| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Chorzów

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVII/457/12 Rady Miasta z dnia 25 października 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów

Na podstawie art.16 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późn.zmianami) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XXVII/457/12 Rady Miasta z dnia 25 października 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2013 r. poz.2317), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1. uchwała Nr XXXII/562/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 marca 2013 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/457/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów (tekst jednolity - obwieszczenie Nr 2/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2013 r., (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2013 r. poz.2317),

2. uchwała Nr XXXIV/608/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 maja 2013 r. o zmianie uchwały Nr XXVII/457/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 10 czerwca 2013 r. poz.4222).

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek


Załącznik do ObwieszczeniaRady Miasta Chorzów

Rady Miasta Chorzów z dnia 28 listopada 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/457/12
Rady Miasta Chorzów
z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz.391 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po konsultacjach określonych uchwałą Nr LI/972/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Chorzów
uchwala

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA CHORZÓW

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chorzów.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) garażu- rozumie się przez to samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu, przeznaczony do przechowywania i bieżącej, niezawodowej obsługi samochodów osobowych, będący garażem zamkniętym z pełną obudową zewnętrzną i zamykanymi otworami albo garażem otwartym bez ścian zewnętrznych albo ze ścianami niepełnymi lub ażurowymi,

2) Mieście– należy przez to rozumieć Miasto Chorzów,

3) MPZO – rozumie się przez to Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów, stanowiący pojazd, którego obsługa odbiera odpady od mieszkańców Miasta Chorzowa zgodnie z harmonogramem objazdu terenu Miasta,

4) koszu ulicznym– rozumie się przez to stojący lub wiszący pojemnik przeznaczony do wrzucania sporadycznie i w niewielkich ilościach drobnych odpadów przez przechodniów. Kosze ustawione są w wybranych miejscach publicznych, w tym w niektórych fragmentach pasa drogowego, które to miejsca charakteryzują się znacznym natężeniem ruchu pieszych,

5) odpadach budowlanych i rozbiórkowych (odpadach remontowo - budowlanych)– rozumie się przez to odpady pochodzące z remontów, budów i rozbiórek, prowadzonych samodzielnie przez właścicieli nieruchomości,

6) odpadach komunalnych wielkogabarytowych– rozumie się przez to odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę w typowych pojemnikach na odpady (np. stare meble, wózki dziecięce, materace, okna itp.),

7) pojemniku– rozumie się przez to pojemnik lub kontener przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych;

8) PSZOK– rozumie się przez to stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, również odpadów komunalnych niebezpiecznych, zlokalizowany na terenie Miasta, prowadzony przez podmiot wyłoniony w drodze postępowania na odbieranie odpadów komunalnych z terenu Miasta,

9) zabudowie jednorodzinnej- rozumie się przez to budynek mieszkalny jednorodzinny bądź zespół takich budynków, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich osób budynkami garażowymi i gospodarczymi,

10) zabudowie wielorodzinnej- rozumie się przez to budynek mieszkalny zawierający więcej niż dwa lokale mieszkalne bądź zespół takich budynków.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego

§ 2.

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) zbieranie i pozbywanie się odpadów komunalnych stałych oraz odprowadzenie nieczystości ciekłych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie,

2) prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych (odpadów remontowo - budowlanych) oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych i bioodpadów (odpadów ulegających biodegradacji),

3) dbanie o czystość i porządek na terenie nieruchomości nie dopuszczając do przepełnienia pojemników i zalegania odpadów na ziemi,

4) niezwłoczne usuwanie odpadów powstałych w wyniku remontu lokali, budynków (np. gruzu i tym podobnych odpadów poremontowych).

2. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów realizuje się poprzez:

1) zbiórkę odpadów w pojemnikach, ustawionych w tzw. gniazdach na terenie Miasta, dla następujących frakcji odpadów:

a) papier,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe

2) zbiórkę wytwarzanych na terenie nieruchomości następujących frakcji odpadów:

a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) odpady wielkogabarytowe,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe(odpady remontowo - budowlane),

f) zużyte opony

g) odzież

3) zbiórkę odpadów zielonych (ulegających biodegradacji odpadów z terenów zieleni, np. trawa, gałęzie),

4) zbiórkę bioodpadów (odpadów ulegających biodegradacji).

3. Dopuszcza się umieszczanie odpadów zielonych (np. trawy, gałęzi) w przeźroczystych workach.

4. Dopuszcza się umieszczanie odzieży z włókien naturalnych w pojemnikach przeznaczonych na bioodpady (odpady ulegające biodegradacji).

§ 3.

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny i obiekty służące do użytku publicznego, są zobowiązani do ustawienia na tych terenach lub obiektach pojemników lub koszy ulicznych na odpady komunalne i systematycznego ich opróżniania, w sposób nie dopuszczający do ich przepełnienia.

§ 4.

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez właściciela nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do miejskiej kanalizacji sanitarnej - po spełnieniu wymagań określonych w przepisach odrębnych lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych, do ziemi oraz do kanalizacji deszczowej.

2. Zezwala się na dokonywanie doraźnych napraw samochodów np. wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje wyłącznie za zgodą właściciela nieruchomości, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady gromadzone będą w sposób umożliwiający ich usunięcie i przekazanie do punktu selektywnego zbierania odpadów na terenie Miasta.

3. Przeprowadzanie napraw blacharsko – lakierniczych oraz napraw powodujących powstanie odpadów niebezpiecznych może odbywać się wyłącznie w warsztatach prowadzących działalność w tym zakresie.

§ 5.

1. Właściciele garaży są zobowiązani do zbierania odpadów powstałych w wyniku użytkowania pomieszczenia garażu i eksploatacji pojazdów, z zastosowaniem § 2 ust.1 - 4 niniejszego Regulaminu.

Rozdział 3.

Rodzaje i minimalna wielkośćpojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagania dotyczące warunków ich rozmieszczenia i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 6.

1. Do zbierania odpadów na terenie Miasta przewidziane są:

1) kosze uliczne o minimalnej pojemności 0,02 m³,

2) pojemniki na odpady komunalne zmieszane o minimalnej pojemności 0,12 m³,

3) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru, tektury, opakowań wielomateriałowych o minimalnej pojemności 0,24 m³,

4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki bioodpadów (odpadów ulegających biodegradacji) o minimalnej pojemności 0,12 m³,

5) kontenery, pojemniki, worki typu big bag przeznaczone na odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady remontowo - budowlane) z uwzględnieniem pojemności do ilości przewidywanych odpadów,.

2. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o pojemności dostosowanej do rzeczywistych potrzeb, zgodnie z § 6 ust.1 pkt 2 niniejszego Regulaminu.

3. Pojemniki na odpady z selektywnej zbiorki, muszą posiadać informacje w formie graficznej i tekstowej o przeznaczeniu i sposobie użytkowania pojemnika.

4. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w następujący sposób:

1) bioodpady (odpady ulegające biodegradacji) - zbierane do odrębnego przeznaczonego do tego celu pojemnika koloru brązowego, zlokalizowanego w miejscu w którym znajdują się pojemniki przeznaczone na odpady komunalne,

2) surowce wtórne - zbierane do odrębnych pojemników ustawionych przez podmiot uprawniony w tzw. gnieździe, w następującej kolorystyce:

- niebieski – papier i tektura opakowaniowe i nieopakowaniowe,

- żółty – opakowania z tworzyw sztucznych, z metali i opakowania wielomateriałowe (np. laminaty z udziałem papieru, tworzyw sztucznych i aluminium, tzw. Tetra Paki). Dopuszcza się pojemnik siatkowy do zbierania opakowań z tworzyw sztucznych, z metali i opakowań wielomateriałowych,

- zielony – opakowania szklane. Dopuszcza się pojemnik w kolorystyce zielono-białej do oddzielnego zbierania opakowań szklanych kolorowych i bezbarwnych

3) odpady niebezpieczne - nie wymagają specjalnych pojemników do zbierania; należy je oddawać do MPZO lub PSZOK, prowadzonych przez podmiot uprawniony, wyłoniony przez Miasto w drodze postępowania, zgodnie z ustalonym harmonogramem przyjęć, przekazanym przez ww. podmiot, którego wykaz znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta Chorzów,

4) odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych pojemników do zbierania; należy wystawiać je na chodnik przed wejściem do nieruchomości w wyznaczonych harmonogramem terminach, którego wykaz znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta Chorzów,

5) odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady remontowo - budowlane), po zgłoszeniu tego faktu w formie zlecenia w Urzędzie Miasta Chorzów są składane do zamówionego kontenera, pojemnika lub worka typu big - bag i wywiezione na własny koszt. Odpady te można bezpłatnie dostarczyć do PSZOK w ilości do 2 m3jednorazowo. W przypadku odpadów budowlanych i rozbiórkowych (odpadów remontowo-budowlanych) powstałych w związku ze świadczeniem usług przez firmę na zlecenie/umowę, zagospodarowanie odpadów należy do obowiązków firmy,

6) odpady zielone (ulegające biodegradacji odpady z terenów zieleni, np. trawa, gałęzie) zbierane do pojemnika lub przeźroczystego worka na odpady o pojemności worka 0,12 m3, umożliwiającego identyfikację zawartości. Odpady zielone powinny być dostarczane do PSZOK lub zgodnie z harmonogramem wystawione na chodnik przed wejściem do nieruchomości lub w miejscu umożliwiającym ich łatwy odbiór. Harmonogram przekazany będzie przez podmiot uprawniony wyłoniony przez Miasto w drodze postepowania. Harmonogram znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta Chorzów.

5. Pojemniki lub kontenery do zbierania:

1) odpadów niesegregowanych (zmieszanych) udostępniane są właścicielowi nieruchomości przez podmiot uprawniony, wyłoniony przez Miasto w drodze postępowania,

2) odpadów budowlanych i rozbiórkowych (odpadów remontowo - budowlanych) udostępniane są odpłatnie przez podmiot uprawniony, wyłoniony przez Miasto w drodze postępowania. Dopuszcza się zbieranie odpadów budowlanych i rozbiórkowych (odpadów remontowo - budowlanych) w workach typu big - bag. Usługa odbioru jest dodatkowo płatna (wyjątek stanowi bezpłatne dostarczenie przez mieszkańca Chorzowa do PSZOK odpadów budowlanych i rozbiórkowych (odpadów remontowo - budowlanych) w ilości do 2 m3jednorazowo),

3) odpadów z selektywnej zbiórki udostępniane są właścicielowi nieruchomości przez podmiot uprawniony, wyłoniony przez Miasto w drodze postępowania,

4) bioodpadów (odpadów ulegających biodegradacji) udostępniane są właścicielowi nieruchomości przez podmiot uprawniony, wyłoniony przez Miasto w drodze postępowania.

6. Pojemniki do selektywnej zbiórki winny być ustawiane na osiedlach mieszkaniowych w tzw. gniazdach, z zachowaniem odrębności składowania dla danej frakcji.

7. Kosze uliczne winny być rozmieszczone w pasach dróg publicznych o nasilonym ruchu pieszych, przystankach komunikacyjnych, przy przejściach podziemnych oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 7.

1. Na terenie nieruchomości pojemniki, kontenery lub worki na odpady należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, zgodnie z § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 8.

1. Mieszkaniec zabudowy wielorodzinnej średniorocznie wytwarza415 kg/mieszkańca/rokodpadów, co daje 3,43 m³ odpadów. W cyklu wywozu raz na tydzień potrzebuje pojemnik o pojemności 0,07 m³.

2. Mieszkaniec zabudowy jednorodzinnej średniorocznie wytwarza415 kg/mieszkańca/rokodpadów, co daje 1,9 m3odpadów. W cyklu wywozu raz na tydzień potrzebuje pojemnik o pojemności 0,04 m3.

3. ustala się następującą średniotygodniową ilość wytwarzanych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

1) dla budynków mieszkalnych:

a) w zabudowie jednorodzinnej 0,04 m3na mieszkańca lecz nie mniej niż 1 pojemnik 0,12 m³ lub 0,14 m³ na każdą nieruchomość, przyjmując, że jeden pojemnik przeznaczony jest maksymalnie dla 5 osób,

b) w zabudowie wielorodzinnej 0,07 m³ /osobę,

2) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej – 0,01 m³ na każdego pracownika, interesanta, klienta, odwiedzającego,

3) dla szkół wszelkiego typu –nie mniej niż 0,01 m³ na każdego ucznia (studenta) i pracownika,

4) dla żłobków i przedszkoli – nie mniej niż 0,012 m³ na każde dziecko i pracownika,

5) dla lokali handlowych - nie mniej niż 0,06 m³ na każdego pracownika, klienta, gościa, lecz co najmniej 1 pojemnik 0,12 m³ na lokal,

6) dla punktów handlowych poza lokalem (handel uliczny i obwoźny) – nie mniej niż 0,1 m³ na każdego zatrudnionego lecz co najmniej 1 pojemnik 0,12 m³ na każdy punkt oraz pojemniki dla odpadów wydzielonych selektywnie. Zezwala się na wspólne korzystanie przez kilku handlujących z jednego lub kilku pojemników na odpady za zgodą właściciela pojemnika oraz w porozumieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne wyłonionym przez gminę w drodze postępowania, zachowując przy tym minimalną pojemność pojemnika,

7) place targowe-nie mniej niż 0,004 m³/m²,

8) dla lokali gastronomicznych – nie mniej niż 0,12 m³ na każdego pracownika, gościa, klienta,

9) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – nie mniej niż 0,13 m³/punkt lecz co najmniej jeden pojemnik 0,12 m³ na każdy punkt,

10) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – 0,01 m³ /pracownika lecz co najmniej pojemnik 0,12 m³ na zakład,

11) dla szpitali, nie mniej niż 0,13 m³ /łóżko,

12) internatów, hoteli, pensjonatów itp. – nie mniej niż 0,01 m³ /miejsce,

13) dla ogródków działkowych – nie mniej niż 0,03 m³ na każdą działkę,

14) dla cmentarzy – nie mniej niż 1,35 Mg/ha,

15) dla garaży – nie mniej niż 0,01 m³ /garaż.

- W przypadkach określonych w punktach 5 i 6, jeśli prowadzona jest działalność spożywcza, gastronomiczna oraz w punktach 7 i 8, należy dodatkowo na zewnątrz poza lokalem ustawić dostateczną ilość koszy ulicznych.

Rozdział 4.

Częstotliwośći sposób pozbywania sięodpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9.

1. Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1) bioodpady (odpady ulegające biodegradacji) odbierane są z częstotliwością dostosowaną do potrzeb, w okresie od maja do września – co najmniej raz w tygodniu, a w okresie od października do kwietnia - co najmniej co dwa tygodnie,

2) surowce wtórne odbierane są co najmniej 1 raz w miesiącu, z częstotliwością gwarantującą właściwy przebieg segregacji,

3) odpady niebezpieczne pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych odbierane są w zabudowie jedno i wielorodzinnej zgodnie z harmonogramem dla MPZO ustalonym z podmiotem uprawnionym wyłonionym przez Miasto w drodze postępowania. Harmonogram odbierania odpadów niebezpiecznych, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych, przekazany przez ww. podmiot, znajduje się także na stronie BIP Urzędu Miasta Chorzów,

4) odpady wielkogabarytowe odbierane są :

a) w zabudowie jednorodzinnej - 2 razy w roku, zgodnie z harmonogramem przekazanym przez podmiot uprawniony, wyłoniony przez Miasto w drodze postępowania, który znajduje się także na stronie BIP Urzędu Miasta Chorzów,

b) w zabudowie wielorodzinnej - co dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem przekazanym przez podmiot uprawniony, wyłoniony przez Miasto w drodze postępowania, który znajduje się także na stronie BIP Urzędu Miasta Chorzów,

5) odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady remontowo-budowlane) odbierane są na indywidualne odpłatne zgłoszenie złożone w Urzędzie Miasta Chorzów,

6) odpady zielone (ulegające biodegradacji odpady z terenów zieleni, np. trawa, gałęzie) odbierane są:

a) w zabudowie jednorodzinnej - zgodnie z ustalonym harmonogramem, który zostanie przekazany przez podmiot uprawniony, wyłoniony w drodze postępowania, który znajduje się także na stronie BIP Urzędu Miasta Chorzów,

b) w zabudowie wielorodzinnej - dostarczone przez właściciela nieruchomości do PSZOK, którego wykaz znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta Chorzów,

7) odpady niesegregowane (zmieszane) odbierane są:

a) w zabudowie jednorodzinnej - z częstotliwością dostosowaną do potrzeb, co najmniej co dwa tygodnie,

b) w zabudowie wielorodzinnej - z częstotliwością dostosowaną do potrzeb, co najmniej raz w tygodniu,

8) z ogródków działkowych:

a) od marca do końca października - z częstotliwościądostosowanądo potrzeb, co najmniej raz na dwa tygodnie

b) od listopada do końca lutego – wg potrzeb, na telefoniczne zgłoszenie,

9) z garaży - z częstotliwością dostosowaną do potrzeb, co najmniej raz w miesiącu.

2. Ustala się częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości:

1) zbiorniki bezodpływowe - nieczystości ciekłe będą opróżniane z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu,

2) przydomowe oczyszczalnie ścieków - osady będą opróżniane z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji, z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu.

3. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) kosze uliczne zlokalizowane przy drogach publicznych, na skwerach, w parkach, zieleńcach opróżniane będą z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i wysypywania odpadów na ziemię,

2) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy:

a) poza okresami Świąt - co najmniej co dwa tygodnie

b) w okresie Świąt (Wielkanoc, Boże Narodzenie, Wszystkich Świętych) - co najmniej 1 raz w tygodniu

3) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są zobowiązani usuwać odpady co najmniej co dwa tygodnie,

4) właściciele lokali gastronomicznych są zobowiązani usuwać odpady co najmniej raz w tygodniu.

4. Niezależnie od ustaleń zawartych w § 6 ust.4, odpady zbierane selektywnie, mieszkańcy Miasta mogą pozbywać się w następujący sposób:

1) przekazywać do MPZO lub do PSZOK, zlokalizowanego na terenie Miasta, którego wykaz znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta Chorzów,

2) zużyte lekarstwa wrzucać do pojemników, znajdujących się w wyznaczonych aptekach, których wykaz znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta Chorzów,

3) baterie wrzucać do pojemników, znajdujących się w wyznaczonych obiektach i budynku Urzędu Miasta, których wykaz znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta Chorzów.

§ 10.

Sposób pozbywania sięodpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić pojemniki wypełnione odpadami w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru na chodnik lub ciąg pieszo - jezdny przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się także, za zgodą właściciela nieruchomości, wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.

2. Odpady wielkogabarytowe muszą być wystawione w terminie przewidzianym w § 9 ust.1 pkt 4, na chodnik lub ciąg pieszo - jezdny przed wejściem na teren nieruchomości lub w zabudowie wielorodzinnej na miejsce do tego celu wyznaczone przez zarządcę.

3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę.

4. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości ciekłych, pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć. Jeżeli zachodzi taka konieczność miejsce po zanieczyszczeniach należy zdezynfekować

5. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków powinna być dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczenia określonego w przepisach odrębnych.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 11.

1. Ustala się gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z terenu Miasta Chorzów wyłącznie w oparciu o regionalne i zastępcze instalacje przetwarzania odpadów komunalnych przypisane dla Regionu II, wynikającego z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego.

2. Ustala się ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez wprowadzenie na terenie Miasta selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 12.

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniami terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Osoby utrzymujące gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia, w którym są przetrzymywane.

3. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:

1) ich stały i skuteczny dozór,

2) prowadzenie i dozorowanie psa w sposób uniemożliwiający atak na osoby trzecie lub inne zwierzęta,

3) nie wprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady miasta; zakaz nie dotyczy osób niepełnosprawnych,

4. Zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem; nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;

5. Zwolnienie psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

6. Nie wprowadzanie psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak: schroniska, lecznice, wystawy itp.; zakaz nie dotyczy osób niepełnosprawnych.

7. Usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych (zieleńcach, parkach, pasach rozdziału dróg itp.); zakaz nie dotyczy osób niepełnosprawnych.

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 14.

1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na zwartych terenach, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne oraz obiektach im przynależnych, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich w przypadku posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt, spełniających wymogi odrębnych przepisów.

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są przestrzegać zapisów § 2 niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1) składować obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej, na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się do gruntu,

2) ule z pszczołami, ustawiać w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich,

3) gromadzić i usuwać powstające w związku z prowadzoną działalnością rolniczą odpady i nieczystości w sposób zgodny z prawem.

Rozdział 8.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 15.

1. Ustala się, że teren mieszczący się w granicach administracyjnych Miasta Chorzowa traktowany jest jako jeden obszar podlegający deratyzacji. Teren Miasta podlega dwukrotnej deratyzacji w ciągu każdego roku kalendarzowego, w okresach:

1) wiosennym w terminie 1 kwietnia - 30 kwietnia każdego roku,

2) jesiennym w terminie 1 października - 31 października każdego roku. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli nieruchomości budynków jednorodzinnych, może być realizowany w miarę potrzeb.

2. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r., z wyjątkiem § 2 ust.2, § 6 ust.1 oraz ust.4 - 6, § 9 ust.1 i 4, § 10 ust.2 oraz § 11 ust.1 - 2, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

§ 18.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc obowiązujące uchwały:

- Nr XLVIII/996/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów,

- Nr XIX/332/08 z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/996/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów,

- Nr LII/1000/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/996/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów,

- Nr XVI/243/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/996/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »