| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/261/2013 Rady Gminy Bestwina

z dnia 5 grudnia 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bestwina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 ze zm.),

Rada Gminy Bestwina uchwala,
co następuje:

§ 1.

1. Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnikom – przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bestwina.

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych udostępnianych operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnikom – przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bestwina.

2. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Zużałek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/261/2013
Rady Gminy Bestwina
z dnia 5 grudnia 2013 r.

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY BESTWINA

Lp.

Numer

Nazwa przystanku

Lokalizacja

Uwagi

1

01

Kaniów - Łabędzia

ul. Łabędzia, Kaniów

-


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/261/2013
Rady Gminy Bestwina
z dnia 5 grudnia 2013 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

§ 1.

Administratorem przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bestwina jest Wójt Gminy Bestwina.

§ 2.

1. Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy - przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu.

2. Udostępnienie operatorom publicznego transportu zbiorowego i przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć:

1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,

2) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),

3) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

4) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności,

5) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów oraz długość linii podaną w kilometrach i odległości między przystankami na terenie Gminy Bestwina,

6) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Bestwina,

7) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw i lokalizacji,

8) w przypadku linii rozpoczynających lub kończących się na terenie Gminy Bestwina miejsca postoju dla pojazdów realizujących przewozy na przystanku początkowym i końcowym.

3. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Bestwinie.

4. Wójt Gminy Bestwina jest uprawniony i zobowiązany do:

1) przyjmowania i rozpatrywania w kolejności zgłoszeń wniosków w sprawie uzgodnienia warunków,

2) zawierania i rozwiązywania umów dotyczących uzgodnienia warunków korzystania

z przystanków.

5. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest odpłatne. Stawka opłaty jest ustalana przez Radę Gminy Bestwina w drodze uchwały.

6. Opłata za korzystanie z przystanków jest naliczana i pobierana przez Gminę Bestwina w okresach miesięcznych.

§ 3.

Administrator przystanków komunikacyjnych może odmówić uzgodnienia korzystania z przystanków komunikacyjnych w przypadku, gdy:

1) uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (zbyt mała pojemność zatoki przystankowej),

2) z operatorem publicznego transportu zbiorowego lub przewoźnikiem uprzednio rozwiązano umowę z przyczyn określonych w § 5.

§ 4.

Zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych:

1) Z przystanków komunikacyjnych operatorzy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy mogą korzystać w celu wykonywania przewozu.

2) Operatorzy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy korzystają z przystanków komunikacyjnych zgodnie z rozkładem jazdy.

3) Operatorzy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy są zobowiązani do zatrzymania środka transportu na przystanku komunikacyjnym w miejscu do tego przeznaczonym w obrębie przystanku komunikacyjnego.

4) Czas postoju środka transportu jest uzależniony od warunków ruchowych i obłożenia konkretnego przystanku i nie może trwać dłużej niż jedną minutę.

5) Odmienny czas postoju na przystankach komunikacyjnych może zostać określony na podstawie odrębnej umowy.

6) Korzystanie z przystanku komunikacyjnego powinno się odbywać w sposób nieutrudniający ruchu innym użytkownikom drogi, przystanku komunikacyjnego oraz z poszanowaniem zasad organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

7) Informację dotycząca rozkładu jazdy na każdym przystanku komunikacyjnym umieszcza wyłącznie organizator publicznego transportu zbiorowego w miejscu do tego przeznaczonym.

8) Operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu, w szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach początkowych i końcowych, o ile zostały na nich wyznaczone w tym celu określone miejsca.

9) Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych bez zgody Gminy Bestwina rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenie innej działalności niż przewóz osób.

§ 5.

Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w przypadku stwierdzenia:

1) nie przestrzegania przez operatora publicznego transportu zbiorowego lub przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez innych przewoźników,

2) niepłacenia należności za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez 2 kolejne okresy płatnicze,

3) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

4) stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym przewoźnikom,

5) niepowiadamiania administratora o zmianie rozkładu jazdy lub przystanków, z których operator publicznego transportu zbiorowego lub przewoźnik korzysta,

6) zaprzestania działalności przewozowej,

7) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 6.

Operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy zobowiązani są do pisemnego powiadomienia administratora przystanków z 1-miesięcznym wyprzedzeniem o planowanych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w dokumentach załączonych do wniosku, o których mowa w § 2 ust. 2, lub zaprzestaniu działalności przewozowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »