| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/923/13 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stary Ewald” w Mysłowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm), oraz art.3 ust.1, art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz.647 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXIV/423/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stary Ewald” w Mysłowicach

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Stary Ewald” w Mysłowicach
stwierdzając, iż nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice”przyjętego Uchwałą Nr XXX/656/08 Rady Miasta Mysłowice
z dnia 30 października 2008 r.

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Stary Ewald” w Mysłowicach obejmuje obszar w granicach określonych na Rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Treść uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

1) Przepisy ogólne;

2) Ustalenia obowiązujące dla całego obszaru objętego planem;

3) Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

4) Przepisy końcowe.

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 2. Na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Stary Ewald” w Mysłowicach (zwany dalej
w skrócie „planem”) składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z następującymi załącznikami:

1) załącznik nr 1 - Rysunek planu stanowiący część graficzną ustaleń planu wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:1000;

2) załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Miasta Mysłowice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stary Ewald” w Mysłowicach;

3) załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Miasta Mysłowice o sposobie realizacji, zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 3. 1. W załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały określa się oznaczenia graficzne elementów będących ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) granica obszaru wymagającego rekultywacji;

5) symbole identyfikujące przeznaczenie terenów, dla których ustalenia określa niniejsza uchwała:

a) PUtereny obiektów produkcyjnych składów, magazynów i usług,

b) ZPtereny zieleni urządzonej,

c) KDGteren drogi publicznej klasy głównej,

d) KDZteren drogi publicznej klasy zbiorczej,

e) KDLteren drogi publicznej klasy lokalnej,

f) KDDtereny dróg publicznych klasy dojazdowej,

g) KKteren kolejowy.

2. W załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały określa się oznaczenia graficzne elementów obowiązujących na podstawie przepisów odrębnych:

1) granica terenu górniczego „Mysłowice I” KHW S.A. KWK „Mysłowice – Wesoła”;

2) granica administracyjna miasta Mysłowice;

3) granica terenu zamkniętego;

4) strefa bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

§ 4. W obszarze objętym planem nie ustala się:

1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

2) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i zagospodarowania terenów;

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

4) granic obszarów szczególnego zagrożenia powodzią;

5) granic obszarów osuwania się mas ziemnych.

§ 5. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) planie -należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

2) obszarze- należy przez to rozumieć cały obszar objęty niniejszym planem;

3) terenie– należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o ustalonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania wyznaczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem cyfrowo-literowym lub literowym służącym identyfikacji ustaleń w tekście planu;

4) przeznaczeniu terenu– należy przez to rozumieć jedno lub zbiór przeznaczeń określonych dla danego terenu w ustaleniach szczegółowych:

a) przeznaczeniu podstawowym –należy przez to rozumieć ustalony planem, przeważający sposób zagospodarowania i zabudowy powierzchni działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi,

b) przeznaczeniu dopuszczalnym –należy przez to rozumieć ustalony planem, uzupełniający przeznaczenie podstawowe, sposób zagospodarowania i zabudowy powierzchni działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi – stanowiący nie więcej niż 40% powierzchni działki budowlanej.

5) działce budowlanej- teren, zdefiniowany jako działka budowlana w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy– należy przez to rozumieć linię, poza którą nie można sytuować ścian zewnętrznych budynku. Linia ta nie dotyczy linii przesyłowych i sieci uzbrojenia terenu, schodów i pochylni dla niepełnosprawnych;

7) wskaźniku powierzchni zabudowy -należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku do powierzchni działki budowlanej, wyrażony w %;

8) intensywności zabudowy– należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy odniesiony do powierzchni działki budowlanej, wyrażony w liczbach bezwzględnych;

9) wysokości budynku– należy przez to rozumieć wysokość, o której mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

10) wysokości obiektów budowlanych– należy przez to rozumieć wysokość obiektów, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, mierzoną od średniego poziomu terenu na styku z obiektem budowlanym do najwyżej położonej części stanowiącej element tego obiektu;

11) reklamie– należy przez to rozumieć powiadamianie w jakiejkolwiek wizualnej formie o towarach lub usługach;

12) nośniku reklamy– należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami;

13) szyldzie– należy przez to rozumieć zewnętrzne oznaczenie graficzne miejsca wykonywania działalności gospodarczej;

14) zieleni urządzonej– należy przez to rozumieć urządzone i utrzymywane zespoły drzew, krzewów, rabat, trawników, kwietników;

15) infrastrukturze technicznej –należy przez to rozumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziemne lub nadziemne), urządzenia i związane z nimi obiekty służące w szczególności do obsługi obszaru objętego planem w zakresie komunikacji, zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, odprowadzania ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a także inne przewody i urządzenia służące zaspokajaniu potrzeb bytowych użytkowników nieruchomości;

16) przedsięwzięciach– należy przez to rozumieć przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy o ochronie środowiska oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zgodnie z zasadami określonymi dla wyodrębnionych terenów.

2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z definicjami określonymi przepisami odrębnymi.

Rozdział 2.
USTALENIA OBOWIĄZUJĄCE DLA CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

§ 6. 1. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) nakazuje sięrekultywację zwałowiska skały płonnej KWK „Mysłowice” z osadnikiem na Starym Ewaldzie oraz przekształcenia i rozwój terenu w kierunku produkcyjno – magazynowym i usługowym;

2) dopuszcza się:

a) utrzymanie istniejącej zabudowy,

b) możliwość realizacji nowej zabudowy na zasadach ustalonych w planie z zastrzeżeniem §10 ust.1,

c) przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącej zabudowy zgodnie z parametrami ustalonymi w planie,

d) dla zabudowy zlokalizowanej poza wyznaczoną na rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy, dopuszcza się remonty i rozbiórki,

e) w przypadku odbudowy i rozbudowy zabudowy zlokalizowanej poza nieprzekraczalną linią zabudowy nakazuje się respektować wskazaną na rysunku planu nieprzekraczalną linię zabudowy,

f) inną niż wyznaczoną na rysunku planu organizację wjazdów i ruchu wewnątrz zabudowy z zapewnieniem niezbędnych dojść i dojazdów, w tym dojazdów przeciwpożarowych i dojazdów dla służb techniczno-eksploatacyjnych.

3) zakazuje się lokalizacji:

a) obiektów i części obiektów o funkcji mieszkaniowej,

b) usług rozrywki i rekreacji.

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania dla poszczególnych terenów zostały ustalone w§15 do §18dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczonych symbolami cyfrowo – literowymi lub literowymi identyfikującymi przeznaczenie terenów.

2. W obszarze objętym planem ustala się następującezasady umieszczania nośników reklamowychi szyldów:

1) zakazuje się:

a) stosowania reklam świetlnych, migających w szczególności o zmiennej treści za wyjątkiem tablic informacyjnych komunikacji miejskiej,

b) lokalizowania nośników reklamowych na terenach zieleni, gdzie dopuszcza się znaki reklamowe komponowane w istniejącą zieleń.

2) dopuszcza się:

a) reklamy i szyldy związane z prowadzoną w budynku działalnością, a kształt i wielkość szyldów i reklam oraz miejsce ich umieszczenia na budynku muszą być dostosowane do architektury budynku,

b) nieoświetlone reklamy remontowo - budowlane, wyłącznie na czas prowadzenia prac,

3) nakazuje sięlokalizację reklam, masztów, znaków i tablic informacyjnych w sposób nie powodujący utrudnień w komunikacji kołowej, kolejowej oraz zgodny z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych, kolei i ruchu drogowego i kolejowego.

§ 7. Ustalenia dotyczące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. W obszarze objętym planem:

1) dopuszcza sięprzedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, z zachowaniem warunków wynikających z postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz pozostałych ustaleń planu dla wyodrębnionych terenów; stopień uciążliwości obiektów lub przedsięwzięć nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, odpowiednio dla ustalonego w niniejszej uchwale przeznaczenia terenów,

2) nakazuje się:

a) stosowanie systemów grzewczych opartych o zdalaczynną sieć ciepłowniczą lub system oparty o spalanie paliw o wysokiej sprawności cieplnej,

b) zagospodarowanie zielenią urządzoną powierzchni niezabudowanych lub nieutwardzonych części terenów.

3) zakazuje się:

a) lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii,

b) stosowanie paliw stałych jako podstawowego medium grzewczego dla zabudowy.

2. W obszarze objętym planem ustala się w zakresie granic obszaru wymagającego rekultywacji:

1) na terenie oznaczonym symbolem1PU:

a) nakaz rekultywacji technicznej terenu w kierunku umożliwiającym zainwestowanie zgodnie z przeznaczeniem terenu,

b) usunięcie elementów agresywnych względem środowiska zawierających elementy metali kolorowych,

c) zachowanie zadrzewień z uzupełnieniem gatunków właściwych dla siedliska.

2) na terenie oznaczonym symbolem2PU:

a) nakaz rekultywacji technicznej terenu w kierunku umożliwiającym zainwestowanie zgodnie z przeznaczeniem terenu,

b) nakaz ukierunkowania spadku terenu w stronę ul. Obrzeżnej Północnej oznaczonej symbolemKDG,

c) nakaz zachowania zadrzewień z uzupełnieniem gatunków właściwych dla siedliska.

§ 8. 1. W obszarze objętym planem ustala się granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

1) Część obszaru objętego granicami planu usytuowana jest w granicach terenu górniczego
„Mysłowice I” KHW S.A. KWK „Mysłowice – Wesoła” gdzie występuje udokumentowane złoża węgla kamiennego, poza wpływami obecnej i projektowanej eksploatacji w zasięgu wpływów głównych.

§ 9. W obszarze objętym planem ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

1. Powierzchnia działki na terenach oznaczonych symbolami od1PUdo5PUnie może być mniejsza niż 1000m2.

2. Szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 20 m.

3. Nachylenie kąta położenia granic działki wymienionej w ust. 1 w stosunku do pasa drogowego drogi publicznej lub wewnętrznej, z której następuje obsługa komunikacyjna, powinno zachować kąt prosty z tolerancją +/-15° .

4. Dopuszcza się wydzielenie działek nie mających bezpośredniego dostępu do drogi publicznej
w celu:

1) powiększenia innej działki, posiadającej dostęp do drogi publicznej;

2) lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;

3) regulacji granic działki;

4) wyznaczenia dróg wewnętrznych, pożarowych i technologicznych;

5) powiększenia przyległej działki budowlanej;

6) uregulowanie spraw własnościowych związanych z istniejącą zabudową.

§ 10. W obszarze objętym planem ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

1. Dla zabudowy, która w momencie wejścia w życie planu, posiadała parametry i wskaźniki większe niż ustalone w niniejszym planie np. gabaryty budynków, ich wysokość, rodzaj dachu, linie zabudowy lub wskaźniki wykorzystania terenu, ustala się:

1) zakaz jej nadbudowy i rozbudowy;

2) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania w zakresie wynikającym z ustaleń planu.

2. W obszarze objętym planem ustala się nakaz:

1) uwzględnienia szczególnych warunków zagospodarowania, dla obiektów lokalizowanych, na terenach obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług oznaczonych symbolami1PU, 2PUoraz na terenie drogi publicznej klasy lokalnejKDL,położonych w granicach obszaru wymagającego rekultywacji, związanych z występowaniem gruntów nasypowych;

2) uwzględniania ograniczeń w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów położonych w strefach bezpieczeństwa ruchu kolejowego (o symbolach1PU,4PUi5PU) zgodnie z przepisami ustawy o transporcie kolejowym.

§ 11. W obszarze objętym planem ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) Obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem stanowią:

a) droga publiczna klasy głównejKDG, w ciągu ul Obrzeżnej Północnej, łącząca obszar objęty planem z zewnętrznym układem komunikacyjnym miasta, będąca inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,

b) droga publiczna klasy zbiorczejKDZ, w ciągu ul. Świerczyny, łącząca obszar objęty planem z zewnętrznym układem komunikacyjnym miasta,

c) droga publiczna klasy dojazdowej2KDD, w ciągu ul. Szabelnia,

d) projektowana droga publiczna klasy lokalnejKDL,

e) przebudowana droga publiczna klasy dojazdowej1KDD.

2) Dopuszcza się:

a) wyznaczenie w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami od1PUdo5PUdróg wewnętrznych, pożarowych i technologicznych zapewniających dojazd dla obsługi tych terenów,

b) budowę w granicach wyznaczonego terenuKDGskrzyżowania z drogąKDZ,

c) przebudowę i remont drogi w granicach wyznaczonego terenuKDZ.

3) Zakazuje się budowy miejsc postojowych w formie garaży blaszanych wolnostojących pojedynczych lub w zespołach.

4) Minimalna liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych odpowiednio dla:

a) obiektów produkcyjnych, składów i magazynów - min. 3 miejsca postojowe na 100 m2powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej i technicznej) oraz dodatkowo min. 30 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych,

b) obiektów usługowych - min. 2 miejsca postojowe na 100 m2powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej i technicznej) oraz dodatkowo min. 4 miejsca na 10 zatrudnionych.

§ 12. 1. W obszarze objętym planem ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) zasilanie w wodę dla celów bytowych i przeciwpożarowych z wodociągowej sieci rozdzielczej miasta;

2) odprowadzenie ścieków bytowych do systemu kanalizacji sanitarnej miasta;

3) odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej miasta;

4) dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do indywidualnych, lokalnych systemów kanalizacji deszczowej;

5) dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania w obrębie działki lub terenu, w sposób nie zakłócający stosunków wodnych na gruntach sąsiednich, zgodnie z ustawą prawo wodne;

6) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł z zastosowaniem urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności energetycznej;

7) dopuszcza się stosowanie systemów grzewczych opartych o zdalaczynną sieć ciepłowniczą;

8) zaopatrzenie w gaz z rozbudowywanej sieci gazowej miejskiej;

9) zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez:

a) rozbudowę systemu elektroenergetycznego średnich i niskich napięć, stosownie do występującego zapotrzebowania na moc elektryczną, o nowe stacje transformatorowe i linie zasilające,

b) prowadzenie nowych linii zasilających średniego i niskiego napięcia w sposób nie ograniczający możliwości realizacji przeznaczenia podstawowego terenu;

10) dopuszcza się stosowanie odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100kW.

2. W obszarze objętym planem w zakresie postępowania z odpadami ustala się:

1) postępowanie z odpadami zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie oraz z przepisami ustawy o odpadach,

2) nakaz przechowywania odpadów w sposób zabezpieczający je przed infiltracją wód opadowych,

3) nakaz zabezpieczenia gruntu przed infiltracją do środowiska gruntowo-wodnego, w przypadku czasowego przechowywania odpadów,

4) dopuszcza się magazynowanie przez przedsiębiorców, odpadów niezbędnych do działalności produkcyjnej i usługowej lub wytworzonych w wyniku działalności produkcyjnej i usługowej, prowadzonej na obszarze objętym planem w terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny,

5) dopuszcza się zbieranie, magazynowanie, unieszkodliwianie lub przetwarzanie odpadów, z nakazem, że uciążliwość instalacji nie wykroczy poza granice terenówPU.

§ 13. W obszarze objętym planem ustala się stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1) dla terenów oznaczonych symbolami:1PU i 2PU– stawkę 15%, słownie: piętnaście procent;

2) dla terenów oznaczonych symbolami:3PU, 4PU i 5PU– stawkę 30%, słownie: trzydzieści procent;

3) dla terenów oznaczonych symbolami:1ZP,2ZP,KDG,KDZ,KDL, 1KDD, 2KDD, KK– stawkę 5%, słownie: pięć procent.

Rozdział 3.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

§ 14. Przeznaczenie, zasady zagospodarowania, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów ustala się dla terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczonych symbolami planu.

§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od1PUdo5PUustala się przeznaczenie podstawowe jako tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne dla terenów wymienionych w ust.1 ustala się:

1) obiekty handlu giełdowego i targowiska;

2) hotel, motel;

3) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

4) drogi wewnętrzne, pożarowe i technologiczne;

5) parkingi, garaże, w tym podziemne, wielopoziomowe oraz w zespołach;

6) zieleń urządzona;

7) obiekty małej architektury.

3. Dla terenów oznaczonych symbolami od1PUdo5PUustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) na terenach oznaczonych symbolami od1PUdo2PUudział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - min. 25% terenu działki budowlanej;

2) na terenach oznaczonych symbolami od3PUdo5PUudział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - min. 15% terenu działki budowlanej;

3) wskaźnik powierzchni zabudowy - do 65% terenu działki budowlanej;

4) intensywność zabudowy – od min. 0,10 do max. 2,0;

5) wysokość zabudowy, o której mowa w ust.1 i w ust.2 pkt. 1, 2 i 5 - do 4 kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż 25,0 m;

6) dopuszcza się odstępstwo od parametrów wysokości dla obiektów, których wysokość uwarunkowana jest procesem technologicznym, ale do nie więcej niż 50,0 m;

7) wysokość obiektów małej architektury do nie więcej niż 2,5m;

8) wysokość obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej – do 90,0 m;

9) długość elewacji w linii prostej – maks. 150,0 m od strony dróg publicznych;

10) dachy płaskie, wielospadowe, dwuspadowe.

4. Dla terenów oznaczonych symbolami od1PUdo5PUustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów określono w §6 ust.1;

2) zasady umieszczania nośników reklamowych i szyldów zgodnie z ustaleniami w §6 ust.2;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określono w §7;

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości zgodnie z §9;

5) szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w ich użytkowaniu określono w §10;

6) zasady obsługi w zakresie miejsc postojowych zgodnie z §11 pkt.4;

7) zasady obsługi komunikacją zgodnie z §11;

8) zasady obsługi infrastrukturą techniczną zgodnie z §12.

§ 16. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami1ZPi2ZPustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona;

2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolemKDGustala się odpowiednio:

1) przeznaczenie podstawowe: część drogi publicznej klasy głównej;

2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Szerokość części drogiKDGw liniach rozgraniczających w granicach obszaru objętego planem - 20,0m z poszerzeniem w rejonie skrzyżowań.

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolemKDZustala się odpowiednio:

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy zbiorczej;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) ścieżki rowerowe,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

3) Szerokość w liniach rozgraniczających drogiKDZ- 20,0m.

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolemKDLustala się odpowiednio:

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy lokalnej;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) miejsca postojowe,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

3) szerokość w liniach rozgraniczających drogiKDL- 20,0m.

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami1KDDi2KDDustala się odpowiednio:

1) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne klasy dojazdowej;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) miejsca postojowe,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

3) szerokość w liniach rozgraniczających drogi1KDDi2KDD- 10,00 m.

§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolemKKustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren kolejowy;

2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

Rozdział 4.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 19. 1. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Mysłowice.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/923/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/923/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 28 listopada 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Mysłowice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stary Ewald” w Mysłowicach

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.), po zapoznaniu się z wykazem uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego RadaMiasta Mysłowice postanawia:

w ustawowym terminie dotyczącym wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. od dnia 7 października 2013r. do dnia 5 listopada 2013r. oraz w okresie oczekiwania na uwagi tj. do dnia 19 listopada 2013r. wniesiono 1 uwagę do przedmiotowego planu, która została pozytywnie rozpatrzona przez Prezydenta Miasta Mysłowice. Do prognozy oddziaływania na środowisko uwag nie wniesiono. Wobec braku nieuwzględnionych uwag do powyższego projektu planu nie dokonuje się rozstrzygnięć o sposobie ich rozpatrzenia.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/923/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 28 listopada 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Mysłowice o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

1. Rada Miasta Mysłowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) ustala następujące inwestycje należące do zadań własnych gminy w obszarze objętym planem:

1) budowę drogi publicznej klasy lokalnejKDL,

2) budowę drogi publicznej klasy dojazdowej1KDD,

3) przebudowę drogi publicznej klasy zbiorczejKDZ,

4) przebudowę i rozbudowę infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

2. Źródłem finansowania inwestycji wymienionych w pkt.1 będą środki własne budżetu miasta Mysłowice.

3. Dopuszcza się udział środków zewnętrznych z uwzględnieniem środków pomocowych i z założeniem możliwości finansowania przez inne podmioty gospodarcze na podstawie przepisów o finansowaniu inwestycji.

4. Realizacja inwestycji wymienionych w pkt.1 nastąpi sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków finansowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »