| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 179, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
o g ł a s z a:

Tekst jednolity Uchwały Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 1819) zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim:

1) Nr XXVIII/231/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 3185);

2) Nr XXX/251/13 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/231/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 4065),

3) Nr XXX/252/13 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, zmienianej Uchwałą Nr XXVIII/231/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów i Uchwałą Nr XXX/251/13 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/231/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 4066),

4) Nr XXXIII/288/13 z dnia 16 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 6204)

w brzmieniu załącznika do obwieszczenia.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Myśliwczyk


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 29.11.2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/210/12
RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
u c h w a l a:

§ 1.

1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

a) zmieszane odpady komunalne,

b) papier,

c) tworzywa sztuczne,

d) opakowania wielomateriałowe,

e) metal,

f) szkło,

g) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

h) meble i inne odpady wielkogabarytowe.

2. Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne odbierane będą z nieruchomości zamieszkałych w ilości

60 litrów/osobę/miesiąc.

3. Odpady wymienione w ust. 1 pkt b, c, d, e, f, g, h odbierane będą w każdej zebranej ilości przez właściciela nieruchomości zamieszkałej.

4. [1]),[2]) Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, z uwzględnieniem zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.

1. Ustala się, iż na terenie Gminy Miasteczko Śląskie usługi świadczył będzie punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

1a. [3]) Świadczenie usług w punkcie, o którym mowa w ust. 1 określają Regulaminy Funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych stanowiące załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim oraz na ulotce z harmonogramem odbioru odpadów z nieruchomości.

3. W ramach punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać poniższe frakcje odpadów:

a) meble i inny sprzęt wielkogabarytowy,

b) zużyte opony,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) papier,

e) szkło,

f) tworzywa sztuczne,

g) metal,

h) opakowania wielomateriałowe,

i) odpady zielone,

j) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.

4. Odpady niebezpieczne typu przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyte akumulatory odbierane będą w formie punktu mobilnego zorganizowanego przez Gminę.

5. Transport odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

6. Odpady wymienione w ust. 3 i 4 odbierane są w każdej zebranej ilości od właściciela nieruchomości zamieszkałej z terenu Gminy Miasteczko Śląskie

§ 3.

1. Odpady komunalne niesegregowane oraz odpady pozostałe po wydzieleniu w drodze selektywnej zbiórki będą odbierane z terenu nieruchomości z następującą częstotliwością w przypadku:

a) nieruchomości jednorodzinnych:

- odpady zmieszane - nie rzadziej niż co 2 tygodnie

- odpady zbierane selektywnie (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, szkło) -nie rzadziej niż 1 raz na cztery tygodnie

b) nieruchomościwielolokalowych:

- odpady zmieszane - nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu,

- odpady zbierane selektywnie(papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, szkło)- nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu

c) nieruchomości wielorodzinnych:

- odpady zmieszane - nie rzadziej niż co 2 tygodnie.

- odpady zbierane selektywnie (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, szkło)- nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie

2. Odpady wielkogabarytowe będą odbierane minimum raz w roku zgodnie z ustalonym przez Gminę harmonogramem, jak również będzie możliwość oddania ich do punktu selektywnego odbioru odpadów komunalnych.

3. Przeterminowane leki należy wydzielać ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.

4. Zużyte baterie należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników, które znajdują się na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z terenu nieruchomości zamieszkałej odbierany będzie w punkcie selektywnego odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.

6. Odpady niebezpieczne pochodzące z terenu nieruchomości zamieszkałej odbierane będą w formie punktu mobilnego zorganizowanego przez Gminę Miasteczko Śląskie minimum raz w roku zgodnie z harmonogramem podanym do wiadomości mieszkańcom.

7. Na terenach nieruchomości jednorodzinnych odpady komunalne ulegające biodegradacji można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu bądź oddać do punktu selektywnego odbioru odpadów.

8. Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości zamieszkałej powstające z pielęgnacji zieleni, w przypadku braku możliwości ich kompostowania można będzie oddawać do punktu selektywnego odbioru odpadów.

§ 4.

O terminie odbioru zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych oraz zbieranych odpadów komunalnych w sposób selektywny - mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie, zostaną poinformowani poprzez dostarczenie "harmonogramu" określającego termin odbioru odpadów komunalnych z poszczególnych nieruchomości, jak również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskimwww.miasteczko-slaskie.pl

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .XXV/210/12
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r.

Regulamin funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miasteczku Śląskim przy ulicy Przyjaźni 2a[4])

Regulamin określa sposób przyjmowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie z przeznaczeniem do unieszkodliwienia i odzysku świadczonych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej: PSZOK) w Miasteczku Śląskim.

§ 1.

Zasady ogólne

1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

2. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów.

3. Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie gminy Miasteczko Śląskie.

4. Dodatkowo prowadzący PSZOK może zażądać dokumentu potwierdzającego uiszczenie na rzecz Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika PSZOK.

§ 2.

Ustalenia szczegółowe

1. PSZOK w Miasteczku Śląskim przy ul. Przyjaźni 2a czynny jest jeden raz w tygodniu (sobota) w godzinach od 8:00 do 12:00 .

2. PSZOK przyjmuje odpady komunalne bezpłatnie tylko od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miasteczko Śląskie.

3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.

4. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

5. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie takie odpady komunalne jak:

- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

- szkło,

- odpady wielkogabarytowe,

- zużyte opony,

- metal i złom,

- odzież tekstylna,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

6. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów komunalnych:

- zmieszane odpady komunalne,

- lampy fluorescencyjne

- baterie alkaiczne i pozostałe,

- akumulatory ołowiowe, niklowo - kadmowe,

- oleje silnikowe przepracowane,

- filtry samochodowe olejowe, paliwowe, powietrzne,

- przeterminowane lekarstwa,

- opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach,

- chemikalia,

- odpady ulegające biodegradaji, w tym zielone,

- odpady zawierające azbest,

- szyby samochodowe,

- szkło zbrojone i hartowane,

- materiały izolacyjne: styropiana, pap, wełna mineralna,

- części samochodowe,

- odpady budowlane.

7. Dostarczający odpady komunalne zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:

- stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych,

- stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach,

- stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych.

§ 3.

Postanowienia końcowe

1. Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu, na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów.

2. Nadzór nad Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miasteczku Śląskim prowadzi Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskimhttp://prawomiejscowe.pl/institution/19239/legalact/588/www.miasteczko-slaskie.pl


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr . XXV/210/12
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r.

Regulamin funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miasteczku Śląskim przy ulicy Leśnej[5])

Regulamin określa sposób przyjmowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie z przeznaczeniem do unieszkodliwienia i odzysku świadczonych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej: PSZOK) w Miasteczku Śląskim.

§ 1.

Zasady ogólne

1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

2. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów.

3. Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie gminy Miasteczko Śląskie.

4. Dodatkowo prowadzący PSZOK może zażądać dokumentu potwierdzającego uiszczenie na rzecz Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika PSZOK.

§ 2.

Ustalenia szczegółowe

1. PSZOK w Miasteczku Śląskim przy ul. Leśnej czynny jest jeden raz w tygodniu (sobota) w godzinach od 8:00 do 12:00 .

2. PSZOK przyjmuje odpady komunalne bezpłatnie tylko od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miasteczko Śląskie.

3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.

4. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

5. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie takie odpady komunalne jak:

- odpady zielone (trawa, liście i gałęzie).

6. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów komunalnych:

- zmieszane odpady komunalne,

- lampy fluorescencyjne

- baterie alkaiczne i pozostałe,

- akumulatory ołowiowe, niklowo - kadmowe,

- oleje silnikowe przepracowane,

- filtry samochodowe olejowe, paliwowe, powietrzne,

- przeterminowane lekarstwa,

- opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach,

- chemikalia,

- odpady zawierające azbest,

- szyby samochodowe,

- szkło zbrojone i hartowane,

- materiały izolacyjne: styropiana, pap, wełna mineralna,

- części samochodowe,

- odpady budowlane,

- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

- szkło,

- odpady wielkogabarytowe,

- zużyte opony,

- metal i złom,

- odzież tekstyl,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

7. Dostarczający odpady komunalne zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:

- stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych,

- stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach,

- stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych.

§ 3.

Postanowienia końcowe

1. Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu, na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów.

2. Nadzór nad Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miasteczku Śląskim prowadzi Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskimhttp://prawomiejscowe.pl/institution/19239/legalact/588/www.miasteczko-slaskie.pl


[1]) W brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr XXVIII/231/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 3185).

[2]) W brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr XXX/251/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/231/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 4065).

[3]) W brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr XXXIII/288/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 16 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 6204)

[4]) W brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr XXX/252/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, zmienianej Uchwałą Nr XXVIII/231/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowegosposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci i zagospodarowanie tych odpadów i Uchwałą Nr XXX/251/13 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/231/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów (Dz.Urz.WojŚląskiego z 2013 r. poz.4066)

[5]) W brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr XXX/252/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 24 maja 2013 r. w sprawiedokonania zmiany w Uchwale Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadów, zmienianej Uchwałą nr XXVIII/231/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów i Uchwałą Nr XXX/251/13 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/231/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Uchwały Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów (Dz.Urz.Woj.Śląskiego z 2013 r. poz. 4066).

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Darren Chong

Ekspert ds. kontaktów biznesowych z Azjatami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »