| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 274/XXXII/2013 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm) w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm )

Rada Gminy Dębowiec
uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochodybudżetu Gminy na 2013 r.o łączną kwotę 224.810,00 złw działach:Zmniejszyć dochodybudżetu Gminy na 2013 r.o łączną kwotę 211.607,00 złw działach:

Dział

Przeznaczenie

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

Zwiększenia

Zmniejszenia

700

Gospodarka mieszkaniowa

26 000,00

150 000,00

Dochody bieżące:
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

17 000,00

Dochody bieżące:
Wpływy z usług

9 000,00

Dochody majątkowe:
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

150 000,00

750

Administracja publiczna

11 800,00

Dochody bieżące:
Wpływy z różnych dochodów

11 800,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

150 900,00

20 000,00

Dochody bieżące:
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

600,00

Dochody bieżące:
Podatek od nieruchomości

150 000,00

Dochody bieżące:
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

300,00

Dochody bieżące:
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

20 000,00

801

Oświata i wychowanie

41 607,00

Dochody bieżące:
Wpływy z usług

41 607,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

36 110,00

Dochody bieżące:
Wpływy z usług

35 000,00

Dochody bieżące:
Pozostałe odsetki

400,00

Dochody bieżące:
Wpływy z różnych opłat

700,00

Dochody bieżące:
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

10,00

Razem:

224 810,00

211 607,00

Budżet Gminy po dokonaniu powyższych zmian po stroniedochodówwynosi:19.505.602,06 zł, w tym:

- dochody bieżącew kwocie16.336.907,59 zł;

- dochody majątkowew kwocie3.168.694,47 zł.

§ 2. Zmniejszyć wydatkibudżetu Gminy na 2013 r.o kwotę 41.607,00 złw działach i rozdziałach:

Dział

Rozdział

Przeznaczenie

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

Zwiększenia

Zmniejszenia

801

Oświata i wychowanie

41 607,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

7 319,00

Wydatki bieżące, w tym:

7 319,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

7 319,00

80104

Przedszkola

34 288,00

Wydatki bieżące, w tym:

34 288,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

34 288,00

Razem:

41 607,00

Budżet Gminy po dokonaniu powyższych zmian po stroniewydatkówwynosi:18 623 315,69 zł, w tym:

- wydatki bieżącew kwocie15.036.065,79 zł;

- wydatki majątkowew kwocie3.587.249,90 zł.

§ 3. Dokonać przeniesień w wydatkach budżetu Gminy na rok 2013 w działach:

Dział

Rozdział

Przeznaczenie

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

Zwiększenia

Zmniejszenia

600

Transport i łączność

1 392,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 392,00

Wydatki bieżące, w tym:

1 392,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

1 392,00

750

Administracja publiczna

1 392,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 392,00

Wydatki bieżące, w tym:

1 392,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

1 392,00

Razem:

1 392,00

1 392,00

§ 4. Zmienić treść tabeli nr 4 do budżetu na 2013 r. – „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dębowiec w 2013 r.”do Uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 189/XXIV/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2013 r. ijego treść zastąpićzałącznikiem nr 1do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Rozchody budżetu ustala się w kwocie:2 083 263,60 zł.w tym:

a) spłata kredytów w kwocie: 922 526,37 zł.

b) spłata pożyczek w kwocie: 172 252,00 zł.

c) spłata kredytu na prefinansowanie: 988 485,23 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie:1 200 977,23 zł.

a) z otrzymanych kredytów 0,00 zł.

b) z otrzymanych kredytów na prefinansowanie 0,00 zł.

c) z otrzymanych pożyczek 0,00 zł.

d) z nadwyżki środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 200 977,23 zł.

3. Nadwyżka budżetu Gminy w kwocie:882 286,37 zł.przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętego długu,tj. na spłatę kredytów i pożyczek 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 274/XXXII/2013
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 29 listopada 2013 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dębowiec w 2013 r.

Lp.

Treść

Plan na 2013

PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU GMINY

20 706 579,29

Planowane dochody budżetu gminy, w tym:

19 505 602,06

* Dochody bieżące

16 336 907,59

* Dochody majątkowe

3 168 694,47

Planowane przychody budżetu gminy:

1 200 977,23

1.

Z nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek

1 200 977,23

ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY

20 706 579,29

Planowane wydatki budżetu gminy:

18 623 315,69

* Wydatki bieżące

15 036 065,79

* Wydatki majątkowe

3 587 249,90

Planowane rozchody budżetu gminy:

2 083 263,60

1.

Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na "Termomodernizację budynku SP w Simoradzu"

18 000,00

2.

Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na "Termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu"

65 052,00

3.

Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu"

89 200,00

4.

Spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na "Termomodernizację budynku UG"

6 220,00

5.

Spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na "Termomodernizację budynku PP w Ogrodzonej"

9 330,00

6.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Budowę kanalizacji w Iskrzyczynie - etap I

190 300,00

7.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Budowę kanalizacji w Iskrzyczynie - etap II

184 676,37

8.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu dla potrzeb osób niepełnosprawnych"

24 000,00

9.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w Dębowcu" oraz "Nabycie nieruchomości w Simoradzu z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe"

318 000,00

10.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Poprawę infrastruktury kulturalnej w gminach Hażlach i Dębowiec"

60 000,00

11.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Przebudowę i modernizację drogi Simoradz - Ochaby" oraz "Przebudowę i modernizację drogi Tarnawa w Iskrzyczynie"

60 000,00

12.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Przebudowę drogi gminnej Na Zadki w Ogrodzonej" oraz "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu"

70 000,00

13.

Spłata kredytu zaciągniętego w BGK na prefinansowanie na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu"

988 485,23

Nadwyżka

882 286,37

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »