| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/249/13 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 3 grudnia 2013r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych

Na podstawie art.   18   ust. 2   pkt. 8, ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym ( t. j. Dz.   U. z   2013   r., poz. 594) , art. 5   i art. 7   ust. 3   Ustawy z   dnia 12   stycznia 1991   r. o   podatkach i   opłatach lokalnych ( t. j. Dz.   U. z   2010   r. Nr 95, poz. 611 z   późn. zm.) –   Rada Miejska w   Łazach  

-   uchwala –   co następuje:  

§   1.  

Ustala się roczne stawki podatku od jednego środka transportowego w   wysokości:  

1.   Samochody ciężarowe o   dopuszczalnej masie całkowitej  

a)   . powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 570,00 zł,  

b)   . powyżej 5,5 tony do 9   ton włącznie – 914,00 zł,  

c)   . powyżej 9   ton i   poniżej 12   ton – 1.136,00 zł.  

2.   Samochody ciężarowe o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12   ton:  

 


Liczba osi i   dopuszczona masa całkowita w   tonach  


Stawka podatku w    Nie mniej niż  Mniej niż  

Oś jezdna z   pneumatycznym zawieszeniem lub uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia  

Dwie osie  

12  

14  

1.816,00  

1.928,00  

14  

 

1.928,00  

2.052,00  

Trzy osie  

12  

19  

2.052,00  

2.163,00  

19  

25  

2.163,00  

2.274,00  

25  

 

2.274,00  

2.384,00  

Cztery osie i   więcej  

12  

25  

2.384,00  

2.496,00  

25  

29  

2.496,00  

2.620,00  

29  

 

2.620,00  

2.792,00  

3.   Ciągniki siodłowe i   balastowe przystosowane do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i   poniżej 12   ton – 1.495,00 zł.  

4.   Ciągniki siodłowe i   balastowe przystosowane do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12   ton:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w   tonach  

Stawka podatku w    

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Oś jezdna z   zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

Dwie osie  

12  

31  

1.816,00  

1.928,00  

31  

 

1.928,00  

2.200,00  

Trzy osie  

12  

40  

1.816,00  

1.928,00  

40  

 

2.384,00  

2.842,00  

5.   Przyczepy i   naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12   ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.062,00 zł.  

6.   Przyczepy i   naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12   ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów  

Stawka podatku w    

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Oś jezdna z   zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

Jedna oś  

12  

 

1.136,00  

1.248,00  

Dwie osie  

12  

38  

1.248,00  

1.482,00  

38  

 

1.358,00  

1.940,00  

Trzy osie  

12  

38  

1.544,00  

1.650,00  

38  

 

1.656,00  

1.828,00  

7.   Autobusy o   liczbie miejsc do siedzenia:  

a)   . mniejszej niż 30   miejsc – 1.310,00 zł,  

b)   . równej lub wyższej niż 30   miejsc – 1.656,00 zł.  

§   2.  

Zwalnia się z   podatku od środków transportowych pojazdy wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, kultury, sportu, opieki społecznej oraz oświaty i   wychowania, nie   przeznaczone na działalność gospodarczą z   wyjątkiem pojazdów, o   których mowa w   art. 8   pkt 2, 4   i 6   ustawy z   dnia 12   stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.   U. z   2006   r. nr 121, poz. 844 z   późn. zm.).  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.  

§   4.  

1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2014   roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Łazach  


Maciej   Kubiczek


Uzasadnienie

              Przedkładany projekt uchwały zakłada wzrost stawek podatkowych dla środków transportowych w   wysokości 3   %. W   skutek tej podwyżki dochody z   tytułu podatku od środków transportowych powinny wzrosnąć o   około 7.500 zł.  

Poniżej stawki proponowane od roku 2014 w   zestawieniu ze stawkami maksymalnymi i   minimalnymi:  

Samochody ciężarowe o   dopuszczalnej masie całkowitej  

a). powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 570,00 zł, (maks. 818,17 zł)  

b). powyżej 5,5 tony do 9   ton włącznie – 914,00 zł, (maks. 1.364,92 zł)  

c). powyżej 9   ton i   poniżej 12 ton – 1.136,00 zł.(maks. 1.637,89 zł)  

Samochody ciężarowe o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: (maks. 3.125,56 zł)  

 


Liczba osi i   dopuszczona masa całkowita w   tonach  


Stawka podatku w    Nie mniej niż  Mniej niż  

Oś jezdna z   pneumatycznym zawieszeniem lub uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia  

Dwie osie  

12  

14  

1.816,00  

1.928,00  

14  

 

1.928,00  

2.052,00  

Trzy osie  

12  

19  

2.052,00  

2.163,00  

19  

25  

2.163,00  

2.274,00  

25  

 

2.274,00  

2.384,00  

Cztery osie i   więcej  

12  

25  

2.384,00  

2.496,00  

25  

29  

2.496,00  

2.620,00  

29  

 

2.620,00  

2.792,00  

Ciągniki siodłowe i   balastowe przystosowane do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i   poniżej 12 ton – 1.495,00 zł. (maks. 1.910,85 zł)  

Ciągniki siodłowe i   balastowe przystosowane do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: ( maks. do 36 t – 2.415,84 zł, powyżej 36 t – 3.125,56 zł)  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w   tonach  

Stawka podatku w    

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Oś jezdna z   zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

Dwie osie  

12  

31  

1.816,00  

1.928,00  

31  

 

1.928,00  

2.200,00  

Trzy osie  

12  

40  

1.816,00  

1.928,00  

40  

 

2.384,00  

2.842,00  

Przyczepy i   naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną  

masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie  

z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.062,00 zł. (maks. 1637,89 zł)  

Przyczepy i   naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną  

masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie  

z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

(maks. do 36 t – 1.910,85 zł, powyżej 36 t – 2.415,84 zł)  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów  

Stawka podatku w    

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Oś jezdna z   zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

Jedna oś  

12  

 

1.136,00  

1.248,00  

Dwie osie  

12  

38  

1.248,00  

1.482,00  

38  

 

1.358,00  

1.940,00  

Trzy osie  

12  

38  

1.544,00  

1.650,00  

38  

 

1.656,00  

1.828,00  

Autobusy o   liczbie miejsc do siedzenia:  

a). mniejszej niż 30 miejsc – 1.310,00 zł, (maks. 1.910,85 zł)  

b). równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.656,00 zł. (maks. 2.415,84 zł)  

Stawki minimalne dla pojazdów określonych w   art. 8   pkt 2   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych (czyli   dla samochodów ciężarowych   o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton)  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita (w tonach)  

Minimalna stawka podatku (w złotych)  

nie mniej niż  

mniej niż  

oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem   pneumatycznym  
lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

inne systemy  
zawieszenia osi  
jezdnych  

1  

2  

3  

4  

Dwie osie  

12  

13  

0  

138,95  

13  

14  

138,95  

383,99  

14  

15  

383,99  

540,96  

15  

 

540,96  

1224,18  

Trzy osie  

12  

17  

138,95  

241,69  

17  

19  

241,69  

495,77  

19  

21  

495,77  

643,73  

21  

23  

643,73  

991,52  

23  

25  

991,52  

1541,49  

25  

 

991,52  

1541,49  

Cztery osie i   więcej  

12  

25  

643,73  

652,76  

25  

27  

652,76  

1018,62  

27  

29  

1018,62  

1617,14  

29  

31  

1617,14  

2398,61  

31  

 

1617,14  

2398,61  

Stawki minimalne dla pojazdów określonych w   art. 8   pkt 4   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych (czyli   dla ciągników siodłowych i   balastowych   przystosowanych do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton)  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:  
ciągnik siodłowy + naczepa,  
ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)  

Minimalna stawka podatku (w złotych)  

nie mniej niż  

mniej niż  

oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym  
lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

inne systemy  
zawieszenia osi  
jezdnych  

1  

2  

3  

4  

Dwie osie  

12  

18  

0  

37,29  

18  

25  

259,78  

469,81  

25  

31  

547,73  

898,94  

31  

 

1381,13  

1894,94  

Trzy osie  

12  

40  

1218,53  

1684,91  

40  

 

1684,91  

2492,33  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »