| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/403/13 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 10 grudnia 2013r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 90 ust.
4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 827) Rada Gminy Miejskiej Łaziska Górne uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Łaziska Górne dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 2.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);

2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Łaziska Górne;

3) podmiocie dotowanym – należy przez to rozumieć niepubliczne przedszkole lub inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 14 a ust. 7 ustawy;

4) uczniu – należy przez to rozumieć wychowanka.

§ 3.

Ustala się podstawy obliczania dotacji:

1) dla niepublicznych przedszkoli na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych
i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę w danym roku budżetowym;

2) dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14 a ust. 7 ustawy na każdego ucznia w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę w danym roku budżetowym;

3) dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na każdego ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

§ 4.

1. We wniosku o udzielenie dotacji, składanym przez osobę prowadzącą podmiot dotowany, o którym mowa w § 3, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, należy zamieścić następujące informacje:

1) nazwę osoby prawnej (imię i nazwisko osoby fizycznej) prowadzącej podmiot dotowany;

2) adres siedziby osoby prawnej (adres osoby fizycznej) prowadzącej podmiot dotowany;

3) nazwę i adres podmiotu dotowanego;

4) dane kontaktowe podmiotu dotowanego (numer telefonu, e-mail);

5) datę wydania i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych;

6) NIP i numer regon podmiotu dotowanego;

7) datę rozpoczęcia działalności;

8) planowaną liczbę uczniów w roku, którego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji wraz z wyodrębnieniem:

a) liczby uczniów z terenu Gminy Łaziska Górne,

b) liczby uczniów z innych gmin,

c) liczby uczniów niepełnosprawnych,

d) liczby uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju;

9) nazwę i numer rachunku bankowego podmiotu dotowanego, na który ma być przekazana dotacja.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 określa Burmistrz Miasta Łaziska Górne.

§ 5.

1. Osoba prowadząca podmiot dotowany zobowiązana jest do złożenia do Burmistrza Miasta Łaziska Górne w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informacji o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca, w którym jest składana informacja.

2. W informacji, o której mowa w ust. 1, podaje się w szczególności dane o liczbie uczniów niepełnosprawnych, o liczbie uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz o liczbie uczniów spoza terenu Gminy.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1 jest podstawą do naliczenia wysokości dotacji na dany miesiąc.

4. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 określa Burmistrz Miasta Łaziska Górne.

§ 6.

Dotacja na rzecz podmiotu dotowanego przekazywana jest w 12 częściach w terminie
do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek wskazany we wniosku, o którym mowa w § 4. Część za miesiąc grudzień przekazywana jest w terminie do 15 grudnia.

§ 7.

1. Osoba prowadząca podmiot dotowany rozlicza dotację przekazując kwartalne rozliczenia wykorzystania dotacji.

2. Rozliczenie kwartalne przekazywane jest w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po ostatnim dniu kwartału, którego dotyczy.

3. W rozliczeniach wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 1, powinny w szczególności być wykazane: wysokość otrzymanej dotacji w poszczególnych miesiącach danego kwartału, liczba uczniów w każdym pierwszym dniu miesiąca danego kwartału oraz wydatki bieżące poniesione w poszczególnych miesiącach danego kwartału na cele działalności podmiotu dotowanego, w tym w szczególności wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup pomocy naukowych, zakup wyposażenia, zakup mediów, najem pomieszczeń.

4. Wzór rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 określa Burmistrz Miasta Łaziska Górne.

§ 8.

Rzetelność wykazywania liczby uczniów w informacjach miesięcznych oraz sposób wykorzystania dotacji podlega kontroli ze strony Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych.

§ 9.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, mogą przeprowadzić kontrolę w siedzibie podmiotu dotowanego, w zakresie wskazanym w § 7 ust. 3.

§ 10.

1. Kontrola przeprowadzona jest na podstawie imiennego upoważnienia wystawionego przez Burmistrza Miasta Łaziska Górne, w którym wskazuje kontrolowany podmiot, osobę upoważnioną do przeprowadzenia kontroli, szacunkowy czas kontroli, zakres kontroli.

2. O podjęciu kontroli Burmistrz Miasta Łaziska Górne zawiadamia osobę prowadzącą podmiot dotowany, co najmniej na 3 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.

§ 11.

1. W związku z prowadzoną kontrolą upoważnionym osobom, zwanym dalej „kontrolującymi” przysługuje prawo wstępu do pomieszczeń zajmowanych przez podmiot dotowany i prawo kontroli:

1) dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, odpowiedniej dla danego typu i rodzaju placówki, na podstawie której sporządzono miesięczną informację o faktycznej liczbie uczniów, stanowiącą podstawę naliczenia dotacji w danym miesiącu;

2) dokumentów finansowych potwierdzających prawidłowość wydatkowania środków z otrzymanej dotacji.

2. Podmiot dotowany na żądanie organu dotującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez organ dotujący.

3. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole, który w szczególności zawiera datę i zakres kontroli, czynności podjęte w trakcie kontroli oraz podpisy osób uczestniczących.

§ 12.

Warunki oraz tryb zwrotu dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego, dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie pobranej lub pobranej w nadmiernej wysokości, jak również sposób naliczania odsetek od kwot dotacji podlegającej zwrotowi określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z dnia 2013 r. poz. 885 ze zm.).

§ 13.

Tracą moc Uchwała NR VII/62/11 Rady Miejskiej Łaziska Górne z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Łaziska Górne dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz.Urz.Woj.Śl.Nr 120 z 2011 r., poz. 2285) oraz Uchwała NR VIII/78/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/62/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Łaziska Górne dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz.Urz.Woj.Śl.Nr 133 z 2011 r.,
poz. 2503).

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »