| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/262/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013 r. poz. 594), oraz art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   2012 r., poz. 391), art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Szczyrku  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   W zamian za opłatę uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, które w   części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a   w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady - gmina Szczyrk będzie świadczyła następujące usługi w   zakresie gospodarowania odpadami:  

1)   odbiór od właścicieli w/w nieruchomości - odpadów:  

a)   zmieszanych (nieselektywnie zebranych),  

b)   selektywnie zebranych, w   sposób określony w   § 9   ust. 3   pkt 1   i 2   Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Szczyrk.  

2)   przyjęcie – określonych w   § 9   ust. 3   pkt 3   oraz ust. 5   i 6   w/w Regulaminu – odpadów, dostarczonych przez właściciela nieruchomości, do punktu selektywnej zbiórki,  

a)   Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w   gminie Szczyrk stanowi załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

3)   odbiór – przeterminowanych leków dostarczonych przez właścicieli nieruchomości ze wskazanych aptek na terenie gminy Szczyrk.  

2.   Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, które w   części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a   w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady - w   ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się miesięczny limit ilościowy odbieranych odpadów na poziomie 120 litrów odpadów na mieszkańca.  

§   2.   1.   W zamian za opłatę uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady – gmina Szczyrk będzie świadczyła – z   zastrzeżeniem ust. 2   – usługę polegającą na odbiorze od właścicieli nieruchomości – pojemników w   ilości określonej w   złożonej przez właścicieli nieruchomości deklaracji, w   tym odpadów:  

a)   zmieszanych (nieselektywnie zebranych),  

b)   selektywnie zebranych, w   sposób określony w   § 9   ust. 3   Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Szczyrk.  

2.   Każda liczba pojemników ponad zadeklarowaną, zostanie odebrana za dodatkową opłatą za odbiór i   zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z   odrębną uchwałą o   usługach dodatkowych i   wysokością cen za te usługi.  

§   3.   Częstotliwość odbioru odpadów bezpośrednio od właścicieli nieruchomości określona została w   § 10 Regulaminu utrzymania czystości i   porządku w   gminie Szczyrk.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.  

§   5.   Z dniem wejścia w   życie niniejszej uchwały tracą moc wcześniejsze uchwały w   sprawie szczegółowego sposobu i   zakresu świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów: Uchwała nr XXXV/180/2012 Rady Miejskiej w   Szczyrku z   dnia 27 grudnia 2012 r. w   sprawie w   sprawie szczegółowego sposobu i   zakresu świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów oraz Uchwała nr XLIII/228/2013 Rady Miejskiej w   Szczyrku z   dnia 25 czerwca 2013 r. w   sprawie zmiany uchwały nr XXXV/180/2012 Rady Miejskiej w   Szczyrku z   dnia 27 grudnia 2012 r. w   sprawie w   sprawie szczegółowego sposobu i   zakresu świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Szczyrku  


Antoni   Byrdy

 


Załącznik do Uchwały Nr LI/262/2013
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w   gminie Szczyrk  

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »