| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.536.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 6 grudnia 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXIX/559/13 Rady Miasta Knurów z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami na terenie Gminy Knurów na lata 2013 - 2017"

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXIX/559/13 Rady Miasta Knurów z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami na terenie Gminy Knurów na lata 2013 - 2017", w całości, jako niezgodnej z art. 87 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada Miasta Knurów, na sesji w dniu 30 października 2013 r. przyjęła "Program Opieki nad Zabytkami na terenie Gminy Knurów na lata 2013 -2017". W podstawie prawnej uchwały został przywołany art. 87 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z którym gminny program opieki nad zabytkami przyjmuje rada gminy, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jednakże analizując ww. przepis należy również wziąć po uwagę art. 87 ust. 1 ustawy, regulujący kwestię okresu, na jaki powinien być uchwalony plan ochrony zabytków. Zgodnie bowiem z tym przepisem, wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza na okres 4 lat gminny program opieki nad zabytkami. Z powyższego wynika, iż gminny plan opieki nad zabytkami winien obowiązywać przez okres 4 lat.

Tymczasem program opieki nad zabytkami na terenie Gminy Knurów uchwalony został na okres dłuższy niż określony w art. 87 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Analizując postanowienia całego programu opieki nad zabytkami na terenie Gminy Knurów stwierdzić należy, iż program ten został uchwalony na lata 2013-2017, tak więc na 5 lat, co stoi w sprzeczności z wyżej przytoczonymi przepisami ustawy.

W piśmie z dnia 5 grudnia 2013 r. Nr BRN.0711.2.5.2013 Przewodniczący Rady Miejskiej w Knurowie, Pan Jan Trzesiok, składając wyjaśnienia w toku postępowania nadzorczego powołał się między innymi na regulację art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm., stanowiącego o dacie wejścia w życie aktów normatywnych.

Odnosząc się do tych wyjaśnień Pana Przewodniczącego, organ nadzoru zaznacza, iż uchwała dotycząca programu opieki nad zabytkami nie stanowi aktu prawa miejscowego. Sam "program opieki nad zabytkami" jest tylko i wyłącznie aktem kierownictwa wewnętrznego (podlegającym ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym z mocy przepisów ustawy - art. 87 ust. 4). Nie będzie on stanowił podstawy do podejmowania decyzji wobec osób trzecich, nie będzie także źródłem jakichkolwiek roszczeń tych podmiotów względem gminy. Program to plan, określający cele i kierunki działań oraz zadania w zakresie ochrony zabytków, opieki nad nimi, a także warunki i sposób ich realizacji. Zawiera więc on pewne wytyczne dla gminy podejmującej działania służące szeroko pojętej "opiece nad zabytkami". Trudno zatem uznać, że uchwała przyjmująca te wytyczne może posiadać walor aktu prawa miejscowego. Publikacja przedmiotowej uchwały w dzienniku urzędowym ma charakter wyłącznie informacyjny, stąd art. 4 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych nie będzie miał w tym przypadku zastosowania.

W piśmie z dnia 5 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Miejskiej podniósł również, iż przedmiotowa uchwała zaczęła obowiązywać dnia 27 listopada 2013 r., stąd oczywistym jest, iż będzie obowiązywać przez 4 lata do dnia 27 listopada 2017 r.

Odnosząc się do powyższego argumentu stwierdzić należy, iż w żadnej części programu nie pojawia się data dzienna obowiązywania programu. Zgodnie z art. 2 Konstytucji podstawową zasadą państwa prawnego jest bowiem to, że władze publiczne działać mogą jedynie na podstawie i w ramach prawa oraz czynić tylko to, co prawo im dozwala lub nakazuje, obywatele zaś mogą czynić to wszystko, czego im prawo nie zakazuje. Wśród szczegółowych reguł wyprowadzonych z art. 2 wymienia się m.in. podział władz, niezawisłość sądów i prawo każdego do sądu, do uczciwego oraz bezstronnego wymiaru sprawiedliwości, przestrzeganie zasad poprawnego prawotwórstwa, jawność i jasność prawa , niedziałanie prawa wstecz ( P. Winczorek "Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., wyd. Liber, Warszawa 2000, s. 15 ). Przyjmując stanowisko zaprezentowanie z piśmie wyjaśniającym trudno jednakże uznać, iż program przestanie obowiązywać z dniem 27 listopada 2017r., jeśli z treści programu wynika, iż obowiązuje on w latach 2013 - 2017 r., czyli przez cały 2017 rok, do 31 grudnia 2017r.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż uchwała Nr XXXIX/559/13 Rady Miasta Knurów z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami na terenie Gminy Knurów na lata 2013 - 2017", w całości podjęta została z istotnym naruszeniem prawa, co uzasadnia stwierdzenie jej nieważności w całości.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego


Iwona Andruszkiewicz

Otrzymują:

1) Rada Miasta Knurów

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »