| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 279/XXXII/2013 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie opłaty od posiadania psów w 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 18a i art.19 pkt 1 lit. f, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. 2013.724), Rada Gminy Dębowiec uchwala co następuje:

§ 1.

Wprowadza się na terenie Gminy Dębowiec opłatę od posiadania psów.

§ 2.

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości:

1) 35,00 zł od jednego psa;

2) 40,00 zł od każdego następnego psa.

§ 3.

1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 maja roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

3. Osoby fizyczne mają obowiązek zgłoszenia organowi podatkowemu faktu wejścia w posiadanie psa w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia, podając dane określone w formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

4. Obowiązek uiszczenia opłaty wygasa z upływem roku, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

5. Osoby fizyczne mają obowiązek wygłoszenia z ewidencji psa w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniającego jego wykreślenie z ewidencji na formularzu wygłoszenia, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4.

1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

2. Wpłaty opłaty można również dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dębowiec.

3. W razie niezapłacenia opłaty od posiadania psów w terminie określonym w § 3 pkt 1, egzekucję opłaty przeprowadza się w trybie i na zasadach określonych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 5.

Zwalnia się od opłaty od posiadania psów:

1) psy nabyte ze schroniska dla bezdomnych zwierząt, na podstawie zaświadczenia wydanego przez schronisko opieki nad zwierzętami;

2) psy utrzymywane w hodowli pod warunkiem, że hodowla psów prowadzona jest zgodnie z odrębnymi przepisami;

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Traci moc uchwała nr 181/XXIII/2012 Rady Gminy Dębowiec z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów w 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 4930).

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 279/XXXII/2013
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 29 listopada 2013 r.

Dębowiec, dnia ………………………..

…………………………………….

(nazwisko i imię)

……………………………………

……………………………………

(adres)

PESEL ……………………………


ZGŁOSZENIE  POSIADANIA  PSA

1. Od dnia …………………… posiadam ………………… psa / psy*

2. Posiadam / nie posiadam* orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

3. Posiadam / nie posiadam* psa asystującego w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

4. Jestem / nie jestem* w wieku powyżej 65 lat i moje gospodarstwo domowe składa się z …………. osób.

5. Jestem / nie jestem* właścicielem gospodarstwa rolnego.

6. Posiadam / nie posiadam* psa nabytego ze schroniska dla bezdomnych zwierząt, na podstawie zaświadczenia wydanego przez schronisko opieki nad zwierzętami.

7. Posiadam / nie posiadam* psy utrzymywane w hodowli pod warunkiem, że hodowla psów prowadzona jest zgodnie z odrębnymi przepisami.


Oświadczam, że znane mi są przepisy Kodeksu Karno Skarbowego

o odpowiedzialności za uchylenie się od opodatkowania poprzez nieujawnienie właściwemu organowi podatkowemu podstawy opodatkowania.………………………………….

(podpis)

* niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 279/XXXII/2013
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 29 listopada 2013 r.


Dębowiec, dnia ………………………..

…………………………………….

(nazwisko i imię)

……………………………………

……………………………………

……………………………………

(adres)

PESEL ……………………………


WYGŁOSZENIE  POSIADANIA  PSA

Pouczony o odpowiedzialności, wynikającej z ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, za uchylenie się od opodatkowania poprzez nieujawnieni właściwemu organowi podatkowemu przedmiotu lub podstawy opodatkowania, oświadczam że nie posiadam psa od dnia ponieważ .......................................................................................................................................................................................................................................………………………………….

(podpis)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Tołwiński

Radca Prawny z kancelarii BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »