| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/297/2013 Rady Gminy Lubomia

z dnia 2 grudnia 2013r.

sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 tekst jedn. z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 tekst jedn. z późn. zm.), w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P z 2013, poz.724) i Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. z 2013 , poz. 812) oraz na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 tekst jednolity)

Rada Gminy Lubomia u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Określić wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej :

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

powyżej 3,5
do 5,5 włącznie
włącznie

powyżej 5,5
do 9 włącznie

Powyżej 9
i mniej niż 12

Stawka podatku w złotych

Samochody posiadające certyfikat Euro

614

900

1.192

Samochody nieposiadajace certyfikatu Euro

710

994

1.284

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszania osi

Stawka podatku w złotych

12
14
16

14
16

1.300
1.446
1.588

1.446
1.588
1.806

3 osie

12
16
24

16
24

1.812
2.020
2.746

1.944
2.308
2.882

4 osie i więcej

12
23
27
29

23
27
29

2.784
2.882
3.026
3.084

2.916
3.026
3.100
3.124

2. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:


a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do7 ton włącznie


1.084

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton


1.372

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszania osi

Stawka podatku w złotych

12
25
31

25
31

1.588
1.730
1.978

1.730
2.020
2.410

3 osie

12
36
40

36
40

1.618
2.020
2.490

2.138
2.490
3.124

3. przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :432

4. przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

1 oś

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12
25

25

506
506

648
812

2 osie

12
23
28
33
38

23
28
33
38

454
576
940
1.226
1.658

518
722
1.226
1.876
2.410

3 osie

12


1.542


1.876

5. autobusy:

Mniej niż 30 miejsc
(wraz z kierowcą)

Równej lub więcej niż 30 miejsc (wraz z kierowcą)

Stawka podatku w złotych


960


2.274

§ 2.

Zwolnić od podatku od środków transportowych przyczepy służące do działalności statutowej gminy w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Lubomia.

§ 3.

Zwolnić od podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących, przeznaczone dla potrzeb kultury fizycznej i sportu, turystyki, kultury, oświaty i wychowania oraz opieki społecznej – niewykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XXVIII/172/2012 Rady Gminy Lubomia z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »