| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/255/13 Rady Gminy Jaworze

z dnia 10 grudnia 2013r.

w sprawie opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 19 pkt 1 lit. b, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749, ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XXIX/254/2013 Rady Gminy Jaworze z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową,

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się dzienne stawki opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych za każdy dzień pobytu w miejscowości Jaworze w wysokości2,00 zł,

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 zobowiązane są do uiszczania opłaty miejscowej bez wezwania najpóźniej w ostatnim dniu pobytu.

§ 2. 1. Podstawą ustalenia opłaty miejscowej jest prowadzona w miejscu zakwaterowania ewidencja osób przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, zawierająca co najmniej następujące dane osób tam przebywających: imię, nazwisko i okres pobytu.

2. Zobowiązuje się osoby udzielające zakwaterowania do prowadzenia ewidencji osób, o której mowa w ust. 1.

3. Za ewidencję, o której mowa w ust. 1, uznaje się również inne dokumenty sporządzone przez osoby udzielające zakwaterowania, w tym wydruki z systemu komputerowego, jeżeli zawierają wymagane dane.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

2. Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące hotele, motele, pensjonaty, domy wczasowe, wypoczynkowe lub wycieczkowe, kwatery prywatne, schroniska, campingi, pola namiotowe, campingowe lub biwakowe, albo podobne obiekty usługowe.

3. Opłata miejscowa winna być wpłacana przez inkasentów do kasy Urzędu Gminy Jaworze lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia pobrania opłaty.

4. Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości5%należnie zainkasowanej i terminowo odprowadzonej opłaty.

5. Wynagrodzenie z tytułu wykonywanych czynności inkasent otrzyma na podstawie zatwierdzonego przez Urząd Gminy Jaworze rozliczenia pobranej opłaty oraz wystawionego rachunku lub faktury. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 21 dni od dnia wpływu rozliczenia.

6. Inkasentów opłaty miejscowej zobowiązanych do jej poboru określi Rada Gminy Jaworze odrębną uchwałą.

§ 4. 1. Do obowiązków inkasentów należy:

1) pobór opłaty miejscowej,

2) terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot,

3) wydanie pokwitowania o pobraniu opłaty.

2. Poboru opłaty miejscowej inkasenci dokonują na drukach stosowanych do przyjmowania wpłat gotówkowych w jednostkach własnych lub na drukach urzędowych dowodów wpłaty będących drukami ścisłego zarachowania pobieranych w Urzędzie Gminy Jaworze.

3. Dowód uiszczenia opłaty miejscowej powinien zawierać dane umożliwiające identyfikację egzemplarza pokwitowania, podatnika, opłaty lokalnej, wysokości pobranej kwoty, okresu którego wpłata dotyczy oraz datę wpłaty.

§ 5. Sposób prowadzenia inkasa opłaty miejscowej przez inkasentów podlega kontroli prowadzonej przez Wójta Gminy Jaworze.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich                                                                                   1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.),                                                                          2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.).  Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »