| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/299/2013 Rady Gminy Lubomia

z dnia 2 grudnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust .1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 tekst jedn. z późn. zm.), art. 18a, art. 19 pkt 1 lit. f) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 tekst jedn. z późn. zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat loklanych w 2014 r. (M.P. z 2013 r., poz. 724) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 tekst jedn.z późn. zm.)

Rada Gminy Lubomia u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Wprowadzić opłatę od posiadania psów.

§ 2.

Ustalić wysokość stawki opłaty od posiadania psów na terenie gminy Lubomia w kwocie 29,00 zł od jednego psa.

§ 3.

Zarządzić pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa przez inkasentów określonych odrębną uchwałą.

§ 4.

Opłatę od posiadania psów osoby fizyczne mogą wpłacać razem z I ratą podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, z zastrzeżeniem § 5.

§ 5.

Opłata od posiadania psów może być również uiszczona poprzez wpłatę na konto Urzędu Gminy nr 85 8469 0009 0010 3408 2000 0006 w terminie do dnia 15 marca danego roku, z zastrzeżeniem § 6.

§ 6.

1. W przypadku powstania obowiązku ponoszenia opłaty od posiadania psów w ciągu roku, termin płatności tej opłaty powstaje w ciągu 14 dni od dnia nabycia psa. Opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy posiadania psa.

2. W przypadku zaprzestania posiadania psa w ciągu roku podatkowego, opłatę uiszcza się w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy posiadania psa.

§ 7.

Traci moc Uchwała Nr XVIII/170/2012 Rady Gminy Lubomia z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Igor Bąkowski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »