| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/297/2013 Rady Gminy Lubomia

z dnia 2 grudnia 2013r.

sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 tekst jedn. z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 tekst jedn. z późn. zm.), w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P z 2013, poz.724) i Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. z 2013 , poz. 812) oraz na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 tekst jednolity)

Rada Gminy Lubomia u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Określić wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej :

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

powyżej 3,5
do 5,5 włącznie
włącznie

powyżej 5,5
do 9 włącznie

Powyżej 9
i mniej niż 12

Stawka podatku w złotych

Samochody posiadające certyfikat Euro

614

900

1.192

Samochody nieposiadajace certyfikatu Euro

710

994

1.284

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszania osi

Stawka podatku w złotych

12
14
16

14
16

1.300
1.446
1.588

1.446
1.588
1.806

3 osie

12
16
24

16
24

1.812
2.020
2.746

1.944
2.308
2.882

4 osie i więcej

12
23
27
29

23
27
29

2.784
2.882
3.026
3.084

2.916
3.026
3.100
3.124

2. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:


a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do7 ton włącznie


1.084

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton


1.372

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszania osi

Stawka podatku w złotych

12
25
31

25
31

1.588
1.730
1.978

1.730
2.020
2.410

3 osie

12
36
40

36
40

1.618
2.020
2.490

2.138
2.490
3.124

3. przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :432

4. przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

1 oś

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12
25

25

506
506

648
812

2 osie

12
23
28
33
38

23
28
33
38

454
576
940
1.226
1.658

518
722
1.226
1.876
2.410

3 osie

12


1.542


1.876

5. autobusy:

Mniej niż 30 miejsc
(wraz z kierowcą)

Równej lub więcej niż 30 miejsc (wraz z kierowcą)

Stawka podatku w złotych


960


2.274

§ 2.

Zwolnić od podatku od środków transportowych przyczepy służące do działalności statutowej gminy w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Lubomia.

§ 3.

Zwolnić od podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących, przeznaczone dla potrzeb kultury fizycznej i sportu, turystyki, kultury, oświaty i wychowania oraz opieki społecznej – niewykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XXVIII/172/2012 Rady Gminy Lubomia z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Dyja

Ekspert w zakresie giełdy i rynków kapitałowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »