| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 284/XXXII/2013 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie określenia wzoru formularza „Deklaracja na podatek leśny”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn.zm.) i art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października  2002r. r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U.z 2013, poz. 465), Rada Gminy Dębowiec uchwala:

§ 1. Określić wzór formularza „Deklaracja na podatek leśny” składany przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Dębowiec.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Dębowiec nr 94/XI/2007 z dnia 27 listopada 2007r.  określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości,  podatek rolny i podatek leśny w zakresie załącznika nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 284/XXXII/2013
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 29 listopada 2013 r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

................................................................

DL-1                                       DEKLARACJA  NA  PODATEK  LEŚNY

                                                          na

2. Rok

...........................   

Podstawa prawna:  ustawa z dnia  30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j Dz. U. z 2013, poz. 465, ze zm.).

Składający:             Formularz przeznaczony dla osób  prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami  lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej..

Termin składania:  Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na

                               powstanie, bądź  wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

AA. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

3. Wójt Gminy .Dębowiec.

   Adres:  ul. Katowicka 6   43-426 Dębowiec

BB. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

     * - dotyczy składającego deklarację ni e będącego osobą fizyczną                ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

    1. osoba fizyczna   2. osoba prawna   3. jednostka organizacyjna   4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania  ( zaznaczyć właściwą kratkę)

   1. właściciel 2. współwłaściciel 3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 5. użytkownik wieczysty    5. współużytkownik wieczysty  6. posiadacz zależny (np. dzierżawca)   7. współposiadacz zależny (np. dzierżawca) 

6. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów   (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**

9. Nazwa skrócona* /Imię ojca, imię matki, data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL) **

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**                                                             

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Nr domu/Nr lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

CC. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

                          1. deklaracja roczna                                               2. korekta deklaracji rocznej

DD. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m 2

D.1  Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH

Wyszczególnienie

Powierzchnia w hektarach fizycznych

Stawka podatku

Podatek w zł, gr

-należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy

(rubr. 2 x rubr. 3)

1

2

3

4

1. Lasy ochronne

2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów

    przyrody i parków narodowych

3. Lasy pozostałe (nie wymienione

    w w. 1 i 2)

4. Razem (w. 1–3)

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH

               (podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233  par. 1 Kodeksu Karnego zgodność powyższych  danych potwierdzam  własnoręcznym podpisem. Jest  mi  znana odpowiedzialność karno- skarbowa z art. 54 za zatajenie danych mających wpływ  na ustalenie  zobowiązania podatkowego oraz za podanie danych niezgodnych  z prawdą.

  1. Imię

22. Nazwisko

  1. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

25. Uwagi organu podatkowego

26. Identyfikator przyjmującego formularz

27. Data i podpis przyjmującego formularz

*) Pouczenie:W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2012, poz. 1015, ze zm.).

Nr rachunku bankowego Urzędu Gminy Dębowiec:

BS Skoczów    nr 76 8126 0007 0000 0127 2000 0010

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TC Concept

Firma doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »