| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/262/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013 r. poz. 594), oraz art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   2012 r., poz. 391), art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Szczyrku  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   W zamian za opłatę uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, które w   części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a   w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady - gmina Szczyrk będzie świadczyła następujące usługi w   zakresie gospodarowania odpadami:  

1)   odbiór od właścicieli w/w nieruchomości - odpadów:  

a)   zmieszanych (nieselektywnie zebranych),  

b)   selektywnie zebranych, w   sposób określony w   § 9   ust. 3   pkt 1   i 2   Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Szczyrk.  

2)   przyjęcie – określonych w   § 9   ust. 3   pkt 3   oraz ust. 5   i 6   w/w Regulaminu – odpadów, dostarczonych przez właściciela nieruchomości, do punktu selektywnej zbiórki,  

a)   Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w   gminie Szczyrk stanowi załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

3)   odbiór – przeterminowanych leków dostarczonych przez właścicieli nieruchomości ze wskazanych aptek na terenie gminy Szczyrk.  

2.   Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, które w   części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a   w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady - w   ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się miesięczny limit ilościowy odbieranych odpadów na poziomie 120 litrów odpadów na mieszkańca.  

§   2.   1.   W zamian za opłatę uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady – gmina Szczyrk będzie świadczyła – z   zastrzeżeniem ust. 2   – usługę polegającą na odbiorze od właścicieli nieruchomości – pojemników w   ilości określonej w   złożonej przez właścicieli nieruchomości deklaracji, w   tym odpadów:  

a)   zmieszanych (nieselektywnie zebranych),  

b)   selektywnie zebranych, w   sposób określony w   § 9   ust. 3   Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Szczyrk.  

2.   Każda liczba pojemników ponad zadeklarowaną, zostanie odebrana za dodatkową opłatą za odbiór i   zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z   odrębną uchwałą o   usługach dodatkowych i   wysokością cen za te usługi.  

§   3.   Częstotliwość odbioru odpadów bezpośrednio od właścicieli nieruchomości określona została w   § 10 Regulaminu utrzymania czystości i   porządku w   gminie Szczyrk.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.  

§   5.   Z dniem wejścia w   życie niniejszej uchwały tracą moc wcześniejsze uchwały w   sprawie szczegółowego sposobu i   zakresu świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów: Uchwała nr XXXV/180/2012 Rady Miejskiej w   Szczyrku z   dnia 27 grudnia 2012 r. w   sprawie w   sprawie szczegółowego sposobu i   zakresu świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów oraz Uchwała nr XLIII/228/2013 Rady Miejskiej w   Szczyrku z   dnia 25 czerwca 2013 r. w   sprawie zmiany uchwały nr XXXV/180/2012 Rady Miejskiej w   Szczyrku z   dnia 27 grudnia 2012 r. w   sprawie w   sprawie szczegółowego sposobu i   zakresu świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Szczyrku  


Antoni   Byrdy

 


Załącznik do Uchwały Nr LI/262/2013
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w   gminie Szczyrk  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »