| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/255/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2014 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 5, art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 95 poz. 613 z   późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 7   sierpnia 2013 r. w   sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w   podatkach i   opłatach lokalnych w   2014 r. (M.P. z   dnia 9   września 2013 r. poz. 724)  

Rada Miejska w   Szczyrku  
- u   c h w   a l a   , co następuje:  

§   1.   Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta Szczyrk:  

1.   od budynków mieszkalnych lub ich części łącznie ze znajdującymi się w   nich garażami -   0,74 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej;  

2.   od budynków lub ich części związanych z   prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (w tym wynajmu pokoi gościnnych i   stołówki domowej również w   gospodarstwach agroturystycznych) -   23,03 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej rocznie w   tym:  

3.   od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -   10,75 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej;  

4.   od budynków lub ich części związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -   4,68 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej;  

5.   od pozostałych budynków lub ich części:  

1)   użytkowanych przez właściciela i   członków jego rodziny na cele rekreacyjno - wypoczynkowe -   7,73 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej;  

2)   zajętych przez osoby fizyczne na pomieszczenia gospodarcze lub chów drobnego inwentarza -   1,00 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej, z   wyjątkiem budynków, o   których mowa w   art. 7   ust.1 pkt 4   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych;  

3)   zajętych na garaże wolnostojące z   wyjątkiem związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza i   leśna -   1,00 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej;  

4)   zajętych lub użytkowanych na inne cele niż wymienione w   pkt 1-5 -   7,73 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej;  

5)   zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -   7,73 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej;  

6.   od budowli określonych w   art. 4   ust. 1   pkt 3   oraz ust. 3-7 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych związanych wyłącznie z   prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza i   leśna -   2%   ich wartości;  

7.   od gruntów:  

1)   związanych z   działalnością gospodarczą inną niż działalność rolnicza lub leśna, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków -   0,89 zł od 1   m 2 ;  

2)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -   4,56 zł od 1   ha   powierzchni;  

3)   od pozostałych gruntów (niesklasyfikowanych w   ewidencji gruntów i   budynków jako użytki rolne) -   0,35 zł od 1   m 2 powierzchni;  

4)   od pozostałych gruntów, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -   0,46 zł 1   m 2 powierzchni.  

§   2.   Podatek, o   którym mowa w   uchwale, należy wpłacać na konto Gminy Szczyrk.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr XXXIV/157/2012 z   dnia 4   grudnia 2012 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.  

§   4.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2014 roku.  

§   6.   Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w   siedzibie Urzędu Miejskiego w   Szczyrku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Szczyrku  


Antoni   Byrdy

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »