| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/403/13 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 10 grudnia 2013r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 90 ust.
4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 827) Rada Gminy Miejskiej Łaziska Górne uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Łaziska Górne dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 2.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);

2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Łaziska Górne;

3) podmiocie dotowanym – należy przez to rozumieć niepubliczne przedszkole lub inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 14 a ust. 7 ustawy;

4) uczniu – należy przez to rozumieć wychowanka.

§ 3.

Ustala się podstawy obliczania dotacji:

1) dla niepublicznych przedszkoli na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych
i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę w danym roku budżetowym;

2) dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14 a ust. 7 ustawy na każdego ucznia w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę w danym roku budżetowym;

3) dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na każdego ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

§ 4.

1. We wniosku o udzielenie dotacji, składanym przez osobę prowadzącą podmiot dotowany, o którym mowa w § 3, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, należy zamieścić następujące informacje:

1) nazwę osoby prawnej (imię i nazwisko osoby fizycznej) prowadzącej podmiot dotowany;

2) adres siedziby osoby prawnej (adres osoby fizycznej) prowadzącej podmiot dotowany;

3) nazwę i adres podmiotu dotowanego;

4) dane kontaktowe podmiotu dotowanego (numer telefonu, e-mail);

5) datę wydania i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych;

6) NIP i numer regon podmiotu dotowanego;

7) datę rozpoczęcia działalności;

8) planowaną liczbę uczniów w roku, którego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji wraz z wyodrębnieniem:

a) liczby uczniów z terenu Gminy Łaziska Górne,

b) liczby uczniów z innych gmin,

c) liczby uczniów niepełnosprawnych,

d) liczby uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju;

9) nazwę i numer rachunku bankowego podmiotu dotowanego, na który ma być przekazana dotacja.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 określa Burmistrz Miasta Łaziska Górne.

§ 5.

1. Osoba prowadząca podmiot dotowany zobowiązana jest do złożenia do Burmistrza Miasta Łaziska Górne w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informacji o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca, w którym jest składana informacja.

2. W informacji, o której mowa w ust. 1, podaje się w szczególności dane o liczbie uczniów niepełnosprawnych, o liczbie uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz o liczbie uczniów spoza terenu Gminy.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1 jest podstawą do naliczenia wysokości dotacji na dany miesiąc.

4. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 określa Burmistrz Miasta Łaziska Górne.

§ 6.

Dotacja na rzecz podmiotu dotowanego przekazywana jest w 12 częściach w terminie
do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek wskazany we wniosku, o którym mowa w § 4. Część za miesiąc grudzień przekazywana jest w terminie do 15 grudnia.

§ 7.

1. Osoba prowadząca podmiot dotowany rozlicza dotację przekazując kwartalne rozliczenia wykorzystania dotacji.

2. Rozliczenie kwartalne przekazywane jest w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po ostatnim dniu kwartału, którego dotyczy.

3. W rozliczeniach wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 1, powinny w szczególności być wykazane: wysokość otrzymanej dotacji w poszczególnych miesiącach danego kwartału, liczba uczniów w każdym pierwszym dniu miesiąca danego kwartału oraz wydatki bieżące poniesione w poszczególnych miesiącach danego kwartału na cele działalności podmiotu dotowanego, w tym w szczególności wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup pomocy naukowych, zakup wyposażenia, zakup mediów, najem pomieszczeń.

4. Wzór rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 określa Burmistrz Miasta Łaziska Górne.

§ 8.

Rzetelność wykazywania liczby uczniów w informacjach miesięcznych oraz sposób wykorzystania dotacji podlega kontroli ze strony Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych.

§ 9.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, mogą przeprowadzić kontrolę w siedzibie podmiotu dotowanego, w zakresie wskazanym w § 7 ust. 3.

§ 10.

1. Kontrola przeprowadzona jest na podstawie imiennego upoważnienia wystawionego przez Burmistrza Miasta Łaziska Górne, w którym wskazuje kontrolowany podmiot, osobę upoważnioną do przeprowadzenia kontroli, szacunkowy czas kontroli, zakres kontroli.

2. O podjęciu kontroli Burmistrz Miasta Łaziska Górne zawiadamia osobę prowadzącą podmiot dotowany, co najmniej na 3 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.

§ 11.

1. W związku z prowadzoną kontrolą upoważnionym osobom, zwanym dalej „kontrolującymi” przysługuje prawo wstępu do pomieszczeń zajmowanych przez podmiot dotowany i prawo kontroli:

1) dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, odpowiedniej dla danego typu i rodzaju placówki, na podstawie której sporządzono miesięczną informację o faktycznej liczbie uczniów, stanowiącą podstawę naliczenia dotacji w danym miesiącu;

2) dokumentów finansowych potwierdzających prawidłowość wydatkowania środków z otrzymanej dotacji.

2. Podmiot dotowany na żądanie organu dotującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez organ dotujący.

3. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole, który w szczególności zawiera datę i zakres kontroli, czynności podjęte w trakcie kontroli oraz podpisy osób uczestniczących.

§ 12.

Warunki oraz tryb zwrotu dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego, dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie pobranej lub pobranej w nadmiernej wysokości, jak również sposób naliczania odsetek od kwot dotacji podlegającej zwrotowi określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z dnia 2013 r. poz. 885 ze zm.).

§ 13.

Tracą moc Uchwała NR VII/62/11 Rady Miejskiej Łaziska Górne z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Łaziska Górne dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz.Urz.Woj.Śl.Nr 120 z 2011 r., poz. 2285) oraz Uchwała NR VIII/78/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/62/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Łaziska Górne dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz.Urz.Woj.Śl.Nr 133 z 2011 r.,
poz. 2503).

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp.j.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »