieć sumę powierzchni podstawowej i pomocniczej lokalu użytkowego.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 6. 1. Ustala się na obszarach objętych planem możliwość zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów na zasadach ustalonych w planie.

2. W obszarach objętych planem:

1) zakazuje się lokalizacji:

a) usług polegających na prowadzeniu działalności w zakresie składowania odpadów realizowana jako działalność podstawowa,

b) stacji paliw za wyjątkiem terenów 1PU i 2PU,

c) towarzyszącej funkcji mieszkaniowej na terenach 1PU, 2PU, K,

d) usług rozrywki i rekreacji na terenach 1PU, 2PU, K,

e) inwestycji lub urządzeń mogących podnieść poziom wód gruntowych na terenach 1PU, 2PU, K.

2) dopuszcza się:

a) wyznaczenie dróg wewnętrznych zapewniających dojazd dla obsługi terenów w obszarach objętych planem,

b) budowę garaży podziemnych i wielopoziomowych.

3. Pozostałe zasady kształtowania ładu przestrzennego zostały zawarte w Rozdziale 3, Przeznaczenie terenów, ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów.

4. W obszarze objętym planem ustala się następującezasady umieszczania nośników reklamowych i szyldów:

1) zakazuje się:

a) stosowania reklam świetlnych, migających w szczególności o zmiennej treści oraz tablic LCD i LED na szyldach i reklamach,

b) lokalizowania nośników reklamowych jako wolnostojących obiektów,

c) lokalizowania nośników reklamowych na terenach zieleni, gdzie dopuszcza się tylko znaki systemu informacji i reklamy miejskiej,

d) lokalizowania nośników reklamowych na balustradach balkonów i tarasów,

e) lokalizowania reklam i szyldów wolnostojących i umieszczonych na dachach i elewacjach budynków skierowanych do użytkowników autostrady A4, na terenach1PU,2PU,K.

2) dopuszcza się:

a) wyłącznie reklamy i szyldy związane z prowadzoną w budynku działalnością, a kształt i wielkość szyldów i reklam oraz miejsce ich umieszczenia na budynku muszą być dostosowane do architektury budynku i zapewniać ekspozycje detali architektonicznych,

b) nieoświetlone reklamy remontowo - budowlane, wyłącznie na czas prowadzenia prac,

c) reklamy na drogach, ulicach, parkingach, wiatach przystankowych jedynie w formach i miejscach stanowiących część systemu informacji i reklamy miejskiej.

3) nakazuje się:

a) umieszczanie reklam i szyldów związanych z prowadzoną w budynku działalnością tej samej wielkości i ich grupowanie w jednym miejscu na elewacji, a szyldy płaskie nie mogą sięgać dalej niż na 0,12m od lica budynku,

b) nie przekraczanie przez zewnętrzną krawędź reklamy semaforowej na budynku odległości 0,85m od lica ściany budynku.

Rozdział 3.
Przeznaczenie terenów, ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów

§ 7. Przeznaczenie, zasady zagospodarowania, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów ustala się dla terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi na rysunkach planu i oznaczonych symbolami identyfikującymi przeznaczenie terenu.

§ 8. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolemMW(załącznik nr 1) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty małej architektury,

b) zieleń urządzona,

c) drogi wewnętrzne, pożarowe,

d) dojazdy, dojścia,

e) miejsca postojowe,

f) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenu oznaczonego symbolemMWustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) wskaźnik intensywności zabudowy –– min. 0,7 - max. 0,95;

2) wskaźnik powierzchni zabudowy - max 22% działki budowlanej;

3) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej- min 20% terenu działki budowlanej;

4) wysokość zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do 4 kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż 15,0m;

5) wysokość obiektów małej architektury - nie więcej niż 2,5m;

6) dachy płaskie;

7) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

3. Dla terenu oznaczonego symbolemMWustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określono w §6;

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określono w §15;

3) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych; szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie z §16 i 17;

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości zgodnie z §18;

5) zasady obsługi w zakresie komunikacji i miejsc postojowych zgodnie z §19 ust.2 i ust. 3 pkt.1;

6) zasady obsługi infrastrukturą techniczną od §22 do §25.

§ 9. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od1MNdo6MN(załącznik nr 1) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty małej architektury,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) drogi wewnętrzne,

d) miejsca postojowe i garaże dla obsługi terenówMN.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej:

a) wskaźnik powierzchni zabudowy - do 30% działki budowlanej,

b) wskaźnik intensywności zabudowy –– min. 0,60 - max. 0,75,

c) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – min. 30% działki budowlanej,

d) wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej- do 2 kondygnacji naziemnych, ale nie więcej niż 9,0m,

e) wysokość budynków gospodarczych i garaży – 1 kondygnacja nadziemna plus poddasze użytkowe, o łącznej wysokości do 6,0m,

f) wysokość obiektów małej architektury do nie więcej niż 2,5m,

g) dachy płaskie,

h) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem zmiany planu.

2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej:

a) wskaźnik powierzchni zabudowy - do 30% działki budowlanej,

b) wskaźnik intensywności zabudowy –– min. 0,65 - max. 0,8,

c) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – min. 35% działki budowlanej,

d) wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej - do 2 kondygnacji naziemnych, ale nie więcej niż 9,0m,

e) wysokość budynków gospodarczych i garaży – 1 kondygnacja nadziemna plus poddasze użytkowe, o łącznej wysokości do 6,0m,

f) wysokość obiektów małej architektury do nie więcej niż 2,5m,

g) dachy płaskie,

h) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem zmiany planu.

3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów wymienionych w ust.3:

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określono w §6;

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określono w §15;

3) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych; szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie z §16 i 17;

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości zgodnie z §18;

5) zasady obsługi w zakresie komunikacji i miejsc postojowych zgodnie z §19 ust.2 i ust. 3 pkt.2;

6) zasady obsługi infrastrukturą techniczną zgodnie z §22 do §25.

§ 10. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolemU(załącznik nr 1) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej.

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty małej architektury,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) drogi wewnętrzne i place manewrowe,

d) miejsca postojowe dla obsługi terenówU,

e) garaże.

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) wskaźnik powierzchni zabudowy - do 30% działki budowlanej;

2) wskaźnik intensywności zabudowy – min. 0,4 – do 0,6;

3) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - min. 25% działki budowlanej;

4) wysokość zabudowy usługowej – do 3 kondygnacji naziemnych, ale nie więcej niż 15,0m;

5) wysokość obiektów małej architektury – nie więcej niż 2,5m;

6) wysokość garaży – 1 kondygnacja nadziemna, ale nie więcej niż 6,0m;

7) dachy płaskie.

3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu wymienionego w ust.1:

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określono w §6;

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określono w §15;

3) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych; szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie z §16 i 17;

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości zgodnie z §18;

5) zasady obsługi w zakresie komunikacji i miejsc postojowych zgodnie z §19 ust.2 i ust. 3 pkt.3;

6) zasady obsługi infrastrukturą techniczną od §22 do §25.

§ 11. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od1PUdo2PU(załącznik nr 2) ustala się przeznaczenie podstawowe jako tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne dla terenów wymienionych w ust.1 ustala się:

1) obiekty handlu giełdowego i targowiska;

2) warsztaty samochodowe i lakiernicze;

3) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

4) drogi wewnętrzne, pożarowe i technologiczne;

5) parkingi, garaże, w tym podziemne, wielopoziomowe oraz w zespołach;

6) zieleń urządzona;

7) obiekty małej architektury.

3. Dla terenów oznaczonych symbolami od1PUdo2PUustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) na terenach oznaczonych symbolami od1PUdo2PUudział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - min. 25% terenu działki budowlanej;

2) wskaźnik powierzchni zabudowy - do 65% terenu działki budowlanej;

3) intensywność zabudowy – od min. 0,6 do max. 2,0;

4) wysokość zabudowy, o której mowa w ust.1 i w ust.2 pkt. 1 i 5 - do 4 kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż 25,0 m;

5) wysokość zabudowy warsztatów samochodowych i lakierniczych – do 2 kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż 15,0 m;

6) wysokość obiektów infrastruktury technicznej - do 30,0 m;

7) wysokość obiektów lub ich części związanych z procesem technologicznym produkcji– do 50,0 m;

8) wysokość obiektów małej architektury do nie więcej niż 2,5m;

9) dachy płaskie, wielospadowe, dwuspadowe.

4. Dla terenów oznaczonych symbolami od1PUdo2PUustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określono w §6;

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określono w §15;

3) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych; szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie z §16 i 17;

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości zgodnie z §18;

5) zasady obsługi w zakresie komunikacji i miejsc postojowych zgodnie z §19 ust.2 i ust. 3 pkt.4 i 5;

6) zasady obsługi infrastrukturą techniczną od §22 do §25.

§ 12. 1. Dla terenu oznaczonego symbolemK(załącznik nr 2) ustala się przeznaczenie podstawowe: teren infrastruktury technicznej kanalizacji.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne dla terenu wymienionego w ust 1. ustala się obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej inne niż kanalizacja.

3. Dla terenu oznaczonego symbolemKustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - min. 15% terenu działki budowlanej;

2) wskaźnik powierzchni zabudowy do 60% terenu działki budowlanej;

3) intensywność zabudowy – od min. 0,1 do max. 1,0;

4) wysokość zabudowy obiektów infrastruktury kanalizacji - do 2 kondygnacji naziemnych, ale nie więcej niż 12,0m;

5) dachy płaskie, wielospadowe, dwuspadowe.

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów wymienionych w ust.1:

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określono w §6;

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określono w §15;

3) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych; szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie z §16 i 17;

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości zgodnie z §18;

5) zasady obsługi w zakresie komunikacji i miejsc postojowych zgodnie z §19 ust.2 i ust. 3 pkt.6;

6) zasady obsługi infrastrukturą techniczną od §22 do §25.

§ 13. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami1ZPi2ZP(załącznik nr 1) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona;

2) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolemUS(załącznik nr 1) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren sportu i rekreacji;

2) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

§ 14. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem1ZLi2ZL(załącznik nr 2),ustala się przeznaczenie podstawowe: teren lasu.

2. Dla terenu oznaczonego symbolemZLdopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

Rozdział 4.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 15. 1. W obszarze objętym planem ustala się w zakresie ochrony przed hałasem:

1) dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonego symbolemMWdopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolemMNdopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

3) dla terenu zabudowy usługowej oznaczonego symbolemUdopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo –usługowej;

4) dla terenu sportu i rekreacji oznaczonego symbolemUSdopuszczalny poziom hałasu ustala się jak dla terenów rekreacyjno – wypoczynkowych.

2. W obszarze objętym planem:

1) dopuszcza się:

a) przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, z zachowaniem warunków wynikających z postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz pozostałych ustaleń planu dla wyodrębnionych terenów, wyłącznie na terenach1PU,2PU i K- stopień uciążliwości obiektów lub przedsięwzięć nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, odpowiednio dla ustalonego w niniejszej uchwale przeznaczenia terenów,

b) magazynowanie przez przedsiębiorców, odpadów niezbędnych do działalności produkcyjnej
i usługowej lub wytworzonych w wyniku działalności produkcyjnej i usługowej, prowadzonej na obszarze objętym planem w terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny wyłącznie na terenach1PU,2PUiK.

2) nakazuje się:

a) przechowywanie odpadów w sposób zabezpieczający je przed infiltracją wód opadowych,

b) zabezpieczenie gruntu przed infiltracją do środowiska gruntowo-wodnego, w przypadku czasowego przechowywania odpadów,

c) zagospodarowanie zielenią urządzoną powierzchni niezabudowanych lub nieutwardzonych części terenów.

3) zakazuje się:

a) lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii,

b) stosowania paliw stałych jako podstawowego medium grzewczego dla zabudowy.

Rozdział 5.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

§ 16. 1. Obszar “Mikołowska – Stokrotek” usytuowany jest w granicach terenu górniczego „Mysłowice I” KHW S.A. KWK „Mysłowice – Wesoła”, gdzie występuje udokumentowane złoża węgla kamiennego, poza wpływami obecnej i projektowanej eksploatacji w zasięgu wpływów głównych.

2. Obszar “Cmentarna” położony jest poza granicami terenu górniczego, w granicach gdzie występują udokumentowane złoża węgla kamiennego „Brzezinka-1” i „Brzezinka-2”.

§ 17. 1. Na obszarach objętych planem nie występują:

1) Główne Zbiorniki Wód Podziemnych;

2) budowle i urządzenia infrastruktury Obrony Cywilnej;

3) obszary szczególnego zagrożenia powodzią;

4) obszary osuwania się mas ziemnych.

2. Na terenie oznaczonym symbolemU, 4MN i 5MNuwzględnić warunki posadowienia obiektów wynikające z występowania gruntów nasypowych.

3. Na terenach oznaczonych1PU,2PUiKdopuszcza się realizację zabezpieczeń chroniących przed oddziaływaniem hałasu z autostrady A4.

4. Na terenach oznaczonychU,4MN, 5MN i 6MNdopuszcza się realizację zabezpieczeń chroniących przed oddziaływaniem hałasu z ulicy Obrzeżnej Zachodniej.

Rozdział 6.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

§ 18. W obszarze objętym planem ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

1. Dla terenów oznaczonych symbolemMW i Kustala się minimalną powierzchnię działki - 1000m2,
szerokość frontu działki – min. 15,0 m.

2. Dla terenów oznaczonych symbolemMNustala się:

1) powierzchnia działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej min. 600m2, szerokość frontu działki – min. 18,0 m,

2) powierzchnia działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej min. 400m2na 1/2 bliźniaka, szerokość frontu działki – min. 10,0 m,

3) powierzchnia działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej min.250m2, szerokość frontu działki – min. 6,0 m.

3. Dla terenu oznaczonego symbolemUustala się powierzchnię działki – min. 800m2, szerokość frontu działki – min. 20,0 m.

4. Dla terenów oznaczonych symbolemPUustala się powierzchnię działki– min. 2000m2, szerokość frontu działki – min. 25,0 m.

5. Nachylenie kąta położenia granic działek wymienionych w ust. 1 do 4 w stosunku do pasa drogowego drogi publicznej lub wewnętrznej, z której następuje obsługa komunikacyjna, powinno zachować kąt prosty z tolerancją +/-15° .

6. W obszarze objętym planem dopuszcza się wydzielanie działek mniejszych w celu:

1) lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) powiększenia przyległej działki budowlanej;

3) regulacji granic działki;

4) wyznaczenia dróg wewnętrznych;

5) uregulowanie spraw własnościowych związanych z istniejącą zabudową.

7. Minimalna szerokość pasa drogowego wydzielanych działek dla dróg wewnętrznych na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolemMN– 5,0m.

8. Minimalna szerokość pasa drogowego wydzielanych działek dla dróg wewnętrznychnaterenie infrastruktury technicznej kanalizacji oznaczonym symbolemK– 6,0m.

9. Minimalna szerokość pasa drogowego wydzielanych działek dla dróg wewnętrznych na terenach zabudowy usługowej oznaczonej symbolemUi obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usługPU– 8,0m.

10. Nakazuje się dla działek obsługiwanych drogą wewnętrzną o charakterze sięgacza realizację placu do zawracania o wymiarach min.10,0m x 15,0m.

Rozdział 7.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 19. 1. W obszarach objętych planem ustala się możliwość lokalizowania nie wyznaczonych na rysunkach planu podziemnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz dróg wewnętrznych dla obsługi elementów zagospodarowania w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, z zachowaniem pozostałych ustaleń planu.

2. Ustala się system obsługi komunikacyjnej obszarów objętych planem z istniejących i projektowanych dróg w ramach komunikacji drogowej lokalnych dróg publicznych i dróg wewnętrznych.

3. W obszarach objętych planem ustala się następujące wskaźniki miejsc postojowych:

1) dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnejMW- min. 1,5 miejsca postojowego lub garażowego na 1 mieszkanie oraz min. 1 miejsce postojowe na 10m2powierzchni użytkowej lokalu usługowego;

2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejMN- min. 1 miejsca postojowego lub garażowego na 1 mieszkanie oraz min. 1 miejsce postojowe na 10m2powierzchni użytkowej lokalu usługowego;

3) dla terenu zabudowy usługowejU– min. 3 miejsca postojowe na 100 m2powierzchni użytkowej usług, oraz 1 miejsce na 4 zatrudnionych;

4) dla terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów na terenie1PU i 2PU- min. 3 miejsca postojowe na 100 m2powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej i technicznej) oraz dodatkowo min. 4 miejsc postojowych na 10 zatrudnionych;

5) dla obiektów usługowych na terenie1PU i 2PU- min. 2 miejsca postojowe na 100 m2powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej i technicznej) oraz dodatkowo min. 4 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych;

6) dla terenu infrastruktury technicznej kanalizacjiK- min. 1 miejsce postojowe na 2 zatrudnionych.

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolemKDD(załącznik nr 1) ustala się odpowiednio:

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy ulicy dojazdowej;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) miejsca postojowe,

b) ścieżki rowerowe,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających ulicyKDD- 10,0m z poszerzeniem wzdłuż terenu6MNdo 20m oraz w rejonie skrzyżowań.

§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od1KDWdo6KDW(załącznik nr 1),KDW(załącznik nr 2) ustala się odpowiednio:

1) przeznaczenie podstawowe: drogi wewnętrzne;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) miejsca postojowe,

b) ścieżki rowerowe,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznychKDWw obszarze “Mikołowska – Stokrotek” (załącznik nr 1):

1) 1KDW- 15,0m;

2) 2KDW- 10,0m z poszerzeniem do 20,0m wzdłuż terenów 1MN do 3MN i MW;

3) 3KDW, 4KDW– 5,0m;

4) 5KDW i KDW– 6,0 z poszerzeniem w rejonie skrzyżowania z ulicą KDD.

3. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających drogi wewnętrznejKDWw obszarze “Cmentarna” (załącznik nr 2) - 20,0m. zakończoną placem do zawracania o wymiarach 20x25m.

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem1KDXi2KDX(załącznik nr 1) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren ciągu pieszo – jezdnego;

2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

3) szerokość w liniach rozgraniczających – 4,0 m;

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem1KPi2KP(załącznik nr 1) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny miejsc postojowych;

2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 22. W obszarach objętych planem zachowuje się trasy i parametry istniejących sieci i każdorazowo dopuszcza możliwość ich przełożenia, zmiany trasy oraz przebudowę, rozbudowę i remont w sposób nie ograniczający możliwości realizacji podstawowego przeznaczenia terenu.

§ 23. 1. Dla obszarów objętych planem ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zasilanie w wodę dla celów bytowych i przeciwpożarowych z wodociągowej sieci rozdzielczej miasta;

2) odprowadzenie ścieków bytowych do systemu kanalizacji sanitarnej miasta;

3) odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej miasta;

4) dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do indywidualnych, lokalnych systemów kanalizacji deszczowej;

5) dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania w obrębie działki lub terenu, w sposób nie zakłócający stosunków wodnych na gruntach sąsiednich, zgodnie z przepisami ustawy prawo wodne;

6) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł z zastosowaniem urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności energetycznej;

7) dopuszcza się stosowanie systemów grzewczych opartych o zdalaczynną sieć ciepłowniczą;

8) zaopatrzenie w gaz z rozbudowywanej sieci gazowej miejskiej;

9) zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez:

a) rozbudowę systemu elektroenergetycznego średnich i niskich napięć, stosownie do występującego zapotrzebowania na moc elektryczną, o nowe stacje transformatorowe i linie zasilające,

b) prowadzenie nowych linii zasilających średniego i niskiego napięcia w sposób nie ograniczający możliwości realizacji przeznaczenia podstawowego terenu,

10) dopuszcza się stosowanie odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100kW.

§ 24. Dla obszarów objętych planem ustala się postępowanie z odpadami zgodnie z regulaminem porządku i czystości w gminie oraz przepisami ustawy o odpadach z zastrzeżeniem ustaleń §15 ust.2 pkt.1 lit “b”.

§ 25. 1. Dla obszarów objętych planem ustala się zapewnienie obsługi systemami infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej stosownie do występującego zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne, z istniejącego systemu oraz poprzez budowę nowych i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej.

2. Dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych, nie wymienionych w ust.1 sieci np. telewizji kablowej, instalacji alarmowych, przekaźników antenowych.

3. Eksploatacja instalacji lub urządzenia wymienionego w ust. 1 i 2 nie powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych.

4. Wszelkie przyłącza infrastruktury telekomunikacyjnej określone w ust. 1 i 2 do odbiorców indywidualnych należy realizować z wykluczeniem linii napowietrznych.

Rozdział 8.
Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 26. Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1) dla terenów oznaczonych symbolemMW, 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, U, US, 1PU, 2PU, 1KP, 2KPustala się stawkę 30%, słownie: trzydzieści procent;

2) dla terenów oznaczonych symbolem1ZP, 2ZP, 1ZL, 2ZL, K, KDD, od 1KDW do 5KDW, 1KDX, 2KDX(załącznik nr 1),KDW(załącznik nr 2) - ustala się stawkę 5%, słownie: pięć procent.

Rozdział 9.
Ustalenia końcowe

§ 27. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/918/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek planu obszar "Mikołowska - Stokrotek"


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/918/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Rysunek planu obszar "Cmentarna"


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/918/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 28 listopada 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Mysłowice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: „Mikołowska – Stokrotek”, „Cmentarna” w Mysłowicach

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.), po zapoznaniu się z wykazem uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rada Miasta Mysłowice postanawia:

w ustawowym terminie dotyczącym wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. od dnia 7 października 2013r. do dnia 5 listopada 2013r. oraz w okresie oczekiwania na uwagi tj. do dnia 19 listopada 2013r. nie wniesiono uwag do przedmiotowego planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wobec braku nieuwzględnionych uwag do powyższego projektu planu nie dokonuje się rozstrzygnięć o sposobie ich rozpatrzenia.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/918/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 28 listopada 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Mysłowice o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Rada Miasta Mysłowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.), ustala:

1. Inwestorem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy w obszarzemiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: „Mikołowska – Stokrotek”, „Cmentarna” w Mysłowicachbędzie gmina Mysłowice.

2. Źródłem finansowania inwestycji będą środki własne budżetu miasta Mysłowice.

3. Dopuszcza się udział środków zewnętrznych z uwzględnieniem środków pomocowych i z założeniem możliwości finansowania przez inne podmioty gospodarcze na podstawie przepisów o finansowaniu inwestycji.

4. Realizacja inwestycji wymienionych w pkt.1 nastąpi sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków finansowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »