| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 274/XXXII/2013 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm) w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm )

Rada Gminy Dębowiec
uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochodybudżetu Gminy na 2013 r.o łączną kwotę 224.810,00 złw działach:Zmniejszyć dochodybudżetu Gminy na 2013 r.o łączną kwotę 211.607,00 złw działach:

Dział

Przeznaczenie

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

Zwiększenia

Zmniejszenia

700

Gospodarka mieszkaniowa

26 000,00

150 000,00

Dochody bieżące:
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

17 000,00

Dochody bieżące:
Wpływy z usług

9 000,00

Dochody majątkowe:
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

150 000,00

750

Administracja publiczna

11 800,00

Dochody bieżące:
Wpływy z różnych dochodów

11 800,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

150 900,00

20 000,00

Dochody bieżące:
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

600,00

Dochody bieżące:
Podatek od nieruchomości

150 000,00

Dochody bieżące:
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

300,00

Dochody bieżące:
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

20 000,00

801

Oświata i wychowanie

41 607,00

Dochody bieżące:
Wpływy z usług

41 607,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

36 110,00

Dochody bieżące:
Wpływy z usług

35 000,00

Dochody bieżące:
Pozostałe odsetki

400,00

Dochody bieżące:
Wpływy z różnych opłat

700,00

Dochody bieżące:
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

10,00

Razem:

224 810,00

211 607,00

Budżet Gminy po dokonaniu powyższych zmian po stroniedochodówwynosi:19.505.602,06 zł, w tym:

- dochody bieżącew kwocie16.336.907,59 zł;

- dochody majątkowew kwocie3.168.694,47 zł.

§ 2. Zmniejszyć wydatkibudżetu Gminy na 2013 r.o kwotę 41.607,00 złw działach i rozdziałach:

Dział

Rozdział

Przeznaczenie

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

Zwiększenia

Zmniejszenia

801

Oświata i wychowanie

41 607,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

7 319,00

Wydatki bieżące, w tym:

7 319,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

7 319,00

80104

Przedszkola

34 288,00

Wydatki bieżące, w tym:

34 288,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

34 288,00

Razem:

41 607,00

Budżet Gminy po dokonaniu powyższych zmian po stroniewydatkówwynosi:18 623 315,69 zł, w tym:

- wydatki bieżącew kwocie15.036.065,79 zł;

- wydatki majątkowew kwocie3.587.249,90 zł.

§ 3. Dokonać przeniesień w wydatkach budżetu Gminy na rok 2013 w działach:

Dział

Rozdział

Przeznaczenie

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

Zwiększenia

Zmniejszenia

600

Transport i łączność

1 392,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 392,00

Wydatki bieżące, w tym:

1 392,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

1 392,00

750

Administracja publiczna

1 392,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 392,00

Wydatki bieżące, w tym:

1 392,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

1 392,00

Razem:

1 392,00

1 392,00

§ 4. Zmienić treść tabeli nr 4 do budżetu na 2013 r. – „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dębowiec w 2013 r.”do Uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 189/XXIV/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2013 r. ijego treść zastąpićzałącznikiem nr 1do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Rozchody budżetu ustala się w kwocie:2 083 263,60 zł.w tym:

a) spłata kredytów w kwocie: 922 526,37 zł.

b) spłata pożyczek w kwocie: 172 252,00 zł.

c) spłata kredytu na prefinansowanie: 988 485,23 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie:1 200 977,23 zł.

a) z otrzymanych kredytów 0,00 zł.

b) z otrzymanych kredytów na prefinansowanie 0,00 zł.

c) z otrzymanych pożyczek 0,00 zł.

d) z nadwyżki środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 200 977,23 zł.

3. Nadwyżka budżetu Gminy w kwocie:882 286,37 zł.przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętego długu,tj. na spłatę kredytów i pożyczek 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 274/XXXII/2013
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 29 listopada 2013 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dębowiec w 2013 r.

Lp.

Treść

Plan na 2013

PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU GMINY

20 706 579,29

Planowane dochody budżetu gminy, w tym:

19 505 602,06

* Dochody bieżące

16 336 907,59

* Dochody majątkowe

3 168 694,47

Planowane przychody budżetu gminy:

1 200 977,23

1.

Z nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek

1 200 977,23

ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY

20 706 579,29

Planowane wydatki budżetu gminy:

18 623 315,69

* Wydatki bieżące

15 036 065,79

* Wydatki majątkowe

3 587 249,90

Planowane rozchody budżetu gminy:

2 083 263,60

1.

Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na "Termomodernizację budynku SP w Simoradzu"

18 000,00

2.

Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na "Termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu"

65 052,00

3.

Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu"

89 200,00

4.

Spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na "Termomodernizację budynku UG"

6 220,00

5.

Spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na "Termomodernizację budynku PP w Ogrodzonej"

9 330,00

6.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Budowę kanalizacji w Iskrzyczynie - etap I

190 300,00

7.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Budowę kanalizacji w Iskrzyczynie - etap II

184 676,37

8.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu dla potrzeb osób niepełnosprawnych"

24 000,00

9.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w Dębowcu" oraz "Nabycie nieruchomości w Simoradzu z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe"

318 000,00

10.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Poprawę infrastruktury kulturalnej w gminach Hażlach i Dębowiec"

60 000,00

11.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Przebudowę i modernizację drogi Simoradz - Ochaby" oraz "Przebudowę i modernizację drogi Tarnawa w Iskrzyczynie"

60 000,00

12.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Przebudowę drogi gminnej Na Zadki w Ogrodzonej" oraz "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu"

70 000,00

13.

Spłata kredytu zaciągniętego w BGK na prefinansowanie na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu"

988 485,23

Nadwyżka

882 286,37

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »